Naar het overzicht

Senior Monteur Bedrijfswagens

Ben jij op zoek naar een uitdagende en veelzijdige functie waarin alle vaardigheden van een ervaren bedrijfswagenmonteur naar voren komen? Lees dan snel verder!

Datum: 29 juli 2022
Con­tact: SRM
Duur: 40 uur p/w
Waar: Haarlem

Bij Spaarnelanden staat het belang van de leef­om­ge­ving áltijd voor­op: bij al onze taken van afval­in­za­me­ling tot groen­be­heer en van slim par­keer­ma­na­ge­ment tot mobi­li­teit. Wij zijn ons ervan bewust dat het duur­za­mer moet én kan. Daar­om maken wij werk van bij­voor­beeld cir­cu­la­ri­teit, kli­maat­adap­ta­tie, elek­trisch rij­den en de deeleco­no­mie. Wer­ken bij Spaarnelanden bete­kent wer­ken bij een mens­ge­richt bedrijf met een infor­me­le en per­soon­lij­ke sfeer. Ont­wik­ke­ling van mede­wer­kers staat bij ons centraal.

Bin­nen Spaarnelanden is een vaca­tu­re ont­staan voor de func­tie van:

Seni­or Mon­teur Bedrijfs­wa­gens (40 uur per week)
Wat ga je doen?

Als Seni­or Mon­teur Bedrijfs­wa­gens voer je repa­ra­tie-, onder­houd, revi­sie en modi­fi­ca­tie werkzaamheden uit aan het vol­le­di­ge wagen­park van Spaarnelanden, maar ook van exter­ne klan­ten zoals de brand­weer. Het wagen­park van Spaarnelanden bestaat uit een gro­te ver­schei­den­heid aan voer­tui­gen, zoals diver­se klei­ne en gro­te bedrijfs­wa­gens; vracht­wa­gens; vuil­nis­wa­gens maar ook veeg­ma­chi­nes en tractoren.

We bie­den een afwis­se­len­de baan waar­bij je te maken krijgt met elek­tri­sche moto­ren; klei­ne en zwa­re moto­ren, kra­nen, vuil­nis opbou­wen, com­plexe elek­tro­ni­sche com­po­nen­ten en moder­ne dia­gno­se­ap­pa­ra­tuur. Daar­naast ben je als der­de aan­spreek­punt ver­ant­woor­de­lijk voor het con­tact met de inter­ne en exter­ne klant en vind je het leuk om je col­le­ga mon­teurs ver­der te bren­gen met jouw ken­nis en kun­de. Op ter­mijn is het de bedoe­ling dat je mede met een ande­re col­le­ga de team­lei­der kan ver­van­gen bij zijn afwe­zig­heid. De werkzaamheden als Seni­or Mon­teur Bedrijfs­wa­gens kun­nen er als volgt uitzien:

 • Uit­voe­ren van alle voor­ko­men­de repa­ra­tie-, onder­houd en ser­vi­ce werkzaamheden op mecha­nisch, elek­trisch, hydrau­lisch, pneu­ma­tisch en moto­risch vlak;
 • Zelf­stan­dig dia­gno­ses stel­len voor het opspo­ren en oplos­sen van diver­se storingen;
 • Bij ver­lof of ziek­te kun je licht admi­ni­stra­tie­ve werkzaamheden uit­voe­ren, zoals de plan­ning opstel­len en werk­or­ders maken;
 • Je houdt toe­zicht op en con­tro­leert de cor­rec­te nale­ving van het wet- en regelgeving;
 • Je kan wor­den inge­roos­terd voor werkzaamheden bui­ten de regu­lie­re werk­tij­den en je draait mee in de piketdienst;
 • Aan­ge­zien Spaarnelanden inves­teert in haar mede­wer­kers, kun je meer­de­re trai­nin­gen vol­gen om je ken­nis en kun­de ver­der uit te breiden.

Kort­om: een uit­da­gen­de en veel­zij­di­ge func­tie waar­in alle vaar­dig­he­den van een erva­ren bedrijfs­wa­gen­mon­teur naar voren komen!

Wat heb jij in huis?
 • Rele­van­te oplei­ding (Tech­nisch) aan­ge­vuld met vak­ge­rich­te trai­nin­gen en cursussen;
 • Aan­toon­ba­re werk­er­va­ring in een der­ge­lij­ke func­tie: ken­nis en erva­ring met mecha­nisch, elek­trisch, hydrau­lisch, pneu­ma­tisch en motorisch;
 • APK-1 en tacho­graaf tech­ni­cus is een pré;
 • Ken­nis van Kra­nen en opbouw van vuil­nis­voer­tui­gen is een pré;
 • In het bezit van een gel­dig VCA certificaat;
 • Als seni­or mon­teur beschik je over de com­pe­ten­ties: col­le­gi­a­li­teit; resul­taat­ge­richt; en zorgvuldigheid.
 • Flexi­be­le werk­in­stel­ling met een zelf­stan­dig en pro­ac­tie­ve werk­hou­ding en boven­al een goed gevoel voor humor.
Wat bie­den wij jou?
 • Een leu­ke; veel­zij­di­ge baan bij een soci­aal-maat­schap­pe­lijk bedrijf in Haarlem met 290 medewerkers;
 • Een mooi markt­con­form salaris;
 • Goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den, zoals 27,5 vakan­tie­da­gen, fiet­sen­plan, sport­school­ver­goe­ding en meer;
 • Veel oplei­dings­mo­ge­lijk­he­den op maat;
 • Kor­ting op ver­ze­ke­rin­gen waar­on­der een col­lec­tie­ve ziektekostenverzekering;
 • Gun­sti­ge ver­lof­re­ge­lin­gen, zoals 4 weken betaald geboort­ever­lof voor vaders;
 • Aan­trek­ke­lij­ke rege­ling voor de Pri­va­te Lea­se van een elek­tri­sche auto.
De sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re

Heb je na het lezen van dit pro­fiel inte­res­se in deze func­tie stuur dan je moti­va­tie­brief en CV naar sollicitaties@spaarnelanden.nl. Heb je inhou­de­lij­ke vra­gen over de func­tie, dan kan je con­tact opne­men met Roel Groe­ne­stein op tele­foon­num­mer 06-13432417 of via rgroenestein@spaarnelanden.nl.

Contactformulier

* ver­plicht

Choo­se File