Medewerker salarisadministratie

Uren: 32 - 40 uur per week
Sala­ris:
€ 2.938 - € 4.472
Loca­tie: Haarlem

De baan waar­bij jij ver­ant­woor­de­lijk bent voor de cor­rec­te sala­ris­ver­wer­king van 300 collega’s. Je blinkt uit wan­neer het gaat om het wer­ken met AFAS. Je bouwt mee aan de duurzaamheid in de gemeen­tes Haarlem en Zandvoort en bent maat­schap­pe­lijk betrokken.

Wat ga je doen:

Als medewerker sala­ris­ad­mi­ni­stra­tie kijk jij er naar uit om te wer­ken met AFAS. Je bent sterk in het opstel­len van rap­por­ta­ges en ook Excel heeft geen gehei­men voor jou. Daar­naast vind je het fijn om veel afwis­se­ling te heb­ben in je werkzaamheden. Jij zorgt er name­lijk voor dat jouw collega’s hun sala­ris op tijd en cor­rect uit­be­taald krij­gen, maar ook dat alle cij­fers rich­ting onze collega’s bij de afde­ling Finan­ci­ën klop­pen en ver­klaard worden.

Een greep uit de ove­ri­ge werkzaamheden:
- Opstel­len en bou­wen van kwa­li­ta­tie­ve en betrouw­ba­re rapportages;
- Het uit­den­ken en uit­wer­ken van pro­ces­sen zoals het inrich­ten van work­flows via Insi­te en deze ook bewa­ken d.m.v. functiescheiding;
- Het opstel­len van de begroting;
- De mede­wer­kers onder­steu­nen bij vra­gen over hun loon­strook, ver­lof, indie­nen decla­ra­ties etc.

Waar kom je terecht:

Benieuwd naar de mees­te recen­te pro­jec­ten en de laat­ste nieuw­tjes? Deze vind je hier.

Wat breng je mee:

Je vindt het fijn om appli­ca­tie sys­te­men eigen te maken, bent soci­aal, pro­ac­tief en accu­raat. Collega’s kun­nen altijd bij jou terecht met vra­gen  over onder ande­re het ver­lof en loon pro­for­ma bere­ke­nin­gen en nieu­we rege­lin­gen zoals de wij­zi­gin­gen met betrek­king tot het ouder­schaps­ver­lof. Ook ben je in staat om per kwar­taal de bere­ke­nin­gen voor lang­du­rig zie­ken, afvloei­ing en de tran­si­tie­ver­goe­din­gen op te stel­len. Erva­ring met AFAS is een vereiste.

Ver­der:
- Ben je in het bezit van je PDL;
- Ben je analytisch;
- Stel je graag rap­por­ta­ges op;
- Heb je erva­ring met het opstel­len en ver­wer­ken van begrotingen.

Wat bie­den wij jou:

Een leu­ke en dyna­mi­sche baan, geen dag is name­lijk het­zelf­de. Wij heb­ben naast goe­de pri­mai­re arbeids­voor­waar­den ook zeker leu­ke secun­dai­re voorwaarden.

  • Sala­ris tus­sen de € 2.938 - € 4.472 per maand o.b.v. 40 uur;
  • Een per­soon­lijk arbeids­voor­waar­den Bud­get van 14.94%;
  • 27,5 vakan­tie­da­gen;
  • 45 jaar of ouder? Dan heb­ben wij extra leeftijdsdagen;
  • maxi­maal € 50 per maand om lek­ker te sporten;
  • Een cafe­ta­ri­a­re­ge­ling voor de aan­schaf van een (elek­tri­sche) fiets;
  • Een goed thuis­werk­be­leid 40/60 regeling;
  • Veel ruim­te voor per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling en groei.
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Heb je een dui­de­lijk beeld bij de vaca­tu­re en wil je graag sol­li­ci­te­ren? Leuk! Sol­li­ci­te­ren kan via het onder­staan­de for­mu­lier, laat je gege­vens ach­ter en onze recrui­ter Rena­te Post neemt z.s.m. con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Stuur dan een Whats­app of bel naar
06-38029721.

Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat. 

Contactformulier

* ver­plicht