Monteur

Ben je op zoek naar een uitdagende en veelzijdige functie waarin je kan doorgroeien naar een ervaren specialist in ons vakgebied? Lees dan verder!

Duur: 40 uur p/w
Sala­ris: €2.412 - €3.304 per maand 
Loca­tie:
Haarlem

Word jij onze nieu­we collega?

Er is bin­nen ons team plek voor een nieu­we col­le­ga. Heb je erva­ring als mon­teur of vind je het leuk om te sleu­te­len aan voer­tui­gen of appa­ra­ten en wil je hier­van je beroep maken? Dan gaan we graag met je in gesprek om te kij­ken naar de moge­lijk­he­den. We zoe­ken onder ande­re een juni­or en een seni­or monteur.

Wat ga je doen:

Elke dag wer­ken we bin­nen ons team met meer­de­re mon­teurs om kwa­li­teit te leve­ren aan onze collega’s en klan­ten. Er is ruim­te om een lol­le­tje te maken en om elkaar te hel­pen. We lei­den jon­ge men­sen op tot vol­waar­di­ge mon­teurs en we zor­gen dat elke mon­teur kan door­groei­en naar het niveau dat hij of zij wenst. Dit kan door het opdoen van prak­tijk­er­va­ring samen met je collega’s en door het vol­gen van opleidingen.

Wer­ken bij Spaarnelanden bete­kent wer­ken bij een mens­ge­richt bedrijf met een infor­me­le en per­soon­lij­ke sfeer. Ont­wik­ke­ling van mede­wer­kers staat bij ons cen­traal en we heb­ben goe­de arbeids­voor­waar­den. We heb­ben als orga­ni­sa­tie oog voor soci­a­le par­ti­ci­pa­tie en bie­den ook arbeids­kan­sen voor men­sen die een steun­tje in de rug kun­nen gebruiken.

Waar kom je terecht:
Wat bie­den wij jou:
  • Een leu­ke en veel­zij­di­ge baan bij een soci­aal-maat­schap­pe­lijk bedrijf in Haarlem;
  • Een mooi sala­ris con­form CAO GEO;
  • Goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den, zoals 27,5 vakan­tie­da­gen, fiet­sen­plan, col­lec­tie­ve ver­ze­ke­rin­gen; sport­school­ver­goe­ding en meer;
  • Veel oplei­dings­mo­ge­lijk­he­den op maat.
Het sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Heb je een dui­de­lijk beeld bij de vaca­tu­re en wil je graag sol­li­ci­te­ren? Leuk! Sol­li­ci­te­ren kan via het onder­staan­de for­mu­lier, laat je gege­vens ach­ter en onze Unit Mana­ger Mobi­li­teits­er­vi­ce Roel Groe­ne­stein neemt z.s.m. con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Stuur dan een Whats­app of bel naar 06-13432417.

Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat. 

Contactformulier

* ver­plicht