Naar het overzicht

Monteur

Ben je op zoek naar een uitdagende en veelzijdige functie waarin je kan doorgroeien naar een ervaren specialist in ons vakgebied? Lees dan verder!

Datum: 29 juli 2022
Con­tact: SRM
Duur: 40 uur p/w
Waar: Haarlem

Je kent Spaarnelanden vast wel, van het opha­len van je afval, onder­houd aan het groen in je omge­ving of van het parkeren in één van de par­keer­voor­zie­nin­gen. Hier­voor gebrui­ken we heel veel ver­schil­len­de voer­tui­gen en werk­tui­gen. En deze onder­hou­den en repa­re­ren we elke dag zelf in één van de modern­ste en groot­ste werk­plaat­sen van Haarlem en Zandvoort.

Word jij onze nieu­we collega?

Er is bin­nen ons team plek voor een nieu­we col­le­ga. Heb je erva­ring als mon­teur of vind je het leuk om te sleu­te­len aan voer­tui­gen of appa­ra­ten en wil je hier­van je beroep maken? Dan gaan we graag met je in gesprek om te kij­ken naar de moge­lijk­he­den. We zoe­ken onder ande­re een juni­or en een seni­or monteur.

Hoe is het om bij ons te werken?

Elke dag wer­ken we bin­nen ons team met meer­de­re mon­teurs om kwa­li­teit te leve­ren aan onze collega’s en klan­ten. Er is ruim­te om een lol­le­tje te maken en om elkaar te hel­pen. We lei­den jon­ge men­sen op tot vol­waar­di­ge mon­teurs en we zor­gen dat elke mon­teur kan door­groei­en naar het niveau dat hij of zij wenst. Dit kan door het opdoen van prak­tijk­er­va­ring samen met je collega’s en door het vol­gen van opleidingen.

Wer­ken bij Spaarnelanden bete­kent wer­ken bij een mens­ge­richt bedrijf met een infor­me­le en per­soon­lij­ke sfeer. Ont­wik­ke­ling van mede­wer­kers staat bij ons cen­traal en we heb­ben goe­de arbeids­voor­waar­den. We heb­ben als orga­ni­sa­tie oog voor soci­a­le par­ti­ci­pa­tie en bie­den ook arbeids­kan­sen voor men­sen die een steun­tje in de rug kun­nen gebruiken.

Sol­li­ci­teer direct

Ben je na het lezen enthou­si­ast gewor­den? Stuur dan je moti­va­tie naar sollicitaties@spaarnelanden.nl.   Of neem con­tact op met Unit Mana­ger Mobi­li­teits­ser­vi­ce Roel Groe­ne­stein op tele­foon­num­mer 0613 43 2417 of via rgroenestein@spaarnelanden.nl.

Contactformulier

* ver­plicht

Choo­se File