Senior Monteur Bedrijfswagens

Ben jij op zoek naar een uitdagende en veelzijdige functie waarin alle vaardigheden van een ervaren bedrijfswagenmonteur naar voren komen? Lees dan snel verder!

Duur: 40 uur p/w
Duur: € 2.521 - € 3.304
Loca­tie: Haarlem

Wat ga je doen?

Als Seni­or Mon­teur Bedrijfs­wa­gens voer je repa­ra­tie-, onder­houd, revi­sie en modi­fi­ca­tie werkzaamheden uit aan het vol­le­di­ge wagen­park van Spaarnelanden, maar ook van exter­ne klan­ten zoals de brand­weer. Het wagen­park van Spaarnelanden bestaat uit een gro­te ver­schei­den­heid aan voer­tui­gen, zoals diver­se klei­ne en gro­te bedrijfs­wa­gens; vracht­wa­gens; vuil­nis­wa­gens maar ook veeg­ma­chi­nes en tractoren.

We bie­den een afwis­se­len­de baan waar­bij je te maken krijgt met elek­tri­sche moto­ren; klei­ne en zwa­re moto­ren, kra­nen, vuil­nis opbou­wen, com­plexe elek­tro­ni­sche com­po­nen­ten en moder­ne dia­gno­se­ap­pa­ra­tuur. Daar­naast ben je als der­de aan­spreek­punt ver­ant­woor­de­lijk voor het con­tact met de inter­ne en exter­ne klant en vind je het leuk om je col­le­ga mon­teurs ver­der te bren­gen met jouw ken­nis en kun­de. Op ter­mijn is het de bedoe­ling dat je mede met een ande­re col­le­ga de team­lei­der kan ver­van­gen bij zijn afwe­zig­heid. De werkzaamheden als Seni­or Mon­teur Bedrijfs­wa­gens kun­nen er als volgt uitzien:

 • Uit­voe­ren van alle voor­ko­men­de repa­ra­tie-, onder­houd en ser­vi­ce werkzaamheden op mecha­nisch, elektrisch, hydrau­lisch, pneu­ma­tisch en moto­risch vlak;
 • Zelf­stan­dig dia­gno­ses stel­len voor het opspo­ren en oplos­sen van diver­se storingen;
 • Bij ver­lof of ziek­te kun je licht admi­ni­stra­tie­ve werkzaamheden uit­voe­ren, zoals de plan­ning opstel­len en werk­or­ders maken;
 • Je houdt toe­zicht op en con­tro­leert de cor­rec­te nale­ving van het wet- en regelgeving;
 • Je kan wor­den inge­roos­terd voor werkzaamheden bui­ten de regu­lie­re werk­tij­den en je draait mee in de piketdienst;
 • Aan­ge­zien Spaarnelanden inves­teert in haar mede­wer­kers, kun je meer­de­re trai­nin­gen vol­gen om je ken­nis en kun­de ver­der uit te breiden.

Kort­om: een uit­da­gen­de en veel­zij­di­ge func­tie waar­in alle vaar­dig­he­den van een erva­ren bedrijfs­wa­gen­mon­teur naar voren komen!

Waar kom je terecht?

Benieuwd naar de mees­te recen­te pro­jec­ten en de laat­ste nieuw­tjes? Deze vind je hier.

Wat heb jij in huis?
 • Rele­van­te oplei­ding (Tech­nisch) aan­ge­vuld met vak­ge­rich­te trai­nin­gen en cursussen;
 • Aan­toon­ba­re werk­er­va­ring in een der­ge­lij­ke func­tie: ken­nis en erva­ring met mecha­nisch, elektrisch, hydrau­lisch, pneu­ma­tisch en motorisch;
 • APK-1 en tacho­graaf tech­ni­cus is een pré;
 • Ken­nis van Kra­nen en opbouw van vuil­nis­voer­tui­gen is een pré;
 • In het bezit van een gel­dig VCA certificaat;
 • Als seni­or mon­teur beschik je over de com­pe­ten­ties: col­le­gi­a­li­teit; resul­taat­ge­richt; en zorgvuldigheid.
 • Flexi­be­le werk­in­stel­ling met een zelf­stan­dig en pro­ac­tie­ve werk­hou­ding en boven­al een goed gevoel voor humor.
Wat bie­den wij jou?
 • Een leu­ke; veel­zij­di­ge baan bij een soci­aal-maat­schap­pe­lijk bedrijf in Haarlem met 290 medewerkers;
 • Een mooi markt­con­form salaris;
 • Goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den, zoals 27,5 vakan­tie­da­gen, fiet­sen­plan, sport­school­ver­goe­ding en meer;
 • Veel oplei­dings­mo­ge­lijk­he­den op maat;
 • Kor­ting op ver­ze­ke­rin­gen waar­on­der een col­lec­tie­ve ziektekostenverzekering;
 • Gun­sti­ge ver­lof­re­ge­lin­gen, zoals 5 weken betaald geboort­ever­lof voor vaders;
 • Aan­trek­ke­lij­ke rege­ling voor de Pri­va­te Lea­se van een elek­tri­sche auto.
De sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re:

Heb je na het lezen van dit pro­fiel inte­res­se in deze func­tie stuur dan je moti­va­tie­brief en CV naar sollicitaties@spaarnelanden.nl. Heb je inhou­de­lij­ke vra­gen over de func­tie, dan kan je con­tact opne­men met Roel Groe­ne­stein op tele­foon­num­mer 06-13432417 of via rgroenestein@spaarnelanden.nl.

Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat. 

Contactformulier

* ver­plicht