Junior Monteur Bedrijfswagens

Ben je op zoek naar een uitdagende en veelzijdige functie waarin je als junior monteur kan doorgroeien naar een ervaren specialist in ons vakgebied? Lees dan verder!

Duur: 40 uur p/w
Sala­ris: € 2.412 - € 3.043
Loca­tie: Haarlem

Wat ga je doen:

Als Juni­or Mon­teur Bedrijfs­wa­gens voer je onder toe­zicht van een seni­or medewerker repa­ra­tie-, onder­houd, revi­sie en modi­fi­ca­tie werkzaamheden uit aan het wagen­park van Spaarnelanden, maar ook van klan­ten zoals de brand­weer. Het wagen­park van Spaarnelanden bestaat uit ver­schil­len­de voer­tui­gen, zoals diver­se klei­ne en gro­te bedrijfs­wa­gens, vracht­wa­gens, vuil­nis­wa­gens, maar ook veeg­ma­chi­nes en tractoren.

We bie­den een afwis­se­len­de baan waar­bij je te maken krijgt met elek­tri­sche moto­ren, klei­ne en zwa­re moto­ren, kra­nen, vuil­nis opbou­wen, com­plexe elek­tro­ni­sche com­po­nen­ten en moder­ne dia­gno­se­ap­pa­ra­tuur. We bie­den hier­voor diver­se moge­lijk­he­den om je hier­in te scho­len en te ont­wik­ke­len. De werkzaamheden als Juni­or Mon­teur Bedrijfs­wa­gens kun­nen er als volgt uitzien:

 • Ken­nis opdoen en uit­voe­ren van alle voor­ko­men­de repa­ra­tie-, onder­houd en ser­vi­ce werkzaamheden op mecha­nisch, elektrisch, hydrau­lisch, pneu­ma­tisch en moto­risch vlak;
 • Dia­gno­ses stel­len voor het opspo­ren en oplos­sen van diver­se storingen;
 • Je kan wor­den inge­roos­terd voor werkzaamheden bui­ten de regu­lie­re werk­tij­den en op ter­mijn draai je mee in de piketdienst;
 • Aan­ge­zien Spaarnelanden inves­teert in haar mede­wer­kers, kun je meer­de­re trai­nin­gen vol­gen om je ken­nis en kun­de ver­der uit te breiden.

Kort­om een uit­da­gen­de en veel­zij­di­ge func­tie waar­in je als juni­or mon­teur kan door­groei­en naar een erva­ren specialist in ons vakgebied!

Waar kom je terecht:

Benieuwd naar de mees­te recen­te pro­jec­ten en de laat­ste nieuw­tjes? Deze vind je hier.

Wat breng je mee:
 • Rele­van­te oplei­ding (Tech­nisch) aan­ge­vuld met vak­ge­rich­te trai­nin­gen en cur­sus­sen of bereid deze bin­nen kor­te ter­mijn te volgen;
 • Aan­toon­ba­re werk­er­va­ring in een der­ge­lij­ke func­tie is een pré;
 • In het bezit van een gel­dig VCA cer­ti­fi­caat of bereid deze te halen;
 • Flexi­be­le werk­in­stel­ling met een leer­gie­ri­ge en pro­ac­tie­ve werk­hou­ding en boven­al een goed gevoel voor humor.
Wat bie­den wij jou:
 • Een leu­ke en veel­zij­di­ge baan bij een soci­aal-maat­schap­pe­lijk bedrijf in Haarlem;
 • Een mooi sala­ris € 2.412 - € 3.043 per maand o.b.v. 40 uur;
 • Goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den, zoals 27,5 vakan­tie­da­gen, fiet­sen­plan, col­lec­tie­ve ver­ze­ke­rin­gen; sport­school­ver­goe­ding en meer;
 • Veel oplei­dings­mo­ge­lijk­he­den op maat.
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Heb je een dui­de­lijk beeld bij de vaca­tu­re en wil je graag sol­li­ci­te­ren? Leuk! Sol­li­ci­te­ren kan via het onder­staan­de for­mu­lier, laat je gege­vens ach­ter en onze Unit Mana­ger Mobi­li­teits­ser­vi­ce Roel Groe­ne­stein neemt z.s.m. con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Stuur dan een Whats­app of bel naar 06-13432417.

Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat. 

Contactformulier

* ver­plicht