Stagiair communicatie

Uren: 40
Sta­ge­ver­goe­ding: € 350,- per maand voor 5 dagen in de week
Peri­o­de: mini­maal 10 weken

Wil jij zoveel moge­lijk com­mu­ni­ca­tie-erva­ring op doen? Word jij blij van duurzaamheid, afval­schei­ding, en ver­groe­ning? En wil je met onze com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seurs wer­ken aan inno­va­tie­ve pro­jec­ten? Dan heb­ben wij iets leuks voor je! Wij zoe­ken name­lijk per 1 febru­a­ri 2024 een stagiair(e) Communicatie.

Je gaat vol­le­dig mee­wer­ken in het com­mu­ni­ca­tie­team van Spaarnelanden: hét bedrijf dat elke dag zorgt voor de leef­om­ge­ving van alle bewo­ners van Haarlem en Zandvoort. We halen (geschei­den) afval op, zor­gen voor bomen en gras­vel­den, onder­hou­den veel speel­tui­nen en behe­ren par­keer­ga­ra­ges. En we zijn elke dag bezig om dit zo duur­zaam en inno­va­tief moge­lijk te doen. 

Wat ga je doen:

Je ervaart hoe het is om op een com­mu­ni­ca­tie­af­de­ling te wer­ken en wat daar alle­maal bij komt kij­ken. Je denkt mee over gro­te com­mu­ni­ca­tie­cam­pag­nes (bij­voor­beeld over afval­schei­ding), maakt onli­ne con­tent voor soci­al media en beant­woordt berich­ten in onze com­mu­ni­ca­tie-inbox. Daar­naast kijk je mee met het schrij­ven van pers­be­rich­ten, het aan­stu­ren van com­mu­ni­ca­tie­bu­reau ’s en het advi­se­ren over diver­se com­mu­ni­ca­tie-vraag­stuk­ken. We vin­den het voor­al belang­rijk dat jij veel com­mu­ni­ca­tie-erva­ring opdoet, van uit­voe­ring tot advi­se­ring. Je werkt vol­waar­dig met ons mee en we luis­te­ren graag naar jouw idee­ën.  

Het team waar­in je gaat wer­ken bestaat uit zes com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seurs, een com­mu­ni­ca­tie­me­de­wer­ker en een team­lei­der. De advi­seurs zijn alle­maal ver­ant­woor­de­lijk voor de com­mu­ni­ca­tie van een spe­ci­fie­ke afde­ling bin­nen Spaarnelanden, met ieder hun eigen spe­ci­a­lis­me.  Je mag met ons alle­maal mee­kij­ken en mee­wer­ken.  

3 rede­nen waar­om deze sta­ge echt iets voor jou is!
  • Je wilt veel leren, alles mee­ma­ken en ont­dek­ken wat je leuk vindt en goed kunt.
  • Com­mu­ni­ca­tie is je pas­sie. Je hebt erva­ring met soci­al media, je houdt van tek­sten schrij­ven en wilt in de prak­tijk erva­ren of je na je stu­die aan de slag wilt in de communicatie.
  • Je volgt een oplei­ding in com­mu­ni­ca­tie, mar­ke­ting, media, jour­na­lis­tiek of een soort­ge­lij­ke richting.
Wat bie­den wij jou:
  • Een sta­ge­ver­goe­ding van €200-400,- per maand als je 5 dagen (40 uur per week) bij ons komt wer­ken. 4 dagen/wk is ook bespreek­baar. Het bedrag is afhan­ke­lijk van je oplei­dings­ni­veau en of je een afstu­deer­sta­ge of mee­werk­sta­ge zoekt.
  • De moge­lijk­heid om zelf pro­jec­ten op te pakken.
  • Bege­lei­ding van een erva­ren communicatieadviseur.
Belang­rijk:
  • Je staat inge­schre­ven bij een onder­wijs­in­sti­tuut van­af febru­a­ri 2024 en bent mini­maal vier dagen per week beschikbaar .
  • Afstu­de­ren is moge­lijk, maar wel in com­bi­na­tie met vier dagen mee­wer­ken op de afdeling.
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re

Ben je enthou­si­ast gewor­den en wil je sol­li­ci­te­ren? Stuur dan je moti­va­tie en CV voor vrijdag 1 decem­ber 2023 naar sollicitaties@spaarnelanden.nl. Voor vra­gen over de sta­ge­plek kun je con­tact opne­men met Fre­de­riek Schnel­len, Team­lei­der Com­mu­ni­ca­tie, fschnellen@spaarnelanden.nl.

Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat. De kos­ten hier­van wor­den ver­goed door Spaarnelanden.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.

Contactformulier

* ver­plicht