De Recycletas: nu ook in Zuid-West

19 jun 2023|Haarlem|

Van­af nu is de Haarlem Recycletas ook voor alle bewo­ners van Haarlem Zuid-West beschik­baar. Met de Haarlem Recycletas laat je oude boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed, tex­tiel en cd’s/dvd’s gra­tis thuis ophalen. 

De Haarlem Recycletas: nu ook in Oost

2 mrt 2023|Haarlem|

Van­af nu is de Haarlem Recycletas ook voor alle bewo­ners van Haarlem-Oost beschik­baar. Met de Haarlem Recycletas laat je oude boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed, tex­tiel en nu ook cd’s/dvd’s gra­tis thuis ophalen. 

Spaarnelanden zoekt groe­ne stroom van loka­le ondernemers

5 sep 2022|Over ons|

Ver­schil­len­de Noord-Hol­land­se gemeen­ten wil­len duur­za­me ener­gie afne­men én het opwek­ken van scho­ne ener­gie in de regio sti­mu­le­ren. Regi­o­na­le onder­ne­mers die groe­ne stroom opwek­ken, kun­nen deze stroom voort­aan recht­streeks aan de gemeen­ten ver­ko­pen via een alter­na­tief han­dels­plat­form. Ook Spaarnelanden gaat voort­aan zo stroom inkopen.

Fleu­ri­ge berm voor de Haltestraat

21 mei 2021|Zandvoort|

Don­der­dag­mid­dag heeft wet­hou­der Ellen Ver­heij-de Haas samen met raads­le­den Maai­ke Koper van de PvdA en Karim el Geba­ly van Groen Links het eer­ste bloem­zaad gestrooid in de berm van de Haltestraat.

Ga naar de bovenkant