Innovatie-Productmanager
Klant & Innovatie

Uren:  40 uur
Salaris: €3.853 - €5.466
Locatie: Haarlem

Is innovatie bij jou in goede handen? Het team innovatie- en productontwikkeling is maximaal gemotiveerd om innovaties door te voeren die duurzaam én plezierig zijn voor inwoners in Haarlem en Zandvoort! Wat bijzonder is; de impact van ons werk is direct zichtbaar door het beheer en de onderhoudstaken van Spaarnelanden. Als innovatie en productmanager ben je verantwoordelijk voor het leiden van grote en kleine projecten, productontwikkeling en het creëren van nieuwe business mogelijkheden.

Wat ga je doen:

Als innovatie -productmanager houd jij je bezig met het creatief omzetten van goede ideeën naar innovaties of nieuwe producten, applicaties of diensten en deze implementeren (samen met inwoners, gemeente en medewerkers). Daarnaast het realiseren van nieuwe zakelijke kansen voor een toekomstbestendig Spaarnelanden. Leid je diverse grote en kleine innovatieve projecten van begin tot eind als projectmanager. Creëer je nieuwe ideeën door externe ontwikkelingen op de voet te volgen (duurzame transitie, AI, IoT), en inspireer en motiveer je collega’s om anders te werken en veranderingen te omarmen denk hierbij aan innovatiebox. Ook lever je een bijdrage aan het (meer)jarenplan en de innovatiestrategie van de afdeling en het positioneren van innovaties binnen Spaarnelanden en de gemeente Haarlem/Zandvoort.

Waar kom je terecht:

Lees hier over: www.greencollectinghaarlem.nl, ‘sen­so­ren in het groen’ ‘Goe­de­ren­hub Haarlem’, de Cir­cu­lai­re Hot­s­pot en bekijk de ont­wik­kel­de web­si­te (Natuur in je stad). Of check ons ver­ha­len­plat­form. Hier­mee maken we een sig­ni­fi­can­te impact op de leefomgeving.

Wat breng je met je mee:

Je hebt een dri­ve om echt impact te maken. Je kan van niets iets maken en gaat voor resul­taat. Goed is voor jou niet goed genoeg, je hebt door­zet­tings­ver­mo­gen, lef en een hands-on men­ta­li­teit. Durft tegen de stroom in te zwem­men. Je stelt gemak­ke­lijk een pro­ject­plan op, maakt hel­de­re afspra­ken met het team, stelt dead­lines en spreekt men­sen aan, werkt gestruc­tu­reerd en resul­taat­ge­richt. Je bent boven­ge­mid­deld cre­a­tief in het vin­den van oplos­sin­gen, nieu­we kan­sen, nieu­we manie­ren van samen­wer­ken en duur­za­me moge­lijk­he­den en je blijft je ver­won­de­ren omdat het altijd wel beter en slim­mer kan. Je beweegt je goed op ver­schil­len­de niveaus en kan scha­ke­len bin­nen en bui­ten de orga­ni­sa­tie. Je leest men­sen, weet wat hen beweegt, wel­ke belan­gen ze heb­ben en weet hen te inspi­re­ren om een bij­dra­ge te leve­ren. Je bent ana­ly­tisch sterk, je ziet snel ver­ban­den en legt cre­a­tie­ve con­nec­ties waar­door je altijd oplos­sin­gen ziet voor uit­da­gin­gen en problemen.

Ver­der beschik jij over:

 • Een afge­ron­de rele­van­te HBO oplei­ding met een aan­tal jaren werk­er­va­ring in een soort­ge­lij­ke functie;
 • Aan­toon­ba­re erva­ring met busi­ness devel­op­ment en pro­ject- en/of procesmanagement;
 • Affi­ni­teit met onze thema’s: duurzaamheid, cir­cu­la­ri­teit, kli­maat­adap­ta­tie en biodiversiteit.
Wij bie­den jou:

Een leu­ke en dyna­mi­sche baan, geen dag is het­zelf­de. Wij heb­ben naast goe­de pri­mai­re arbeids­voor­waar­den ook zeker leu­ke secun­dai­re voorwaarden.

 • Een mooi sala­ris van mini­maal € 3.853,- tot € 5.466,- bru­to per maand op basis van 40 uur per week, afhan­ke­lijk van leef­tijd en erva­ring. Het sala­ris is exclu­sief een Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get van 14,94%, bij­voor­beeld te beste­den aan vakan­tie, extra ver­lof of spa­ren voor een gro­te uitgave;
 • Een leu­ke en veel­zij­di­ge baan bij een soci­aal-maat­schap­pe­lijk bedrijf met 300 medewerkers;
 • 27,5 vakan­tie­da­gen;
 • Word je vader? Dan heb­ben wij gun­sti­ge ver­lof­re­ge­lin­gen, zoals 5 weken betaald geboorteverlof;
 • maxi­maal € 50 per maand om lek­ker te sporten;
 • Een rege­ling voor de aan­schaf van een (elek­tri­sche) fiets;
 • Een goed thuiswerkbeleid;
 • Veel ruim­te voor per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling en groei.
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Heb je een dui­de­lijk beeld bij de vaca­tu­re en wil je graag sol­li­ci­te­ren? Leuk! Sol­li­ci­te­ren kan via het onder­staan­de for­mu­lier, laat je gege­vens ach­ter en onze recrui­ter Shir­ley Schip­per neemt z.s.m. con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Schroom dan niet om con­tact op te nemen en bel of Whats­app naar 06-43795839. Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.

Contactformulier

* ver­plicht