Naar het overzicht

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad van Spaarnelanden bestaat uit een enthou­si­ast team van 9 werk­ne­mers die namens het per­so­neel over­leg­gen met direc­tie of bestuur. Zo heb­ben werk­ne­mers inspraak en kun­nen zij bij­dra­gen aan het goed func­ti­o­ne­ren van het bedrijf. Mede­wer­kers kun­nen zo veel leren over de ont­wik­ke­lin­gen in de orga­ni­sa­tie, krij­gen de kans om ken­nis en erva­ring op te doen en mee te pra­ten op direc­tie­ni­veau over beslis­sin­gen. Kom jij wer­ken bij Spaarnelanden en laat jij jouw stem gel­den bij de ondernemingsraad?