Naar het overzicht

Chauffeur Afval en Grondstof

Wil jij als chauffeur werken in de dynamische wereld van Afval en Grondstof? Lees dan snel verder.

Datum: 23 juni 2022
Con­tact: SRM
Duur: 40 uur p/w
Waar: Haarlem

Bij Spaarnelanden staat het belang van de leef­om­ge­ving áltijd voor­op. Ons taken­pak­ket is divers en heeft betrek­king op alles dat een moder­ne stad nodig heeft: van grond­stof­fe­nin­za­me­ling tot inte­graal groen­be­heer en van slim par­keer­ma­na­ge­ment tot duur­za­me mobi­li­teit. De ont­wik­ke­lin­gen van mor­gen bepa­len onze weg naar de toe­komst en dat bete­kent dat wij werk wil­len maken van zaken als cir­cu­la­ri­teit, kli­maat­adap­ta­tie, elek­trisch rij­den en de deeleco­no­mie. Wij zijn ons ervan bewust dat het duur­za­mer moet én kan. Wij hou­den dan ook van Echt Duurzaam Doen. Dat bete­kent dat we zelf het goe­de voor­beeld geven en doorpakken.

Wer­ken bij Spaarnelanden bete­kent wer­ken bij een mens­ge­richt bedrijf met een infor­me­le en per­soon­lij­ke sfeer. Ont­wik­ke­ling van mede­wer­kers staat bij ons cen­traal. Door oplei­ding en trai­ning kan ieder­een zich bij Spaarnelanden ver­der ont­wik­ke­len. We heb­ben als orga­ni­sa­tie oog voor soci­a­le par­ti­ci­pa­tie en bie­den ook arbeids­kan­sen voor men­sen die een steun­tje in de rug kun­nen gebruiken.

Bin­nen Spaarnelanden is een vaca­tu­re ont­staan voor de func­tie van:

Chauf­feur Afval en Grond­stof (40 uur p/w)
Wat ver­wach­ten wij van jou

Als chauf­feur werk je mee aan een opti­maal leef­mi­li­eu en een schoon straat­beeld. Dit doe je door het bestu­ren van diver­se voer­tui­gen, machi­nes en kraan­in­stal­la­ties met als doel het inza­me­len van ver­schil­len­de grond­stof­fen in Haarlem en Zandvoort. Ook ben je ver­ant­woor­de­lijk voor de staat van de voer­tui­gen en het mate­ri­aal, je con­tro­leert je voer­tuig, houdt deze schoon en sig­na­leert even­tu­e­le defec­ten en geeft deze door aan onze gara­ge en lei­ding­ge­ven­de. Om een goed over­zicht over je dage­lijk­se taken te heb­ben voer je een admi­ni­stra­tie, zoals, dag­s­ta­ten, vracht­brie­ven en gebruik je de digi­ta­le tacho­graaf en bestuur­ders­kaart. De werkzaamheden zijn geen dag het­zelf­de, we wer­ken met elkaar samen en hel­pen ande­re collega’s. De werk­da­gen bin­nen de unit Afval & Grond­stof zijn van 7:30 uur tot 16:00 uur. Daar­naast kan je in over­leg wor­den inge­roos­terd voor werkzaamheden bui­ten de regu­lie­re werk­tij­den en is er moge­lijk­heid tot het mee­draai­en bin­nen de piket­dienst, zoals gladheidsbestrijding.

Wat breng je mee?

Je hebt rui­me erva­ring met het bestu­ren van ver­schil­len­de voer­tui­gen en machi­nes. Je bent in het bezit van een gel­dig VCA-B cer­ti­fi­caat en ande­re cer­ti­fi­ca­ten m.b.t. jouw werkzaamheden, of bent bereid om deze te halen. Daar­naast beschik je ook over een rij­be­wijs B en C. Je hebt mini­maal VMBO/ MBO werk- en denk­ni­veau, even­tu­eel aan­ge­vuld met vak­ge­rich­te trai­nin­gen en cursussen.

Wij bie­den
 • Een leu­ke en veel­zij­di­ge baan bij een soci­aal-maat­schap­pe­lijk bedrijf met 290 medewerkers;
 • Veel oplei­dings­mo­ge­lijk­he­den op maat;
 • 27,5 vakan­tie­da­gen;
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding vol­gens bedrijfsregeling;
 • Tege­moet­ko­ming in de kos­ten voor je sportabonnement;
 • Kor­ting op verzekeringen;
 • Een col­lec­tie­ve ziektekostenverzekering;
 • Fis­caal voor­de­lig fietsplan;
 • Gun­sti­ge ver­lof­re­ge­lin­gen, zoals 5 weken betaald geboort­ever­lof voor vaders;
 • Aan­trek­ke­lij­ke rege­ling voor de Pri­va­te Lea­se van een elek­tri­sche auto;
 • Een mooi sala­ris op basis van 40 uur per week. Het sala­ris is exclu­sief een Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get van 14,94%, bij­voor­beeld te beste­den aan vakan­tie, extra ver­lof of spa­ren voor een gro­te uitgave.
De sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re

Ben je enthou­si­ast gewor­den? Vol­doe je aan de boven­ge­noem­de kwa­li­fi­ca­ties? Stuur dan je schrif­te­lij­ke moti­va­tie en CV naar sollicitaties@spaarnelanden.nl. Heb je nog inhou­de­lij­ke vra­gen over de func­tie, neem dan con­tact op met Bas Gis­kes, Team­lei­der Afval & Grond­stof, bereik­baar op tele­foon­num­mer 06-46215358.

Contactformulier

* ver­plicht

Choo­se File