Planner / Werkvoorbereider

Een echte regelaar die ook in drukke tijden het overzicht goed weet te bewaken. Wij zijn op zoek naar een planner / werkvoorbereider voor inzet van personeel en materieel van de inzameling van afval & grondstoffen. Draag jouw steentje bij aan een schoner Haarlem en Zandvoort.

Uren: 40 uur
Sala­ris: €2.852 - €3.882
Loca­tie: Haarlem

Wat ga je doen:

Het gaat hier om een com­bi­na­tie func­tie waar­bij je zowel voor de plan­ning als aan­stu­ring ope­ra­ti­o­neel per­so­neel ver­ant­woor­de­lijk bent. In een hec­ti­sche omge­ving waar ver­an­de­rin­gen en ad-hoc aan­vra­gen aan de orde van de dag zijn.

Je werkt hier­bij veel samen met de ande­re afde­lin­gen voor het geza­men­lij­ke doel een scho­ner Haarlem en Zandvoort. Je levert hier­bij jouw input en werkt aan diver­se pro­jec­ten samen met de ande­re afde­lin­gen bin­nen Spaarnelanden. Denk hier­bij aan inno­va­tie of HR maar ook scha­kel je met exter­ne par­tij­en zoals uitzendbureaus.

Als plan­ner / werk­voor­be­rei­der bij Spaarnelanden ben je ver­ant­woor­de­lijk voor de inzet van mate­ri­eel (o.a. inza­me­lings­wa­gens) en per­so­neel en houd je hier­bij reke­ning met de (wet­te­lij­ke) regel­ge­ving en inter­ne pro­ce­du­res. Je zorgt voor een zo effi­ci­ënt moge­lij­ke inroos­te­ring, waar­bij reke­ning wordt gehou­den met de wen­sen en belan­gen van mede­wer­kers, klan­ten en ande­re betrokkenen.

Waar kom je terecht:

Benieuwd naar de mees­te recen­te pro­jec­ten en de laat­ste nieuw­tjes? Deze vind je hier.

Wat breng je mee:

Door de dyna­misch en hec­ti­sche omge­ving zijn wij op zoek naar een ech­te mul­ti­tas­ker. Daar­naast vind je het fijn om struc­tuur aan te bren­gen en ben je soci­aal vaar­dig. Je kan snel scha­ke­len op diver­se niveaus. Verder:

 • Beschik je over HBO werk- en denkniveau;
 • Sta je ste­vig in je schoe­nen en ben je niet bang om op je stre­pen te staan;
 • Ben je oplos­sings­ge­richt en weet je een luis­te­rend oor te bieden;
 • Heb je ken­nis van o.a. MS Office;
 • Je bent in het bezit van rij­be­wijs B.
Wat bie­den wij jou:

Een leu­ke en dyna­mi­sche baan, geen dag is het­zelf­de. Wij heb­ben naast goe­de pri­mai­re arbeids­voor­waar­den ook zeker inte­res­san­te secun­dai­re voorwaarden.

   • Sala­ris tus­sen de €2.852 - €3.882 bru­to per maand op basis van 40-uri­ge werkweek;
   • Een Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get van 14,94%;
   • Reis­kos­ten­ver­goe­ding en een mooie pensioenregeling;
   • 27,5 vakan­tie­da­gen;
   • Maxi­maal € 50 per maand om te fitnessen;
   • Veel ruim­te voor per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling en groei.
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Heb je een dui­de­lijk beeld bij de vaca­tu­re en wil je graag sol­li­ci­te­ren? Leuk! Wij han­te­ren geen slui­tings­da­tum. Zodra we je sol­li­ci­ta­tie heb­ben ont­van­gen en wij zijn net zo enthou­si­ast als jij, wil­len wij zo snel moge­lijk per­soon­lij­ke ken­nis maken. Kir­sten Schal­k­wijk via 06-41147637 neemt con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Schroom dan niet om con­tact op te nemen. Een assess­ment maakt deel uit van de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re. Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.

Contactformulier

* ver­plicht