Naar het overzicht

Facilitair Manager

Uren: 32 - 36 uur per week
Sala­ris: €4.120 - €5.845 per maand
Loca­tie: Haarlem

Inno­va­tie en ver­duur­za­men zijn belang­rij­ke thema’s in jouw leven. Je hebt dan ook een groe­ne gedach­te en draagt dit graag uit, met een con­stan­te focus op de maat­schap­pij. Dat is wat wij zoe­ken in een Faci­li­tair Mana­ger bij Spaarnelanden. Als Faci­li­tair Mana­ger bij Spaarnelanden ga jij het ver­schil maken als het gaat om moder­ni­se­ring van bij­voor­beeld alle faci­li­tai­re zaken.

Wat ga je doen:

Wat deze func­tie inhoudt is niet onder een para­plu te van­gen. Jij zal in deze func­tie een moder­ni­se­rings­slag gaan maken op het gebied van faci­li­tai­re zaken en ter­rein­be­heer om ze klaar te maken voor de toekomst.

Je krijgt alle vrij­heid om het team aan te stu­ren en zelf de koers te bepa­len om deze ver­der uit te bouwen.

Veel­al zal jij op pro­ject­ba­sis gaan wer­ken. Zo staan er al een aan­tal pro­jec­ten op jou te wach­ten zoals: de inrich­ting van de voor­raad­ad­mi­ni­stra­tie cen­traal maga­zijn en de her­in­rich­ting van het ter­rein, maar denk ook aan reno­va­tie­pro­jec­ten, cate­ring, onder­houd instal­la­ties, schoon­maak, bevei­li­ging upda­ten meer jaren onder­houds­plan.  Daar­naast zijn wij con­ti­nu bezig met de ver­duur­za­ming van onze pan­den. Door het thuis­wer­ken zijn er ande­re wen­sen ont­staan m.b.t. de huis­ves­ti­ging. Bij deze pro­jec­ten speelt auto­ma­ti­se­ring een belang­rij­ke rol.

Als faci­li­tair mana­ger lever jij niet alleen een bij­dra­ge aan een ple­zie­ri­ge leef­om­ge­ving bij de bur­gers, maar ook een ple­zie­ri­ge werk­om­ge­ving voor onze medewerkers.

Waar kom je terecht:

Benieuwd naar de mees­te recen­te pro­jec­ten en de laat­ste nieuw­tjes? Deze vind je hier.

Je komt terecht in een team van 9 collega’s, wel­ke veel­al jaren werk­zaam zijn voor onze orga­ni­sa­tie en intern de over­stap heb­ben gemaakt naar de afde­ling faci­li­tair. De Mana­ger Faci­li­tai­re Zaken rap­por­teert direct aan de CFO. Faci­li­tai­re Zaken is één van de afde­lin­gen die valt onder het aan­dachts­ge­bied Bedrijfsvoering.

Wat breng je mee:

Jij beschikt over een gezon­de dosis humor, blijft dicht bij jezelf, bent orga­ni­sa­tie sen­si­tief en  soci­aal intel­li­gent. Ook weet jij jouw gren­zen goed af te bake­nen. Je bent cre­a­tief en je werkt graag pro­ject­ma­tig. Je schept hier­in dui­de­lij­ke verwachtingen.
Verder:

 • Beschik je over een afge­ron­de HBO faci­li­tair opleiding;
 • Heb je 3-5 jaar erva­ring in de func­tie van projectmanager;
 • Heb je affi­ni­teit met ICT;
 • Ben je een ech­te peo­p­le mana­ger met een coa­chen­de leiderschap.
Wat bie­den wij jou:

Een leu­ke en dyna­mi­sche baan, geen dag is name­lijk het­zelf­de. Wij heb­ben naast goe­de pri­mai­re arbeids­voor­waar­den ook zeker leu­ke secun­dai­re voorwaarden.

 • Sala­ris tus­sen de €4.120 - €5.845 per maand o.b.v. 40 uur;
 • 27,5 vakan­tie­da­gen;
 • Word je vader? Dan heb­ben wij gun­sti­ge ver­lof­re­ge­lin­gen, zoals 5 weken betaald geboorteverlof;
 • maxi­maal € 50 per maand om lek­ker te sporten;
 • Een rege­ling voor de aan­schaf van een (elek­tri­sche) fiets;
 • Een goed thuiswerkbeleid;
 • Veel ruim­te voor per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling en groei.
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Heb je een dui­de­lijk beeld bij de vaca­tu­re en wil je graag sol­li­ci­te­ren? Leuk! Sol­li­ci­te­ren kan via het onder­staan­de for­mu­lier, laat je gege­vens ach­ter en onze recrui­ter Shir­ley Schip­per neemt z.s.m. con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Stuur dan een Whats­app of bel naar
06-43795839.

Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat. 

Contactformulier

* ver­plicht

Choo­se File