Communicatieadviseur

Uren: 32 uur
Salaris: € 3.634 - € 4.702
Locatie: Haarlem

Word jij enthousiast van thema’s als innovatie, afvalscheiding, vergroening en elektrisch rijden? Wil je bijdragen aan een duurzame toekomst? En wil je tegelijkertijd (verder) groeien in het communicatievak? Dan ben jij onze nieuwe communicatieadviseur.

Wat ga je doen:

Je houdt je bezig met in- en externe communicatie en hebt een belangrijke adviesrol richting management. Je bent verantwoordelijk voor zowel communicatieplannen als uitvoering en onderhoudt nauw contact met opdrachtgevers, zoals de gemeente Haarlem en Zandvoort. Voorbeelden van wat we doen:

  • Het ontwikkelen van bewustwordingscampagnes, bijvoorbeeld over (nieuwe manieren voor) het scheiden van afval;
  • Projectcommunicatie over vernieuwende initiatieven, zoals ‘De straat van de toekomst’ – hoe ontwerp je een duurzame en klimaatbestendige wijk?;
  • Externe bewonerscommunicatie over bijvoorbeeld het samen verder vergroenen van de stad;
  • Het ontwikkelen van een contentstrategie & -kalender, en het coördineren van contentproductie.
Waar kom je terecht:

Benieuwd naar wel­ke pro­jec­ten wij ons momen­teel mee bezig hou­den en de laat­ste nieuw­tjes? Dat lees je hier.

Je komt wer­ken op de com­mu­ni­ca­tie­af­de­ling van Spaarnelanden. Ons team bestaat uit vijf com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seurs, een medewerker en een team­lei­der. Een enthou­si­ast team waar altijd ruim­te is voor nieu­we ini­ti­a­tie­ven of idee­ën, hoe kort of lang je ook bij ons werkt. We beden­ken en ont­wik­ke­len veel zelf, maar wer­ken ook graag met cre­a­tie­ve, exter­ne bureaus. En we hou­den van din­gen con­creet en meet­baar maken. We wer­ken zowel thuis als op kan­toor, waar ieder­een zich fijn bij voelt.

Vijf rede­nen waar­om deze func­tie iets voor jou is:
 • Je hebt een afge­ron­de HBO- oplei­ding en loopt mini­maal 3 jaar in com­mu­ni­ca­tie­land rond;
 • Je gaat graag voor een maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­tie aan de slag;
 • Je wordt blij van de com­bi­na­tie van het geven van com­mu­ni­ca­tie­ad­vies, het aan­stu­ren van cre­a­tie­ve bureaus en het zelf ont­wik­ke­len en uit­voe­ren van communicatie;
 • Je pakt de kans die we je bie­den om te leren en jezelf te ont­wik­ke­len met bei­de han­den aan;
 • Je houdt van domibo’s, padel-uitjes en jeu-de-bou­len (ons kan­toor zit naast Peakz Padel en Mooie Boules).
Wij bie­den jou:

Een leu­ke en dyna­mi­sche baan, geen dag is het­zelf­de. Wij heb­ben naast goe­de pri­mai­re arbeids­voor­waar­den ook zeker leu­ke secun­dai­re voorwaarden.

 • Sala­ris tus­sen de € 3.634 - € 4.702 bru­to per maand bij een 40-uri­ge werk­week (afhan­ke­lijk van ken­nis en ervaring);
 • Een Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get boven op je sala­ris van 14,94 % (dit is inclu­sief 8 % vakantiegeld)
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding & een mooie pensioenregeling;
 • 27,5 vakan­tie­da­gen;
 • € 50 net­to per maand om te sporten.
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Ben je enthou­si­ast gewor­den en wil je sol­li­ci­te­ren? Stuur dan je moti­va­tie en CV naar sollicitaties@spaarnelanden.nl. Heb je inhou­de­lij­ke vra­gen over de func­tie, dan kun je con­tact opne­men met onze recrui­ter Shir­ley Schip­per. Gesprek­ken zul­len plaats vin­den van­af week 10. Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.

Contactformulier

* ver­plicht