Naar het overzicht

Medewerker BOR - Hovenier

Jij zorgt voor het groen onderhoud in Haarlem. Klinkt dit als iets voor jou? Lees snel verder!

Datum: 27 juni 2022
Con­tact: SRM
Duur: 40 uur p/w
Waar: Haarlem

Bij Spaarnelanden staat het belang van de leef­om­ge­ving áltijd voor­op. Ons taken­pak­ket is divers en heeft betrek­king op alles dat een moder­ne stad nodig heeft: van grond­stof­fe­nin­za­me­ling tot inte­graal groen­be­heer en van slim par­keer­ma­na­ge­ment tot duur­za­me mobi­li­teit. De ont­wik­ke­lin­gen van mor­gen bepa­len onze weg naar de toe­komst en dat bete­kent dat wij werk wil­len maken van zaken als cir­cu­la­ri­teit, kli­maat­adap­ta­tie, elek­trisch rij­den en de deeleco­no­mie. Wij zijn ons ervan bewust dat het duur­za­mer moet én kan. Wij hou­den dan ook van Echt Duurzaam Doen. Dat bete­kent dat we zelf het goe­de voor­beeld geven en doorpakken.

Wer­ken bij Spaarnelanden bete­kent wer­ken bij een mens­ge­richt bedrijf met een infor­me­le en per­soon­lij­ke sfeer. Ont­wik­ke­ling van mede­wer­kers staat bij ons cen­traal. Door oplei­ding en trai­ning kan ieder­een zich bij Spaarnelanden ver­der ont­wik­ke­len. We heb­ben als orga­ni­sa­tie oog voor soci­a­le par­ti­ci­pa­tie en bie­den ook arbeids­kan­sen voor men­sen die een steun­tje in de rug kun­nen gebruiken.

Heb jij een ser­vi­ce­ge­rich­te instel­ling, lever jij graag kwa­li­teit, ben jij maat­schap­pe­lijk betrok­ken en vind jij het een uit­da­ging om van­uit je vak­ge­bied bij te dra­gen aan de thema’s waar wij mee bezig zijn? Dan pas jij bij ons!

Bin­nen Spaarnelanden is een vaca­tu­re ont­staan voor de func­tie van:

Medewerker BOR - Hovenier (40 uur per week)
Wat ver­wach­ten wij van jou?

De medewerker BOR draagt zorg voor het “groen” onder­houd in de open­ba­re bui­ten­ruim­te van Haarlem. Je bent werk­zaam in het groen team, waar je samen met je collega’s en vas­te part­ners invul­ling geeft aan de uit­voe­ring van uit­een­lo­pen­de beheer- en onder­houds­werk­zaam­he­den. Je voert o.a. beplan­tings- en snoei­werk­zaam­he­den uit en ver­richt werkzaamheden met klei­ne machi­nes. Ook denk je mee met klei­ne reno­va­ties bin­nen de gemeen­te. Samen met je collega’s werk je op basis van beeld­kwa­li­teit en bele­vings­kwa­li­teit. Belang­rijk hier­bij is dat je oog hebt voor kwa­li­teit en de omge­ving. Je neemt graag ini­ti­a­tief en bent resul­taat­ge­richt. Je bent flexi­bel en tevens inzet­baar voor diver­se werkzaamheden bin­nen Spaarnelanden. Tot slot ben je het visi­te­kaart­je van onze orga­ni­sa­tie en ga je op een klant­ge­rich­te wij­ze om met de inwo­ners van Haarlem.

Wat breng je mee?
 • VMBO/MBO werk- en denkniveau;
 • Goe­de beheer­sing van de Neder­land­se taal in woord en geschrift;
 • Rele­van­te oplei­ding zoals Vak­be­kwaam Hovenier, aan­ge­vuld met vak­ge­rich­te trai­nin­gen en cursussen;
 • Aan­toon­ba­re prak­tijk erva­ring in het groen en de open­ba­re ruimte;
 • Je bent geïn­te­res­seerd in de bele­vings­kwa­li­teit in de open­ba­re ruimte;
 • Je hebt oog voor detail;
 • In het bezit van rij­be­wijs B en bij voor­keur ook BE;
 • In het bezit van een gel­dig VCA-B certificaat;
 • In het bezit van een gel­dig Vei­lig wer­ken langs de weg certificaat.
Wij bie­den
 • Een leu­ke en veel­zij­di­ge baan bij een soci­aal-maat­schap­pe­lijk bedrijf met 290 medewerkers;
 • Veel oplei­dings­mo­ge­lijk­he­den op maat;
 • 27,5 vakan­tie­da­gen;
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding vol­gens bedrijfsregeling;
 • Tege­moet­ko­ming in de kos­ten voor je sportabonnement;
 • Kor­ting op verzekeringen;
 • Een col­lec­tie­ve ziektekostenverzekering;
 • Fis­caal voor­de­lig fietsplan;
 • Gun­sti­ge ver­lof­re­ge­lin­gen, zoals 5 weken betaald geboort­ever­lof voor vaders;
 • Aan­trek­ke­lij­ke rege­ling voor de Pri­va­te Lea­se van een elek­tri­sche auto;
 • Een mooi sala­ris  en een Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get van 14,94%, bij­voor­beeld te beste­den aan vakan­tie, extra ver­lof of spa­ren voor een gro­te uitgave.
De sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re

Deze vaca­tu­re is gelijk­tij­dig in- en extern uit­ge­zet, waar­bij inter­ne kan­di­da­ten voor­rang heb­ben op exter­ne kan­di­da­ten. Heb je inhou­de­lij­ke vra­gen over de func­tie, dan kan je con­tact opne­men met Edwin Beth, hij is team­lei­der, op tele­foon­num­mer 06-46215472. Deze vaca­tu­re is gelijk­tij­dig in- en extern uit­ge­zet, waar­bij inter­ne kan­di­da­ten voor­rang heb­ben op exter­ne kandidaten.

Contactformulier

* ver­plicht

Choo­se File