Stagiair Business Control

Uren: 32-40
Sta­ge­ver­goe­ding: € 350,- per maand voor 5 dagen in de week (4 dagen/wk is bespreekbaar)
Peri­o­de: in overleg

Heb jij een onder­zoe­ken­de instel­ling, lever jij graag kwa­li­teit, ben jij maat­schap­pe­lijk betrok­ken en vind jij het een uit­da­ging om van­uit je vak­ge­bied bij te dra­gen aan het ver­gro­ten van zake­lij­ke inzich­ten en het leve­ren van stuur­in­for­ma­tie? Dan pas jij bij ons!

Wat ga je doen:
 • Bere­ke­nen tarief­stel­lin­gen o.a. inzet personeel/materiaal;
 • Bere­ke­nen kos­ten per voertuig;
 • Door­be­las­ting­me­tho­die­ken analyseren;
 • Pro­ject­ad­mi­ni­stra­tie;
 • Opstel­len diver­se rap­por­ta­ges en analyses;
 • Diver­se ove­ri­ge werkzaamheden m.b.t. Plan­ning & Con­trol cyclus.
4 rede­nen waar­om deze sta­ge echt iets voor jou is!
 • Je bent een HBO stu­dent Bedrijfseconomie;

 • Je beschikt over een flin­ke dosis moti­va­tie en enthousiasme;

 • Je hebt een kri­ti­sche blik en een pro­ac­tie­ve en resul­taat­ge­rich­te houding;
 • Ster­ke soci­a­le vaar­dig­he­den en een goe­de beheer­sing van de Neder­land­se taal in woord en geschrift.
Wat bie­den wij jou:
 • Sta­ge­ver­goe­ding van €350 per maand op full­ti­me basis;

 • Goe­de bege­lei­ding waar­bij je een per­soon­lij­ke men­tor krijgt aangewezen;
 • Gedre­ven collega’s in een pret­ti­ge, infor­me­le werkomgeving;
 • Ruim­te voor eigen ini­ti­a­tief en verantwoordelijkheid;
 • Start in september 2023; duur kan in over­leg wor­den bepaald.
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re

Je kan je belang­stel­ling ken­baar maken door een schrif­te­lij­ke moti­va­tie en je CV per e-mail te stu­ren naar sollicitaties@spaarnelanden.nl. Heb je inhou­de­lij­ke vra­gen over de werkzaamheden dan kan je con­tact opne­men met Robin Els­beek, Busi­ness Con­trol­ler op tele­foon­num­mer 06-48474128. Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat.

Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat. 

Contactformulier

* ver­plicht