Naar het overzicht

Medewerker Klantenservice

Datum: 21 september 2022
Con­tact: SRM
Duur: 24 - 32 uur p/w
Waar: Haarlem

Spaarnelanden is vol­op in ont­wik­ke­ling. Eén van de speer­pun­ten voor de komen­de jaren is het ver­be­te­ren van onze ser­vi­ce aan klan­ten, alle inwo­ners van Haarlem en Zandvoort. Daar­om wer­ken we aan de ver­de­re pro­fes­si­o­na­li­se­ring van onze Klan­ten­ser­vi­ce, door digi­ta­li­se­ring, klant­ge­sprek­ken en pro­cesop­ti­ma­li­sa­tie. Ons stre­ven is om onze klant­te­vre­den­heid in stap­pen samen met de klan­ten te verbeteren.

Word jij onze nieu­we collega?

Als medewerker Klan­ten­ser­vi­ce ben je onder­deel van het team Klan­ten­ser­vi­ce. De Klan­ten­ser­vi­ce is het eer­ste aan­spreek- en ser­vi­ce­punt voor de inwo­ners van de gemeen­te Haarlem en Zandvoort en voor al onze ande­re klan­ten. Een aan­vraag voor een afvalpas, afspraak voor grof huis­hou­de­lijk afval of een sto­ring aan een container is een greep uit de vra­gen die bij ons bin­nen­ko­men. Onze inwo­ners weten ons ook te berei­ken voor een vraag over groen­on­der­houd of welk afval in wel­ke zak moet, het milieuplein of het lenen van een aanhanger. Als medewerker Klan­ten­ser­vi­ce werk je aan de tele­foon, beant­woord je email en zet je mel­din­gen van inwo­ners door. Je voelt je voor 100% ver­ant­woor­de­lijk voor de tevre­den­heid van onze klan­ten en zorgt dat alles vol­le­dig, tij­dig en accu­raat wordt opge­pakt en afgehandeld.

Jouw werkzaamheden:
 • Regis­te­ren en afhan­de­len van (aan)vragen, klach­ten en meldingen;
 • Te woord staan van klanten;
 • Beant­woor­den van inhou­de­lij­ke vra­gen over de werkzaamheden van Spaarnelanden;
 • Zelf orga­ni­se­rend met betrek­king tot werkzaamheden en roosters;
 • Samen­wer­king opzoe­ken met collega’s uit de unit;
 • Deel­ne­men aan inter­ne overleggen.
De ide­a­le kandidaat
 • heeft mini­maal MBO 4 werk- en denkniveau;
 • beheerst de Neder­land­se taal en heeft een goed niveau Engels in woord en geschrift;
 • heeft mini­maal 1 tot 3 jaar rele­van­te werk­er­va­ring in een dyna­mi­sche en klan­ten­ser­vi­ce omgeving;
 • is klant­vrien­de­lijk en heeft goe­de com­mu­ni­ca­tie­ve vaardigheden;
 • beschikt over het ver­mo­gen om met meer­de­re sys­te­men tege­lijk te werken;
 • kan goed plan­nen en organiseren;
 • heeft inle­vings­ver­mo­gen en goed ont­wik­kel­de soci­a­le vaardigheden.
Wat bie­den wij?
 • Een mooi sala­ris van maxi­maal € 3.028,-- bru­to per maand op basis van 40 uur per week. Ons voor­stel zal afhan­ke­lijk zijn van jouw ken­nis en ervaring!
  Het sala­ris is exclu­sief het Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get van 14,94% bij­voor­beeld te beste­den aan vakan­tie, extra ver­lof of spa­ren voor een gro­te uitgave;
 • Een jaar­con­tract, met uit­zicht op een vast con­tract voor 24-32 uur, waar­bij de vrij­dag een vas­te werk­dag is;
 • Ruim­te voor per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling en groei;
 • Aan­trek­ke­lij­ke rege­ling voor de Pri­va­te Lea­se van een elek­tri­sche auto;
 • Vele mooie extra’s zoals een tege­moet­ko­ming in de kos­ten voor je spor­tabon­ne­ment, kor­ting op ver­ze­ke­rin­gen, een fis­caal voor­de­lig fiets­plan en een gun­sti­ge verlofregeling.
Sol­li­ci­teer!

Ben jij enthou­si­ast en vol­doe je aan de boven­ge­noem­de kwa­li­fi­ca­ties? Stuur dan je CV naar sollicitaties@spaarnelanden.nl. Je mag daar­bij een moti­va­tie­brief stu­ren, maar dat is niet ver­plicht. Na ont­vangst van je CV nemen we tele­fo­nisch con­tact met je op. Je kunt ook sol­li­ci­te­ren met een kor­te video.

Heb je inhou­de­lij­ke vra­gen over de func­tie, neem dan con­tact op met Liset­te Schä­fer, Team­lei­der Klan­ten­ser­vi­ce, op tele­foon­num­mer 06-30343936 of met Jeani­ne van de Groote­vheen, Mana­ger Klant & Inno­va­tie, op tele­foon­num­mer 06-54763965.

Over Spaarnelanden

Bij Spaarnelanden staat het belang van de leef­om­ge­ving áltijd voor­op. Ons taken­pak­ket is divers en heeft betrek­king op alles dat een moder­ne stad nodig heeft: van grond­stof­fe­nin­za­me­ling tot inte­graal groen­be­heer en slim par­keer­ma­na­ge­ment. De ont­wik­ke­lin­gen van mor­gen bepa­len onze weg naar de toe­komst en dat bete­kent dat wij werk maken van cir­cu­la­ri­teit, kli­maat­adap­ta­tie, bio­di­ver­si­teit, elek­trisch rij­den en CO2-reduc­tie. Wij zijn ons ervan bewust dat het duur­za­mer moet én kan. Wij hou­den dan ook van Echt Duurzaam Doen. Dat bete­kent dat we zelf het goe­de voor­beeld geven en doorpakken.

Wer­ken bij Spaarnelanden bete­kent wer­ken bij een mens­ge­richt bedrijf met een infor­me­le en per­soon­lij­ke sfeer. Ont­wik­ke­ling van mede­wer­kers staat bij ons cen­traal. Door oplei­ding en trai­ning kan ieder­een zich bij Spaarnelanden ver­der ont­wik­ke­len. We heb­ben als orga­ni­sa­tie oog voor soci­a­le par­ti­ci­pa­tie en bie­den ook arbeids­kan­sen voor men­sen die een steun­tje in de rug kun­nen gebruiken.

Heb jij een posi­tie­ve en klant­ge­rich­te instel­ling, lever jij graag kwa­li­teit, ben jij maat­schap­pe­lijk betrok­ken en vind jij het een uit­da­ging om van­uit je vak­ge­bied bij te dra­gen aan de thema’s waar wij mee bezig zijn? Dan pas jij bij ons!

Over de afdeling

De afde­ling Klant & Inno­va­tie bestaat uit de Klan­ten­ser­vi­ce, het team Inno­va­tie en Pro­duct­ont­wik­ke­ling en het team Rela­tiema­na­ge­ment, die aan­ge­stuurd wor­den door de Mana­ger Klant & inno­va­tie. In alles wat we doen staat de (toe­kom­sti­ge) klant cen­traal, de inwo­ner van Haarlem en Zandvoort, die zo duurzaam en pret­tig moge­lijk wil leven. www.spaarnelanden.nl

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.

Contactformulier

* ver­plicht

Choo­se File