Customer Service Specialist

Uren: 32-40 uur
Salaris: €2.739 - €3.549
Locatie: Haarlem

Ben jij gek op het verzamelen en onderzoeken van klantinformatie? En inspireer jij ons om onze organisatie servicegerichter te maken door nog meer vanuit de klant te denken? Dan zoeken we jou als onze nieuwe customer service specialist.

Wat ga je doen:

Als Customer Service specialist bij Spaarnelanden ga je aan de slag om de organisatie nog klantgerichter te maken en de ervaring van onze klanten te verbeteren. Spaarnelanden draagt zorg voor de leefomgeving in de gemeenten Haarlem en Zandvoort, denk aan (gescheiden) afvalinzameling, groen en parkeren. Onze klanten zijn alle inwoners van de gemeenten Haarlem en Zandvoort; zij maken gebruik van onze dienstverlening. We zoeken iemand die klantgericht is en voor ons op zoek gaat naar de optimale klantbeleving en -ervaring.

Voorbeelden van jouw werkzaamheden:

 • Je signaleert en verzamelt binnen en buiten de organisatie alle mogelijke informatie en data over de ervaringen die klanten met Spaarnelanden hebben; je duikt in systemen en rapportages, doet analyses, voert gesprekken en onderzoekt signalen die je opvangt;
 • Je zet je bevindingen om in concrete ideeën en adviezen om processen binnen de organisatie te verbeteren, en zo de klantbeleving te verhogen;
 • Je denkt en werkt mee met de ontwikkeling van customer journeys en klant(tevredenheids)onderzoeken;
 • Je werkt nauw samen met onze dataspecialist; samen zoeken jullie de link tussen klantsignalen en operationele data;
 • Indien nodig sta je klanten te woord aan de servicebalie of telefonisch.

Waar kom je terecht:

Benieuwd naar wel­ke pro­jec­ten wij ons momen­teel mee bezig hou­den en de laat­ste nieuw­tjes? Dat lees je hier.

Je komt wer­ken bij de afde­ling Klant & Inno­va­tie, in het team Klan­ten­ser­vi­ce. Ons enthou­si­as­te en erva­ren team bestaat uit acht mede­wer­kers en een team­lei­der. We vor­men samen het eer­ste aan­spreek­punt voor de bewo­ners van de Gemeen­ten Haarlem en Zandvoort. In het team is altijd ruim­te voor nieu­we ini­ti­a­tie­ven of idee­ën, hoe kort of lang je ook bij ons werkt. Wil je graag thuis­wer­ken, dan is dat deels mogelijk.

De afde­ling Klant & Inno­va­tie bestaat naast het team Klan­ten­ser­vi­ce uit het team Inno­va­tie en het team Relatiemanagement.

 Vijf rede­nen waar­om dit iets voor jou is:
 • Je hebt een afge­ron­de MBO4- of HBO-oplei­ding. Heb je daar­naast erva­ring met onder­zoek en klant­con­tact dan is dat een pré, maar niet noodzakelijk.
 • Je gaat graag voor een maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­tie aan de slag
 • Je kijkt het liefst de hele dag door de bril van onze klan­ten en kunt niet wach­ten om onze ser­vi­ce zo ver­ras­send, gemak­ke­lijk en leuk moge­lijk te maken.
 • Je bent gek op onder­zoek! Je gaat graag een stap ver­der om de juis­te vra­gen te stel­len en te beantwoorden
 • Je houdt van logisch naden­ken, bekijkt een probleem of vraag­stuk graag van­uit ver­schil­len­de invals­hoe­ken en legt mak­ke­lijk verbanden
Wij bie­den jou:

Een leu­ke en dyna­mi­sche baan, geen dag is het­zelf­de. Wij heb­ben naast goe­de pri­mai­re arbeids­voor­waar­den ook zeker leu­ke secun­dai­re voorwaarden.

  • Sala­ris, tus­sen de €2.739 - €3.549 per maand (afhan­ke­lijk van ken­nis en erva­ring) op basis van een 40-uri­ge werkweek;
  • Een Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get van 14,94% (incl 8% vakan­tie­geld) boven op je salaris;
  • Een lap­top en tele­foon van de zaak;
  • Reis­kos­ten­ver­goe­ding en een mooie pensioenregeling;
  • 27,5 vakan­tie­da­gen;
  • €50 net­to per maand om lek­ker te sporten;
  • En natuur­lijk veel ruim­te voor per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling en groei.
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Heb je een dui­de­lijk beeld bij de vaca­tu­re en wil je graag sol­li­ci­te­ren? Leuk! Wij han­te­ren geen slui­tings­da­tum. Zodra we je sol­li­ci­ta­tie heb­ben ont­van­gen en wij zijn net zo enthou­si­ast als jij, wil­len wij zo snel moge­lijk per­soon­lij­ke ken­nis maken. Mie­ke Kooi­j­man op 0646215368 neemt con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Schroom dan niet om con­tact op te nemen. Een assess­ment maakt deel uit van de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re. Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.

Contactformulier

* ver­plicht