Naar het overzicht

Medewerker BOR - Hovenier

Jij zorgt voor het groen onderhoud in Zandvoort. Klinkt dit als iets voor jou? Lees snel verder!

Datum: 21 juni 2022
Con­tact: SRM
Duur: 40 uur p/w
Waar: Zandvoort

Bij Spaarnelanden staat het belang van de leef­om­ge­ving áltijd voor­op. Ons taken­pak­ket is divers en heeft betrek­king op alles dat een moder­ne stad nodig heeft: van grond­stof­fe­nin­za­me­ling tot inte­graal groen­be­heer en van slim par­keer­ma­na­ge­ment tot duur­za­me mobi­li­teit. De ont­wik­ke­lin­gen van mor­gen bepa­len onze weg naar de toe­komst en dat bete­kent dat wij werk wil­len maken van zaken als cir­cu­la­ri­teit, kli­maat­adap­ta­tie, elek­trisch rij­den en de deeleco­no­mie. Wij zijn ons ervan bewust dat het duur­za­mer moet én kan. Wij hou­den dan ook van Echt Duurzaam Doen. Dat bete­kent dat we zelf het goe­de voor­beeld geven en doorpakken.

Wer­ken bij Spaarnelanden bete­kent wer­ken bij een mens­ge­richt bedrijf met een infor­me­le en per­soon­lij­ke sfeer. Ont­wik­ke­ling van mede­wer­kers staat bij ons cen­traal. Door oplei­ding en trai­ning kan ieder­een zich bij Spaarnelanden ver­der ont­wik­ke­len. We heb­ben als orga­ni­sa­tie oog voor soci­a­le par­ti­ci­pa­tie en bie­den ook arbeids­kan­sen voor men­sen die een steun­tje in de rug kun­nen gebruiken.

Heb jij een ser­vi­ce­ge­rich­te instel­ling, lever jij graag kwa­li­teit, ben jij maat­schap­pe­lijk betrok­ken en vind jij het een uit­da­ging om van­uit je vak­ge­bied bij te dra­gen aan de thema’s waar wij mee bezig zijn? Dan pas jij bij ons!

Bin­nen Spaarnelanden is een vaca­tu­re ont­staan voor de func­tie van:

Medewerker BOR - Hovenier (40 uur per week)
Wat ver­wach­ten wij van jou?

De medewerker BOR draagt zorg voor het “groen” onder­houd in de open­ba­re bui­ten­ruim­te van Zandvoort. Je bent werk­zaam in het groen team, waar je samen met je collega’s en vas­te part­ners invul­ling geeft aan de uit­voe­ring van uit­een­lo­pen­de beheer- en onder­houds­werk­zaam­he­den even het ver­le­nen van ser­vi­ce­dien­sten aan o.a. groen-, strand- en duin­ge­bie­den bin­nen de gemeen­te Zandvoort en Bent­veld. Je voert o.a. beplan­tings­werk­zaam­he­den uit en ver­richt werkzaamheden met klei­ne machi­nes. Ook denk je mee met klei­ne reno­va­ties bin­nen de gemeen­te. Samen met je collega’s werk je op basis van beeld­kwa­li­teit en bele­vings­kwa­li­teit. Belang­rijk hier­bij is dat je oog hebt voor kwa­li­teit en de omgeving.

Je bent inzet­baar voor diver­se werkzaamheden bin­nen Spaarnelanden nv. Ook kan je wor­den inge­roos­terd voor werkzaamheden bui­ten de regu­lie­re werk­tij­den en draai je mee in de piket­dienst. Tot slot ben je het visi­te­kaart­je van onze orga­ni­sa­tie en ga je op een klant­ge­rich­te wij­ze om met de inwo­ners en toe­ris­ten van Zandvoort en Bentveld.

Wat breng je mee?
 • VMBO/MBO werk- en denkniveau;
 • Goe­de beheer­sing van de Neder­land­se taal in woord en geschrift;
 • Rele­van­te oplei­ding zoals Vak­be­kwaam Hovenier, aan­ge­vuld met vak­ge­rich­te trai­nin­gen en cursussen;
 • Aan­toon­ba­re prak­tijk erva­ring in het groen en de open­ba­re ruimte;
 • Je bent geïn­te­res­seerd in de bele­vings­kwa­li­teit in de open­ba­re ruimte;
 • Je hebt oog voor detail;
 • In het bezit van rij­be­wijs B en bij voor­keur ook BE;
 • In het bezit van een gel­dig VCA-B certificaat;
 • In het bezit van een gel­dig Vei­lig wer­ken langs de weg certificaat.
Wat zijn de belang­rijk­ste com­pe­ten­ties voor deze functie?

Samen­wer­ken, resul­taat­ge­richt­heid, com­mu­ni­ce­ren, klant­vrien­de­lijk, zorg­vul­dig­heid, ini­ti­a­tief­rijk, ser­vi­ce­ge­richt en flexibel

Wij bie­den
 • Een leu­ke en veel­zij­di­ge baan
 • Veel oplei­dings­mo­ge­lijk­he­den op maat
 • Mini­maal 27,5 vakantiedagen
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding vol­gens bedrijfsregeling
 • Tege­moet­ko­ming in de kos­ten voor je sportabonnement
 • Kor­ting op verzekeringen
 • Een col­lec­tie­ve ziektekostenverzekering
 • Fis­caal voor­de­lig fietsplan
 • Gun­sti­ge ver­lof­re­ge­lin­gen, zoals 4 weken betaald geboort­ever­lof voor vaders
 • Aan­trek­ke­lij­ke rege­ling voor de Pri­va­te Lea­se van een elek­tri­sche auto
 • Een mooi sala­ris en een aan­trek­ke­lijk Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Budget.
De sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re

Deze vaca­tu­re is gelijk­tij­dig in- en extern uit­ge­zet, waar­bij inter­ne kan­di­da­ten voor­rang heb­ben op exter­ne kan­di­da­ten. Heb je na het lezen van dit pro­fiel inte­res­se in deze func­tie stuur dan je moti­va­tie­brief en CV voor 15 april 2022 naar sollicitaties@spaarnelanden.nl. Heb je inhou­de­lij­ke vra­gen over de func­tie, neem dan con­tact op met Piet Per­soon (team­lei­der) op tele­foon­num­mer 06 - 52 42 01 43.

Contactformulier

* ver­plicht

Choo­se File