Naar het overzicht

Hovenier

Kom werken als hovenier bij Spaarnelanden en lever jouw bijdrage aan het mooie straatbeeld van Haarlem. Draag zorg voor het onderhoud van de groenvoorziening in onze gemeente. Zo voer jij beplantings- en snoeiwerkzaamheden uit en werk je met kleine machines. Op deze manier draag jij een steentje bij aan het vergroenen van de stad.

Duur: 40 uur p/w
Sala­ris: €2.302 - €2.798
Loca­tie: Haarlem

Wat ga je doen:

Onze hovenier draagt zorg voor het “groen” onder­houd in de open­ba­re bui­ten­ruim­te van Haarlem. Je bent werk­zaam in het groen team, waar je samen met je collega’s en vas­te part­ners invul­ling geeft aan de uit­voe­ring van uit­een­lo­pen­de beheer- en onder­houds­werk­zaam­he­den. Je voert o.a. beplan­tings- en snoei­werk­zaam­he­den uit en ver­richt werkzaamheden met klei­ne machi­nes. Ook denk je mee met klei­ne reno­va­ties bin­nen de gemeen­te. Samen met je collega’s werk je op basis van beeld­kwa­li­teit en bele­vings­kwa­li­teit. Belang­rijk hier­bij is dat je oog hebt voor kwa­li­teit en de omge­ving. Je neemt graag ini­ti­a­tief en bent resul­taat­ge­richt. Je bent flexi­bel en tevens inzet­baar voor diver­se werkzaamheden bin­nen Spaarnelanden. Tot slot ben je het visi­te­kaart­je van onze orga­ni­sa­tie en ga je op een klant­ge­rich­te wij­ze om met de inwo­ners van Haarlem.

Waar kom je terecht:

Benieuwd naar de mees­te recen­te pro­jec­ten en de laat­ste nieuw­tjes? Deze vind je hier.

Wat breng je mee:

Gezien de diver­si­teit aan werkzaamheden is het fijn wan­neer je al eer­der als hovenier werk­zaam bent geweest. Door de diver­se mate­ri­a­len die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voe­ren is het van belang dat je in het bezit bent van een B(E) rij­be­wijs. Wij ver­zor­gen bin­nen Spaarnelanden niet alleen het groen voor de gemeen­te Haarlem, maar daar­naast ste­ken wij met het gehe­le team ook de han­den uit de mou­wen wan­neer er bij­voor­beeld glad­heids­be­strij­ding nodig is. Mul­ti inzet­baar dus! Ook horen hier piket­dien­sten bij.

Wat bie­den wij jou:

Een leu­ke en dyna­mi­sche baan, geen dag is name­lijk het­zelf­de. Wij heb­ben naast goe­de pri­mai­re arbeids­voor­waar­den ook zeker leu­ke secun­dai­re arbeidsvoorwaarden;

  • Sala­ris tus­sen de €2.302,- en € 2.798,- bru­to per maand op basis van 40 uur per week;
  • 27,5 vakan­tie­da­gen;
  • 45 jaar of ouder? Dan heb­ben wij extra leeftijdsdagen;
  • Word je vader? Dan heb­ben wij gun­sti­ge ver­lof­re­ge­lin­gen, zoals 4 weken betaald geboorteverlof;
  • Maxi­maal € 50 per maand om lek­ker te sporten;
  • Een rege­ling voor de aan­schaf van een (elek­tri­sche) fiets;
  • Veel ruim­te voor per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling en groei.
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Heb je een dui­de­lijk beeld bij de vaca­tu­re en wil je graag sol­li­ci­te­ren? Leuk! Sol­li­ci­te­ren kan via het onder­staan­de for­mu­lier, laat je gege­vens ach­ter en onze Team­lei­der Edwin Beth neemt z.s.m. con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Stuur dan een Whats­app of bel naar 06-46215472.

Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat. 

Contactformulier

* ver­plicht

Choo­se File