HR Adviseur

Uren:  28 - 40 uur
Salaris: €3.853 - €5.466
Locatie: Haarlem

Jij bent een ervaren, allround adviseur, die warm loopt voor thema’s als duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning en inclusief personeelsbeleid. Daarnaast beschik je over een  hands-on mentaliteit en sta je graag onze medewerkers en leidinggevenden bij met adviezen. Bouw mee aan een plezierige werkomgeving voor onze medewerkers.

Wat ga je doen:

Je adviseert het directieteam en lijnmanagement ten aanzien van het HR beleid en de uitvoering ervan. Ook bied je ondersteuning bij de toepassing van de verschillende HR instrumenten. Daarbij zoek je naar oplossingen voor uiteenlopende vragen op het vakgebied met als kaders de missie en de visie. De HR adviseur geeft (on)gevraagd adviezen omtrent het effectief en efficiënt inzetten van medewerkers en weet deze adviezen om te zetten in concrete acties. Daarnaast neem je deel aan diverse projecten.

Voorbeelden van wat je gaat doen:

 • Met de andere HR Adviseurs ons nieuwe Strategische Personeelsplan implementeren;
 • Werken aan preventie van verzuim en het juist uitvoeren van de WVP, in samenwerking met de managers;
 • Vormgeven van ons beleid voor duurzame inzetbaarheid;
 • Werving van nieuwe medewerkers, waar ook zeker ruimte is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Waar kom je terecht:

Bij Spaarnelanden staat het belang van de leef­om­ge­ving áltijd voor­op. Ons taken­pak­ket is divers en heeft betrek­king op alles dat een moder­ne stad nodig heeft: van grond­stof­fe­nin­za­me­ling tot inte­graal groen­be­heer en van slim par­keer­ma­na­ge­ment tot duur­za­me mobiliteit.

Wer­ken bij Spaarnelanden bete­kent wer­ken bij een mens­ge­richt bedrijf met een infor­me­le en per­soon­lij­ke sfeer. Ont­wik­ke­ling van mede­wer­kers staat bij ons cen­traal. Door oplei­ding en trai­ning kan ieder­een zich bij Spaarnelanden ver­der ont­wik­ke­len. We heb­ben als orga­ni­sa­tie oog voor soci­a­le par­ti­ci­pa­tie en bie­den ook arbeids­kan­sen voor men­sen die een steun­tje in de rug kun­nen gebruiken.

Benieuwd naar wel­ke pro­jec­ten wij ons momen­teel mee bezig hou­den en de laat­ste nieuw­tjes? Dat lees je hier.

Je komt terecht in een team van 8 collega’s, waar ook de sala­ris­ad­mi­ni­stra­tie onder­deel van uit­maakt. Het team wordt aan­ge­stuurd door een HR Mana­ger, die tevens direc­tie­lid is.

Wat breng je met je mee:

Je kunt goed samen­wer­ken, maar bent ook pri­ma in staat om zelf­stan­dig zaken op te pak­ken en te pri­o­ri­te­ren. Je beschikt over inle­vings­ver­mo­gen en een gezon­de dosis humor, bent orga­ni­sa­tie sen­si­tief en  weet jouw gren­zen goed af te bake­nen. Je bent pro­ac­tief en in staat om ande­ren te over­tui­gen. Verder:

 • Beschik je over een afge­ron­de HBO opleiding;
 • Heb je mini­maal 3-5 jaar erva­ring in de func­tie van HR Adviseur;
 • Heb je actu­e­le ken­nis over wet- en regelgeving;
 • Ben je sterk in com­mu­ni­ca­tie, zowel mon­de­ling als schriftelijk.
Wij bie­den jou:

Een leu­ke en dyna­mi­sche baan, geen dag is het­zelf­de. Wij heb­ben naast goe­de pri­mai­re arbeids­voor­waar­den ook zeker leu­ke secun­dai­re voorwaarden.

 • Sala­ris tus­sen de €3.853 - €5.466 bru­to per maand op basis van 40-uri­ge werkweek;
 • Een Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get van 14,94%;
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding en een mooie pensioenregeling;
 • 27,5 vakan­tie­da­gen;
 • Maxi­maal € 50 per maand om lek­ker te sporten;
 • Een rege­ling voor de aan­schaf van een (elek­tri­sche) fiets of het lea­sen van een elek­tri­sche auto;
 • Een thuis­werk­re­ge­ling, gedeel­te­lijk thuis­wer­ken is mogelijk;
 • Veel ruim­te voor per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling en groei.
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Heb je een dui­de­lijk beeld bij de vaca­tu­re en wil je graag sol­li­ci­te­ren? Leuk! Wij han­te­ren geen slui­tings­da­tum. Zodra we je sol­li­ci­ta­tie heb­ben ont­van­gen en wij zijn net zo enthou­si­ast als jij, wil­len wij zo snel moge­lijk per­soon­lij­ke ken­nis maken. Shir­ley Schip­per op 06-43795839 neemt  con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Schroom dan niet om con­tact op te nemen. Een assess­ment maakt deel uit van ons sol­li­ci­ta­tie­pro­ces. Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.

Contactformulier

* ver­plicht