Communicatiemedewerker

Uren: 32 uur
Salaris: € 2.852 - € 4.342
Locatie: Haarlem

Houd jij van content maken, bijeenkomsten organiseren en het managen van social mediakanalen? Word je enthousiast van thema’s als innovatie, afvalscheiding, vergroening en elektrisch rijden? Dan ben jij onze nieuwe communicatiemedewerker!

Wat ga je doen:
 • Je ondersteunt de communicatieadviseurs en de teamleider communicatie in het ontwikkelen van uitingen, denkt mee over campagnes en in te zetten communicatiemiddelen;
 • Je beheert de contentkalender en maakt content, zoals het schrijven van teksten voor de website en posts voor social media;
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van onze interne communicatie zoals het maken van de interne nieuwsbrief, berichten plaatsen op onze narrow casting en intranet;
 • Je beheert en optimaliseert de beeldbank en bent betrokken bij fotoshoots;
 • Je organiseert (interne) evenementen;
 • Je monitort diverse communicatiekanalen, verzamelt hier data over en analyseert wat er goed gaat en beter kan (bv de website, social media).
Waar kom je terecht:

Benieuwd naar wel­ke pro­jec­ten wij ons momen­teel mee bezig hou­den en de laat­ste nieuw­tjes? Dat lees je hier.

Je komt wer­ken op de com­mu­ni­ca­tie­af­de­ling van Spaarnelanden. Ons team bestaat uit vijf com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seurs en een team­lei­der. Een enthou­si­ast team waar altijd ruim­te is voor nieu­we ini­ti­a­tie­ven of idee­ën, hoe kort of lang je ook bij ons werkt. We beden­ken en ont­wik­ke­len veel zelf, maar wer­ken ook graag met cre­a­tie­ve, exter­ne bureaus.

Vier rede­nen waar­om deze func­tie iets voor jou is:
 • Je hebt een afge­ron­de MBO-4 oplei­ding in de rich­ting van com­mu­ni­ca­tie, jour­na­lis­tiek, media of soort­ge­lij­ke rich­ting en loopt al een paar jaar in com­mu­ni­ca­tie­land rond;
 • Je gaat graag voor een maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­tie aan de slag;
 • Je raakt onze doel­groep met de con­tent die jij maakt;
 • Je bedenkt graag cre­a­tie­ve oplos­sin­gen voor communicatievraagstukken;
Wij bie­den jou:

Een leu­ke en dyna­mi­sche baan, geen dag is het­zelf­de. Wij heb­ben naast goe­de pri­mai­re arbeids­voor­waar­den ook zeker leu­ke secun­dai­re voorwaarden.

 • Sala­ris tus­sen de € 2.852 - € 4.342 bru­to per maand bij een 40-uri­ge werk­week (afhan­ke­lijk van ken­nis en ervaring);
 • Een Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get boven op je sala­ris van 14,94 % (dit is inclu­sief 8 % vakantiegeld)
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding & een mooie pensioenregeling;
 • 27,5 vakan­tie­da­gen;
 • € 50 net­to per maand om te sporten;
 • Een mooie rege­ling voor de aan­schaf van een (elek­tri­sche) fiets of lea­se van een elek­tri­sche auto. Rij je al elektrisch? Dan kun je je auto gra­tis opla­den op ons terrein.
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Ben je enthou­si­ast gewor­den en wil je sol­li­ci­te­ren? Stuur dan je moti­va­tie en CV naar sollicitaties@spaarnelanden.nl. Heb je inhou­de­lij­ke vra­gen over de func­tie, dan kun je con­tact opne­men met Fre­de­riek Schnel­len, Team­lei­der Com­mu­ni­ca­tie, fschnellen@spaarnelanden.nl. Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.

Contactformulier

* ver­plicht