Chauffeur C

Werken in de buitenlucht, op regelmatige werktijden waardoor je fijn op tijd thuis kunt zijn en je de meeste weekenden vrij hebt. Dat komt je niet vaak tegen in de wereld van transport. Wie weet is dit de baan voor jou!

Duur: 40 uur p/w
Sala­ris: € 2.663- € 3.206*
Loca­tie:
Haarlem

Wat ga je doen:

Als chauf­feur bij Spaarnelanden werk je mee aan een opti­maal leef­mi­li­eu en een schoon straat­beeld. Dit doe je door diver­se voer­tui­gen te bestu­ren zoals inzamel(vracht)wagen en kraan­in­stal­la­ties met als doel het inza­me­len van ver­schil­len­de grond­stof­fen in Haarlem en Zandvoort. Verder:

 • Ben je ver­ant­woor­de­lijk voor de staat van de voer­tui­gen en het materiaal;
 • Con­tro­leer je jouw voer­tuig en sig­na­leer je even­tu­e­le defecten;
 • Houd je jouw voer­tuig schoon;
 • Admi­ni­stra­tie­ve werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn geen dag het­zelf­de, we wer­ken met elkaar samen en hel­pen ande­re collega’s. De werk­da­gen bin­nen de unit Afval & Grond­stof zijn van 7:30 uur tot 16:00 uur waar ruim­te is voor flexi­bi­li­teit mocht je toch lie­ver wat later wil­len star­ten. Daar­naast zal je mee­draai­en bin­nen de piket­dienst, zoals glad­heids­be­strij­ding in de kou­de­re peri­o­des van het jaar.

Waar kom je terecht:

Benieuwd naar de mees­te recen­te pro­jec­ten en de laat­ste nieuw­tjes? Deze vind je hier.

Wat breng je mee:

Wij zijn op zoek naar een enthou­si­as­te col­le­ga die wilt bij­dra­gen aan een scho­ne leef­om­ge­ving voor de gemeen­tes Haarlem en Zandvoort. Wel is het belang­rijk dat je beschikt over het vol­gen­de beschikt:

 • Een C rij­be­wijs met code 95;
 • Je spreekt de Neder­land­se taal;
 • Vca-cer­ti­fi­caat of je wilt deze bin­nen kor­te ter­mijn behalen;
Wat bie­den wij jou:
Een afwis­se­len­de baan bin­nen een hecht team en een soci­aal bedrijf. Naast regel­ma­ti­ge werk­tij­den en vrije week­en­den, kom je te wer­ken in het mooie Haarlem.
Daar­naast bie­den we jou uiteraard:
 • *Sala­ris tus­sen de € 2.663 - €3.206 bru­to per maand op basis van 40-uri­ge werk­week incl. evt. 6% zaterdagtoeslag;
 • Door­dat je 1 x in de maand op zaterdag werkt, krijg je deze dag extra betaald maar ver­dien je er ook een vakan­tie­dag voor terug. Wat bete­kent: 12 extra vakan­tie­da­gen op jaarbasis;
 • Over­uren draai­en is niet gebrui­ke­lijk. Mocht dit toch voor­ko­men dan krijg je mini­maal 120% toeslag.
 • Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get van 14,94%, bij­voor­beeld te beste­den: als extra sala­ris, aan vakan­tie, extra ver­lof of om te sparen;
 • 27,5 vakan­tie­da­gen;
 • Goe­de pensioenregeling;
 • Veel oplei­dings­mo­ge­lijk­he­den op maat;
 • Je kunt op kor­te ter­mijn door­groei­en naar Specialist;
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding vol­gens bedrijfsregeling;
 • Maxi­maal € 50 per maand om lek­ker te sporten;
 • Een col­lec­tie­ve ziektekostenverzekering;
 • Fis­caal voor­de­lig fietsplan.
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Heb je een dui­de­lijk beeld bij de vaca­tu­re en wil je graag sol­li­ci­te­ren? Leuk!

Zodra we je sol­li­ci­ta­tie via het onder­staan­de for­mu­lier heb­ben ont­van­gen, nemen wij zo snel moge­lijk con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Je kunt altijd een Whats­app stu­ren naar onze recrui­ter Suzan­ne of mail naar sollicitaties@spaarnelanden.nl.

Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat. De kos­ten hier­van wor­den ver­goed door Spaarnelanden.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.

Contactformulier

* ver­plicht