Naar het overzicht

Servicemedewerker Parkeerservice

Heb jij een servicegerichte instelling, ben jij flexibel en kun jij goed samenwerken? Dan is deze functie iets voor jou!

Datum: 15 juni 2022
Con­tact: SRM
Duur: 40 uur p/w
Waar: Haarlem

Bij Spaarnelanden staat het belang van de leef­om­ge­ving áltijd voor­op. Ons taken­pak­ket is divers en heeft betrek­king op alles dat een moder­ne stad nodig heeft: van slim par­keer­ma­na­ge­ment tot duur­za­me mobi­li­teit en van grond­stof­fe­nin­za­me­ling tot inte­graal groen­be­heer. De ont­wik­ke­lin­gen van mor­gen bepa­len onze weg naar de toe­komst en dat bete­kent dat wij werk wil­len maken van zaken als cir­cu­la­ri­teit, kli­maat­adap­ta­tie, elek­trisch rij­den en de deeleco­no­mie. Wij zijn ons ervan bewust dat het duur­za­mer moet én kan. Wij hou­den dan ook van Echt.Duurzaam.Doen. Dat bete­kent dat we zelf het goe­de voor­beeld geven en doorpakken.

Wer­ken bij Spaarnelanden bete­kent wer­ken bij een mens­ge­richt bedrijf met een infor­me­le en per­soon­lij­ke sfeer. Ont­wik­ke­ling van mede­wer­kers staat bij ons cen­traal. Door oplei­ding en trai­ning kan ieder­een zich bij Spaarnelanden ver­der ont­wik­ke­len. We heb­ben als orga­ni­sa­tie oog voor soci­a­le par­ti­ci­pa­tie en bie­den ook arbeids­kan­sen voor men­sen die een steun­tje in de rug kun­nen gebruiken.

Heb jij een ser­vi­ce­ge­rich­te instel­ling, lever jij graag kwa­li­teit, ben jij pro- actief en vind jij het een uit­da­ging om van­uit je vak­ge­bied bij te dra­gen aan de thema’s waar wij mee bezig zijn? Dan pas jij bij ons!

Bin­nen Spaarnelanden is een vaca­tu­re ont­staan voor de func­tie van:

Servicemedewerker Parkeerservice (40 uur per week)
Wat ga je doen?

Als onder­houd­sme­de­wer­ker ver­richt je pri­mair onder­houd aan de gara­ges en fietsenstallingen. Je bent daar het eer­ste aan­spreek­punt voor klan­ten en je helpt de klant bij het stal­len van hun fiets. Het is jouw ver­ant­woor­de­lijk­heid om de fietsenstalling schoon te hou­den. Ook assis­teer je bij even­tu­e­le cala­mi­tei­ten, zoals een aan­rij­ding in een gara­ge. Tevens kan je wor­den inge­roos­terd voor werkzaamheden.

Wat breng je mee?

Wij zijn op zoek naar een enthou­si­as­te, gemo­ti­veer­de col­le­ga die graag de han­den uit de mou­wen steekt. Je kunt zowel zelf­stan­dig als in team­ver­band goed func­ti­o­ne­ren. Daar­naast beschik je over goe­de com­mu­ni­ca­tie­ve en schrif­te­lij­ke vaar­dig­he­den. Je kunt goed over­weg met de computerprogramma’s Word en Excel.
Daar­naast heb je een flexi­be­le werk­in­stel­ling. Je draait mee in het onre­gel­ma­tig­heids­roos­ter en wordt inge­zet voor dien­sten tus­sen 05.00 uur ’s och­tends en 2.00 uur ’s nachts, uiter­aard in over­leg. Ook ben je in het bezit van een VCA basis certificaat.

Wij bie­den
 • Een leu­ke en veel­zij­di­ge baan bij een soci­aal-maat­schap­pe­lijk bedrijf met 290 medewerkers;
 • Veel oplei­dings­mo­ge­lijk­he­den op maat;
 • 27,5 vakan­tie­da­gen;
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding vol­gens bedrijfsregeling;
 • Tege­moet­ko­ming in de kos­ten voor je sportabonnement;
 • Kor­ting op verzekeringen;
 • Een col­lec­tie­ve ziektekostenverzekering;
 • Fis­caal voor­de­lig fietsplan;
 • Gun­sti­ge ver­lof­re­ge­lin­gen, zoals 5 weken betaald geboort­ever­lof voor vaders;
 • Aan­trek­ke­lij­ke rege­ling voor de Pri­va­te Lea­se van een elek­tri­sche auto;
 • Een mooi sala­ris van mini­maal € 2.181,-- tot € 2.599,-- bru­to per maand op basis van 40 uur per week, afhan­ke­lijk van leef­tijd en erva­ring. Het sala­ris is exclu­sief een Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get van 14,94%, bij­voor­beeld te beste­den aan vakan­tie, extra ver­lof of spa­ren voor een gro­te uitgave.
De sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re:

Heb je na het lezen van dit pro­fiel inte­res­se in deze func­tie? Stuur dan je moti­va­tie­brief en CV naar sollicitaties@spaarnelanden.nl. Heb je nog inhou­de­lij­ke vra­gen over de func­tie, neem dan con­tact op met Gerard Suij­ker­land, Coör­di­na­tor Parkeerservice, bereik­baar op tele­foon­num­mer 06-46215279.

Contactformulier

* ver­plicht

Choo­se File