Projectcoördinator

Uren: 32 uur
Salaris: €3.081 - € 4.623
Locatie: Zandvoort

Heb jij een ondernemende en servicegerichte instelling, lever jij graag kwaliteit, ben jij maatschappelijk betrokken en vind jij het een uitdaging om vanuit je vakgebied bij te dragen aan de thema’s waar wij mee bezig zijn? Dan pas jij bij ons!

Wat ga je doen:

Als projectcoördinator hou je je bezig met de voorbereidingen van dagelijks onderhoud en allerlei projecten die Spaarnelanden in Zandvoort uitvoert. En dat varieert van strand- tot wegbeheer, van de inrichting van een speelplaats tot het onderhoud van een pompgemaal. Van de beplanting van een stuk openbaar groen tot een participatietraject van een buurtinitiatief. Een voorbeeld is het realiseren van een kruidenveld voor en door de buurt. Aan jou de taak om de initiatiefnemers te begeleiden en te verbinden met de gemeente en andere stakeholders zodat hun droom kan worden waargemaakt

Als projectcoördinator zit je dicht op de uitvoering en bedenk je zelf hoe die het beste aangepakt kan worden. Je kunt dan ook moeiteloos op en neer pendelen tussen de uitvoering en de strategische vertaling daarvan.

Je ondersteunt de organisatie en je verzamelt de juiste gegevens over de uitvoering en het verloop van de contracten voor de teamleiders in Zandvoort. Hiervoor stel je calculaties en werkplannen op, schrijf je verbeterplannen en analyseer je de voorhanden liggende gegevens. Je denkt met de teamleiders mee over hun producten en hun output voor de gemeente en haar inwoners en weet dat optimaal inzichtelijk weer te geven in analyses en rapportages. Dit is een continu (verbeter)proces waarbij jouw ervaring, creativiteit en kennis nodig is.

Waar kom je terecht:

Benieuwd naar wel­ke pro­jec­ten wij ons momen­teel mee bezig hou­den en de laat­ste nieuw­tjes? Dat lees je hier.

Wat breng je met je mee:

Je werkt gestruc­tu­reerd en hebt over­zicht. Je beweegt mak­ke­lijk tus­sen de uit­voe­rings­prak­tijk en de papie­ren ver­ant­woor­ding daar­van. Je bent onder­ne­mend en cre­a­tief en je vindt het leuk om ande­ren in hier­in mee te nemen. Je denkt mee met het team, je bevraagt ze en spart met ze. Je bent nieuws­gie­rig, ener­giek en maat­schap­pe­lijk aangehaakt.

Omdat de orga­ni­sa­tie plat is inge­richt ben je over­al bij betrok­ken. En uiter­aard mag je zelf ook cir­cu­lai­re en duur­za­me idee­ën inbren­gen! De ver­an­de­rin­gen die nu plaats­vin­den in de orga­ni­sa­tie vind jij juist een leu­ke kans; het mee­bou­wen aan de orga­ni­sa­tie is een extra uit­da­ging voor je. Je bent com­mu­ni­ca­tief en flexi­bel; jij houdt van afwis­se­ling en je bent nieuws­gie­rig. En als je iets niet weet, raak je daar niet van in paniek. Jij weet het juis­te ant­woord of oplos­sing wel te vin­den. Verder:

 • Aan­toon­baar HBO werk en denk­ni­veau bij­voor­beeld in de rich­ting van: civie­le tech­niek, (tech­ni­sche) bedrijfs­kun­de, bouw­kun­de, HAS of Larenstein;
 • Beschik je over de kern­waar­den als onder­ne­mer­schap, cre­a­ti­vi­teit, ener­gie, flexi­bi­li­teit, soci­aal- maat­schap­pe­lij­ke antenne;
 • Je bent een ech­te teamplayer;
 • Erva­ring met het wer­ken vol­gens con­tract­vorm UAV-GC sys­te­ma­tiek is een pré;
 • Ben je in het bezit van rij­be­wijs B;
 • De bereid­heid een VCA- cer­ti­fi­caat te behalen.
Wij bie­den jou:

Een leu­ke en dyna­mi­sche baan, geen dag is het­zelf­de. Wij heb­ben naast goe­de pri­mai­re arbeids­voor­waar­den ook zeker leu­ke secun­dai­re voorwaarden.

 • Een mooi sala­ris van mini­maal €3.081 - € 4.623 bru­to per maand op basis van 40 uur per week, afhan­ke­lijk van leef­tijd en erva­ring. Het sala­ris is exclu­sief een Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get van 14,94%, bij­voor­beeld te beste­den aan vakan­tie, extra ver­lof of spa­ren voor een gro­te uitgave.
 • Een leu­ke en veel­zij­di­ge baan bij een soci­aal-maat­schap­pe­lijk bedrijf met 300 medewerkers;
 • Veel oplei­dings­mo­ge­lijk­he­den op maat;
 • 27,5 vakan­tie­da­gen;
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding vol­gens bedrijfsregeling;
 • Tege­moet­ko­ming in de kos­ten voor je sportabonnement;
 • Kor­ting op verzekeringen;
 • Een col­lec­tie­ve ziektekostenverzekering;
 • Fis­caal voor­de­lig fietsplan;
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Heb je een dui­de­lijk beeld bij de vaca­tu­re en wil je graag sol­li­ci­te­ren? Leuk! Wij han­te­ren geen slui­tings­da­tum. Zodra we je sol­li­ci­ta­tie heb­ben ont­van­gen en wij zijn net zo enthou­si­ast als jij, wil­len wij zo snel moge­lijk per­soon­lij­ke ken­nis maken. Kir­sten Schal­k­wijk op 06-41147637 neemt con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Schroom dan niet om con­tact op te nemen. Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.

Contactformulier

* ver­plicht