Chauffeur Afval en Grondstof

Wil jij als chauffeur werken in de dynamische wereld van Afval en Grondstof? Lees dan snel verder.

Duur: 40 uur p/w
Sala­ris:€ 2.512 - € 3.025
Loca­tie:
Haarlem

Wat ga je doen:

Als chauf­feur werk je mee aan een opti­maal leef­mi­li­eu en een schoon straat­beeld. Dit doe je door het bestu­ren van diver­se voer­tui­gen, machi­nes en kraan­in­stal­la­ties met als doel het inza­me­len van ver­schil­len­de grond­stof­fen in Haarlem en Zandvoort. Ook ben je ver­ant­woor­de­lijk voor de staat van de voer­tui­gen en het mate­ri­aal, je con­tro­leert je voer­tuig, houdt deze schoon en sig­na­leert even­tu­e­le defec­ten en geeft deze door aan onze gara­ge en lei­ding­ge­ven­de. Om een goed over­zicht over je dage­lijk­se taken te heb­ben voer je een admi­ni­stra­tie, zoals, dag­s­ta­ten, vracht­brie­ven en gebruik je de digi­ta­le tacho­graaf en bestuur­ders­kaart. De werkzaamheden zijn geen dag het­zelf­de, we wer­ken met elkaar samen en hel­pen ande­re collega’s. De werk­da­gen bin­nen de unit Afval & Grond­stof zijn van 7:30 uur tot 16:00 uur. Daar­naast kan je in over­leg wor­den inge­roos­terd voor werkzaamheden bui­ten de regu­lie­re werk­tij­den en is er moge­lijk­heid tot het mee­draai­en bin­nen de piket­dienst, zoals gladheidsbestrijding.

Waar kom je terecht:

Benieuwd naar de mees­te recen­te pro­jec­ten en de laat­ste nieuw­tjes? Deze vind je hier.

Wat breng je mee:

Je hebt rui­me erva­ring met het bestu­ren van ver­schil­len­de voer­tui­gen en machi­nes. Je bent in het bezit van een gel­dig VCA-B cer­ti­fi­caat en ande­re cer­ti­fi­ca­ten m.b.t. jouw werkzaamheden, of bent bereid om deze te halen. Daar­naast beschik je ook over een rij­be­wijs B en C. Je hebt mini­maal VMBO/ MBO werk- en denk­ni­veau, even­tu­eel aan­ge­vuld met vak­ge­rich­te trai­nin­gen en cursussen.

Wat bie­den wij jou:
  • Een leu­ke en veel­zij­di­ge baan bij een soci­aal-maat­schap­pe­lijk bedrijf met 290 medewerkers;
  • Veel oplei­dings­mo­ge­lijk­he­den op maat;
  • 27,5 vakan­tie­da­gen;
  • Reis­kos­ten­ver­goe­ding vol­gens bedrijfsregeling;
  • Tege­moet­ko­ming in de kos­ten voor je sportabonnement;
  • Kor­ting op verzekeringen;
  • Een col­lec­tie­ve ziektekostenverzekering;
  • Fis­caal voor­de­lig fietsplan;
  • Gun­sti­ge ver­lof­re­ge­lin­gen, zoals 5 weken betaald geboort­ever­lof voor vaders;
  • Een mooi sala­ris op basis van 40 uur per week. Het sala­ris is exclu­sief een Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get van 14,94%, bij­voor­beeld te beste­den aan vakan­tie, extra ver­lof of spa­ren voor een gro­te uitgave.
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Heb je een dui­de­lijk beeld bij de vaca­tu­re en wil je graag sol­li­ci­te­ren? Leuk! Sol­li­ci­te­ren kan via het onder­staan­de for­mu­lier, laat je gege­vens ach­ter en onze Team­lei­der Afval & Grond­stof, Bas Gis­kes neemt z.s.m. con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Stuur dan een mail naar sollicitaties@spaarnelanden.nl.

Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat. 

Contactformulier

* ver­plicht