Naar het overzicht

Personeelsvereniging

Van­af 1 janu­a­ri 2016 heeft Spaarnelanden een personeelsvereniging. Het belang­rijk­ste doel van de ver­e­ni­ging is meer ver­bin­ding tus­sen mede­wer­kers. Er zijn bin­nen Spaarnelanden veel ver­schil­len­de afde­lin­gen en ook de plaats waar mede­wer­kers wer­ken is ver­schil­lend. Er is een hoofd­kan­toor in Haarlem, een kan­toor­lo­ca­tie in Zandvoort en natuur­lijk wer­ken er veel mede­wer­kers bui­ten in de gemeen­ten Haarlem en Zandvoort. 

De personeelsvereniging bestaat uit een aan­tal enthou­si­as­te mede­wer­kers en zij rege­len onge­veer vijf ver­schil­len­de acti­vi­tei­ten in het jaar. Denk hier­bij aan work­shops en fees­ten. De acti­vi­tei­ten ein­di­gen altijd met de vijf­de en laat­ste acti­vi­teit in de vorm van een slot­feest. Zo zijn er al ver­schil­len­de bier­proe­ve­rij­en geor­ga­ni­seerd, kook­work­shops, cur­sus­sen boog­schie­ten en een knal­len­de eind­fees­ten. Gezel­lig­heid gegarandeerd!