Naar het overzicht

Leuke extra’s als je komt werken bij Spaarnelanden

Werken bij Spaarnelanden betekent werken bij een mensgericht bedrijf met een informele en persoonlijke sfeer. Wij houden van ‘duurzaam doen’. Ontwikkeling van medewerkers staat bij ons centraal. Door opleiding en training kan iedereen zich bij Spaarnelanden verder ontwikkelen. We hebben als organisatie oog voor sociale participatie en bieden ook arbeidskansen voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Grote diversiteit

Door de veel­zij­dig­heid aan werk op ver­schil­len­de doe- en denk­ni­veaus heb­ben we een gro­te diver­si­teit aan mede­wer­kers. Zo vind je bij ons chauf­feurs, onder­houd­sme­de­wer­kers, tech­nisch spe­ci­a­lis­ten en staf- en mana­ge­ment­func­ties heb­ben we ook.

Blijven ontwikkelen

We vin­den het belang­rijk dat je kunt blij­ven leren en door­groei­en. Daar­om bie­den we oplei­dings­mo­ge­lijk­he­den op maat. Samen kij­ken wij hoe jij je nog meer kunt ontwikkelen.

Fit en gezond

Na inspan­ning is het goed om je te ont­span­nen. Om je hier­bij te hel­pen bie­den we een tege­moet­ko­ming aan in de kos­ten voor je spor­tabon­ne­ment. En wist je dat er een padel­baan naast ons hoofd­kan­toor staat? Kun je direct na werk een bal­le­tje slaan.

Verzekeringen

We bie­den kor­ting op ver­schil­len­de ver­ze­ke­rin­gen. Ook kun je jouw ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring voor­de­lig rege­len via onze col­lec­tie­ve ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring. Daar­naast krijg je ook nog eens aan­trek­ke­lij­ke extra’s bij je ver­ze­ke­ring, zoals extra fysiotherapie.

Duurzaam naar je werk


Een beter mili­eu begint bij jezelf, dus kom op de fiets! Bij Spaarnelanden kan je gebruik maken van het fiets­plan waar­mee je een (elek­tri­sche) fiets met belas­ting­voor­deel kan kopen. Voor­de­lig voor jou en lek­ker duurzaam. Ook heb­ben we een aan­trek­ke­lij­ke rege­ling waar­mee jij een elek­tri­sche auto kunt lea­sen. En natuur­lijk krijg je van ons een reis­kos­ten­ver­goe­ding als je met je eigen auto komt en wat ver­der weg woont.

Kies zelf!


Bij Spaarnelanden wer­ken we met een Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get (PAB). Dit is een vrij besteed­baar bud­get naast je maan­de­lijk­se sala­ris. Je mag zelf beslis­sen waar­aan en wan­neer je je bud­get besteedt. Wat ga jij ermee doen? Lek­ker lang op vakan­tie, leg je het bij een gro­te aan­koop, of laat je het uit­be­ta­len als extra sala­ris? Jij kiest!

Gunstige verlofregelingen

We vin­den het belang­rijk dat jij er kunt zijn voor je omge­ving wan­neer het nodig is. Daar­om bie­den we kers­ver­se vaders de moge­lijk­heid om naast de 5 weken ver­lof ook betaald geboort­ever­lof op te nemen.