Spaarnelanden zoekt eerlijke groene stroom van lokale ondernemers

Geplaatst op: 5 september 2022

Verschillende Noord-Hollandse gemeenten willen duurzame energie afnemen én het opwekken van schone energie in de regio stimuleren. Regionale ondernemers die groene stroom opwekken, kunnen deze stroom voortaan rechtstreeks aan de gemeenten verkopen via een alternatief handelsplatform. Ook Spaarnelanden gaat voortaan zo stroom inkopen.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur
Deel­ne­men­de gemeen­ten en organisaties

De gemeen­ten Haarlem, Zandvoort, Haar­lem­mer­meer, Amstel­veen, Aals­meer, Uit­hoorn en Ouder-Amstel nemen deel aan deze nieu­we manier van stroom inko­pen. Naast de betrok­ken gemeen­ten slui­ten ook Spaarnelanden, het Noord-Hol­lands Archief en het Frans Hals Muse­um zich aan. Hier­bij is het stre­ven om bij zo lokaal moge­lij­ke bron­nen stroom in te kopen.

Trans­pa­rant, duurzaam en lokaal inkopen

Gemeen­ten en orga­ni­sa­ties zijn voor de inkoop van hun ener­gie aan­be­ste­dings­plich­tig. Wat voor­heen niet kon, kan nu wel: dyna­misch ener­gie inko­pen van onder­ne­mers uit eigen regio. De deel­ne­men­de par­tij­en wer­ken hier­voor met een zoge­naamd ‘Dyna­misch Aan­koop­sys­teem (DAS)’. Het plat­form dat gebruikt wordt, is de Groen­dus Ener­gie­markt­plaats. Op dit alter­na­tie­ve han­dels­plat­form komen vraag en aan­bod van loka­le en duur­za­me ener­gie samen.

Loka­le opwek en afna­me stimuleren

Zoals in elke aan­be­ste­ding voor ener­gie weegt de prijs erg zwaar. Om loka­le opwek en afna­me extra te sti­mu­le­ren, wordt in deze spe­ci­fie­ke aan­be­ste­ding een fic­tie­ve toe­slag bere­kend op basis van afstand. Dat ver­groot de kans voor pro­du­cen­ten uit de buurt om aan de deel­ne­men­de par­tij­en te mogen leveren.

Op 2 september is via Ten­der­Ned de aan­be­ste­ding voor scho­ne ener­gie gestart. Pro­du­cen­ten die vol­doen aan de selec­tie­cri­te­ria krij­gen toe­gang tot de Ener­gie­markt­plaats. Groot voor­deel voor de deel­ne­men­de pro­du­cen­ten is dat zij pro­fi­te­ren van bete­re prij­zen, omdat zij geen afdracht meer aan een tra­di­ti­o­ne­le ener­gie­le­ve­ran­cier hoe­ven te beta­len. Daar­bij kun­nen zij gun­sti­ge prijs­af­spra­ken maken voor de lan­ge­re ter­mijn. Boven­dien dra­gen zij bij aan de ver­duur­za­ming van de eigen regio.

Meer infor­ma­tie

Meer infor­ma­tie vind je op www.groendus.nl/das en www.spaarnelanden.nl/das.