Gft, daar doen we écht wat mee

5 dec 2023|Haarlem, Zandvoort|

Steeds meer groen­te-, fruit- en tuin­af­val (gft) én etens­res­ten wor­den geschei­den. Maar wat gebeurt er ver­vol­gens mee? Gft en etens­res­ten wor­den ver­werkt tot com­post en bio­gas. Houd jouw gft en etens­res­ten dus apart, dan doen wij er iets goeds mee.

Word recy­cle­wij­zer!

19 okt 2023|Haarlem|

Wil je nog beter wor­den in recy­clen? Wij hel­pen je graag! Met alle nieu­we moge­lijk­he­den, zoals de Recy­cle­wa­gen en de Haarlem Recycletas, is het soms echt even zoe­ken welk afval waar­heen moet. De Recy­cle­wij­zer biedt uitkomst. 

1 jaar Recy­cle­wa­gen: al meer dan 55.000 kilo ingeleverd

4 okt 2023|Haarlem|

De Recy­cle­wa­gen bestaat 1 jaar. Op 4 oktober 2022 start­te Spaarnelanden met de Recy­cle­wa­gen, in opdracht van Gemeen­te Haarlem. Sinds­dien is er ruim 55.000 kilo aan spul­len inge­le­verd, die zo van het restafval zijn gered. Er kwa­men in het afge­lo­pen jaar zo’n 11.000 bezoekers.

Zó voor­kom je voedsel-verspilling

12 sep 2023|Alge­meen|

Wist je dat we in Neder­land een kwart van al het gepro­du­ceer­de eten nooit opeten? Dat wordt alle­maal ver­bouwd, ver­werkt en ver­voerd. Doe mee aan de Ver­spil­lings­vrije Week, pro­beer geen voed­sel weg te gooi­en en voor­kom afval. Hoe je dat doet? Je leest het in onze tips.

De Recycletas: nu ook in Zuid-West

19 jun 2023|Haarlem|

Van­af nu is de Haarlem Recycletas ook voor alle bewo­ners van Haarlem Zuid-West beschik­baar. Met de Haarlem Recycletas laat je oude boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed, tex­tiel en cd’s/dvd’s gra­tis thuis ophalen. 

Lever bat­te­rij­en en accu’s apart in

5 jun 2023|Alge­meen|

Door bat­te­rij­en en elek­tri­sche appa­ra­ten apart in te leve­ren help je voor­ko­men dat bat­te­rij­en bescha­di­gen (en daar­door brand kun­nen ver­oor­za­ken) en kun­nen de grond­stof­fen weer wor­den gere­cy­cled. Dat helpt bij het duur­za­mer maken van onze economie.

Etens­res­ten? In de groe­ne bak

15 mei 2023|Alge­meen|

Steeds meer groen­te-, fruit- en tuin­af­val (gft) en etens­res­ten wor­den geschei­den in Haarlem en Zandvoort. Van gft en etens­res­ten wor­den com­post (o.a. voor boe­ren) en bio­gas (o.a. voor ver­war­ming van hui­zen) gemaakt. Dit pro­ces duurt maar een maand, gebeurt lokaal en is vol­le­dig circulair.

De Haarlem Recycletas: nu ook in Oost

2 mrt 2023|Haarlem|

Van­af nu is de Haarlem Recycletas ook voor alle bewo­ners van Haarlem-Oost beschik­baar. Met de Haarlem Recycletas laat je oude boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed, tex­tiel en nu ook cd’s/dvd’s gra­tis thuis ophalen. 

De Haarlem Recycletas, van­af novem­ber in Haarlem-Noord

28 okt 2022|Haarlem|

In oktober is de Recy­cle­wa­gen suc­ces­vol van start gegaan in Haarlem. Van­af 1 novem­ber 2022 intro­du­ce­ren Spaarnelanden en de gemeen­te Haarlem een twee­de ini­ti­a­tief: de Haarlem Recycletas. Een gemak­ke­lij­ke manier om oude boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed en tex­tiel in te leve­ren of gra­tis op te laten halen. 

Ga naar de bovenkant