Spaarnelanden behaalt Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Geplaatst op: 21 juli 2022

Onlangs hebben wij Trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op!

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur

De PSO is het weten­schap­pe­lijk onder­bouw­de meet­in­stru­ment én keur­merk van TNO dat de mate van soci­aal onder­ne­men objec­tief meet en zicht­baar maakt. Uit de onaf­han­ke­lij­ke toet­sing door een cer­ti­fi­ce­ren­de instel­ling blijkt dat we op een kwa­li­ta­tief goe­de wij­ze werk­ge­le­gen­heid bie­den aan men­sen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Tre­de 3

Onze orga­ni­sa­tie is op de PSO-Pres­ta­tie­lad­der gegroeid naar Tre­de 3. Dat bete­kent dat we kop­lo­per zijn als het gaat om werk­ge­le­gen­heid voor men­sen met een kwets­ba­re arbeids­po­si­tie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer men­sen met een afstand tot de arbeids­markt werk­zaam, dan bij orga­ni­sa­ties in dezelf­de grootteklasse.

Inclu­sief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer men­sen met een kwets­ba­re arbeids­markt­po­si­tie op een duur­za­me en kwa­li­ta­tief goe­de wij­ze aan werk te hel­pen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen orga­ni­sa­tie werk­plek­ken te faci­li­te­ren, maar ook door onze leve­ran­ciers en opdracht­ne­mers te sti­mu­le­ren om soci­aal te onder­ne­men. Wij kie­zen er bewust voor pro­duc­ten of dien­sten in te kopen bij SW-bedrij­ven en/of ande­re PSO-gecer­ti­fi­ceer­de orga­ni­sa­ties. Dit wordt ook wel keten­sti­mu­le­ring genoemd. Door meer orga­ni­sa­ties soci­a­ler te laten onder­ne­men groei­en we samen naar een inclu­sie­ve­re samen­le­ving toe.

Meer infor­ma­tie?

Wil je weten op wel­ke gebie­den Spaarnelanden nog meer gecer­ti­fi­ceerd is? Alle infor­ma­tie over onze cer­ti­fi­ce­rin­gen vind je hier. Wil je meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl.