Naar het overzicht

Junior Monteur Bedrijfswagens

Ben je op zoek naar een uitdagende en veelzijdige functie waarin je als junior monteur kan doorgroeien naar een ervaren specialist in ons vakgebied? Lees dan verder!

Datum: 29 juli 2022
Con­tact: SRM
Duur: 40 uur p/w
Waar: Haarlem

Bij Spaarnelanden staat het belang van de leef­om­ge­ving áltijd voor­op: bij al onze taken van afval­in­za­me­ling tot groen­be­heer en van slim par­keer­ma­na­ge­ment tot mobi­li­teit. Wij zijn ons ervan bewust dat het duur­za­mer moet én kan. Daar­om maken wij werk van bij­voor­beeld cir­cu­la­ri­teit, kli­maat­adap­ta­tie, elek­trisch rij­den en de deeleco­no­mie. Wer­ken bij Spaarnelanden bete­kent wer­ken bij een mens­ge­richt bedrijf met een infor­me­le en per­soon­lij­ke sfeer. Ont­wik­ke­ling van mede­wer­kers staat bij ons centraal.

Bin­nen Spaarnelanden is een vaca­tu­re ont­staan voor de func­tie van:

Juni­or Mon­teur Bedrijfs­wa­gens (40 uur per week)
Wat ga je doen?

Als Juni­or Mon­teur Bedrijfs­wa­gens voer je onder toe­zicht van een seni­or medewerker repa­ra­tie-, onder­houd, revi­sie en modi­fi­ca­tie werkzaamheden uit aan het wagen­park van Spaarnelanden, maar ook van klan­ten zoals de brand­weer. Het wagen­park van Spaarnelanden bestaat uit ver­schil­len­de voer­tui­gen, zoals diver­se klei­ne en gro­te bedrijfs­wa­gens, vracht­wa­gens, vuil­nis­wa­gens, maar ook veeg­ma­chi­nes en tractoren.

We bie­den een afwis­se­len­de baan waar­bij je te maken krijgt met elek­tri­sche moto­ren, klei­ne en zwa­re moto­ren, kra­nen, vuil­nis opbou­wen, com­plexe elek­tro­ni­sche com­po­nen­ten en moder­ne dia­gno­se­ap­pa­ra­tuur. We bie­den hier­voor diver­se moge­lijk­he­den om je hier­in te scho­len en te ont­wik­ke­len. De werkzaamheden als Juni­or Mon­teur Bedrijfs­wa­gens kun­nen er als volgt uitzien:

 • Ken­nis opdoen en uit­voe­ren van alle voor­ko­men­de repa­ra­tie-, onder­houd en ser­vi­ce werkzaamheden op mecha­nisch, elek­trisch, hydrau­lisch, pneu­ma­tisch en moto­risch vlak;
 • Dia­gno­ses stel­len voor het opspo­ren en oplos­sen van diver­se storingen;
 • Je kan wor­den inge­roos­terd voor werkzaamheden bui­ten de regu­lie­re werk­tij­den en op ter­mijn draai je mee in de piketdienst;
 • Aan­ge­zien Spaarnelanden inves­teert in haar mede­wer­kers, kun je meer­de­re trai­nin­gen vol­gen om je ken­nis en kun­de ver­der uit te breiden.

Kort­om een uit­da­gen­de en veel­zij­di­ge func­tie waar­in je als juni­or mon­teur kan door­groei­en naar een erva­ren specialist in ons vakgebied!

Wat heb jij in huis?
 • Rele­van­te oplei­ding (Tech­nisch) aan­ge­vuld met vak­ge­rich­te trai­nin­gen en cur­sus­sen of bereid deze bin­nen kor­te ter­mijn te volgen;
 • Aan­toon­ba­re werk­er­va­ring in een der­ge­lij­ke func­tie is een pré;
 • In het bezit van een gel­dig VCA cer­ti­fi­caat of bereid deze te halen;
 • Flexi­be­le werk­in­stel­ling met een leer­gie­ri­ge en pro­ac­tie­ve werk­hou­ding en boven­al een goed gevoel voor humor.
Wat bie­den wij jou?
 • Een leu­ke en veel­zij­di­ge baan bij een soci­aal-maat­schap­pe­lijk bedrijf in Haarlem;
 • Een mooi sala­ris con­form CAO GEO (€1.800 tot €2.500)
 • Goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den, zoals 27,5 vakan­tie­da­gen, fiet­sen­plan, col­lec­tie­ve ver­ze­ke­rin­gen; sport­school­ver­goe­ding en meer;
 • Veel oplei­dings­mo­ge­lijk­he­den op maat.
De sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re

Ben je na het lezen van dit pro­fiel enthou­si­ast gewor­den? Stuur dan je moti­va­tie­brief en CV naar sollicitaties@spaarnelanden.nl. Heb je inhou­de­lij­ke nog vra­gen over de func­tie, dan kan je con­tact opne­men met Unit Mana­ger Mobi­li­teits­ser­vi­ce Roel Groe­ne­stein op tele­foon­num­mer 06-13432417 of via rgroenestein@spaarnelanden.nl.

Contactformulier

* ver­plicht

Choo­se File