Hovenier

Kom werken als hovenier bij Spaarnelanden en proef de allure van de badplaats Zandvoort. Werk mee aan de aanleg van bestrating, zorg voor het onderhoud van de groenvoorziening en ondersteun de initiatieven van de inwoners van de gemeente bij de aanleg van bijvoorbeeld het kruidentuintje in Bentveld. In deze rol kun jij een maatschappelijke bijdrage leveren!

Duur: 40 uur p/w
Sala­ris: € 2.512 - € 3.025
Loca­tie:
Zandvoort

Wat ga je doen:

Als medewerker BOR – Hovenier bij Spaarnelanden ben jij graag de hele dag bui­ten en vind jij het fan­tas­tisch om het straat­beeld van Zandvoort aan te pak­ken. Je draagt zorg voor het “groen” onder­houd in de open­ba­re bui­ten­ruim­te.  Jij krijgt er ener­gie van om samen met je 9 collega’s zorg te dra­gen voor een goed uit­ziend Zandvoort. Deze kust­plaats zorgt door o.a. de hoe­veel­heid wind en zil­te omge­ving dat de beplan­ting hier anders groeit en daar­mee ook anders ver­zorgd dient te wor­den. Hier­in zie jij alleen maar uit­da­gin­gen. Ook zijn er werkzaamheden op het strand.

Waar kom je terecht:

Benieuwd naar de mees­te recen­te pro­jec­ten en de laat­ste nieuw­tjes? Deze vind je hier.

Wat breng je mee:

Gezien de diver­si­teit aan werkzaamheden is het fijn wan­neer je al eer­der als hovenier werk­zaam bent geweest en in het bezit met van mini­maal een mbo niveau 2 oplei­ding in de groen­voor­zie­ning. Door de diver­se mate­ri­a­len die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voe­ren is het van belang dat je in het bezit bent van een B(E) rij­be­wijs. Wij ver­zor­gen bin­nen Spaarnelanden niet alleen het groen voor de gemeen­te Zandvoort, maar daar­naast ste­ken wij met het gehe­le team ook de han­den uit de mou­wen wan­neer er bij­voor­beeld glad­heids­be­strij­ding nodig is. Mul­ti inzet­baar dus! Ook hoort daar wer­ken in het week­end bij en het draai­en van piketdiensten.

Wat bie­den wij jou:

Een leu­ke en dyna­mi­sche baan, geen dag is name­lijk het­zelf­de. Wij heb­ben naast goe­de pri­mai­re arbeids­voor­waar­den ook zeker leu­ke secun­dai­re arbeids­voor­waar­den. Zo draai­en wij nu een pilot waar­bij je iede­re maan­dag­mid­dag lek­ker een uur­tje kan spor­ten met jouw collega’s onder bege­lei­ding van een per­so­nal trai­ner. Daarnaast;

  • Sala­ris tus­sen de € 2.512 - € 3.025 bru­to per maand op basis van 40 uur per week;
  • 27,5 vakan­tie­da­gen;
  • 45 jaar of ouder? Dan heb­ben wij extra leeftijdsdagen;
  • Word je vader? Dan heb­ben wij gun­sti­ge ver­lof­re­ge­lin­gen, zoals 5 weken betaald geboorteverlof;
  • Maxi­maal € 50 per maand om lek­ker te spor­ten, naast de boot­camp met de per­so­nal trainer;
  • Een rege­ling voor de aan­schaf van een (elek­tri­sche) fiets;
  • Veel ruim­te voor per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling en groei.
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Heb je een dui­de­lijk beeld bij de vaca­tu­re en wil je graag sol­li­ci­te­ren? Leuk! Sol­li­ci­te­ren kan via het onder­staan­de for­mu­lier, laat je gege­vens ach­ter en onze recrui­ter Rena­te Post neemt z.s.m. con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Stuur dan een Whats­app of bel naar 06-38029721.

Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat. 

Contactformulier

* ver­plicht