Wat doet Spaarnelanden?

Taken­pak­ket

Het taken­pak­ket van Spaarnelanden is breed. Onze acti­vi­tei­ten zijn onder te ver­de­len in drie hoofdcategorieën:

  • Afval en recycling
  • Schoon en groen
  • Ver­keer en techniek

Daar­naast heb­ben we rui­me erva­ring in het faci­li­te­ren van gro­te eve­ne­men­ten. Denk bij­voor­beeld aan pop­con­cer­ten, lan­de­lij­ke feest­da­gen en ande­re gro­te bijeenkomsten.

Het afval dat Spaarnelanden in de gemeen­ten Haarlem en Zandvoort ophaalt wordt ver­vol­gens op een inno­va­tie­ve manier geschei­den ver­werkt. Grond­stof­fen behou­den hun waar­de en wor­den op die manier opnieuw gebruikt. Afval dat geen bruik­ba­re grond­stof­fen bevat, wordt ver­brand. En daar­mee wek­ken we weer ener­gie op. Hal­lo, cir­cu­lai­re economie!

Effec­tief inzamelen

Onze ondergrondse afval­con­tai­ners vind je op ver­schil­len­de plek­ken in de gemeen­te Haarlem en Zandvoort. Glas, papier, kar­ton, plas­tic en tex­tiel wor­den daar apart inge­za­meld. In Haarlem staan slim­me restafval­containers die ons een sein­tje geven als ze bij­na vol zijn. Spaarnelanden leegt zo alleen de vol­le containers. Op die manier ver­brui­ken we min­der grond­stof en wordt het afval extra effi­ci­ënt ingezameld.

Milieuplein

Het Milieuplein van Spaarnelanden bevindt zich in Haarlem en is zo gebruiks­vrien­de­lijk en over­zich­te­lijk moge­lijk inge­richt. Over alle prak­ti­sche details is nage­dacht, zodat jouw afval­in­za­me­ling vei­lig en lek­ker vlot ver­loopt. Alle inge­le­ver­de afval­soor­ten wor­den her­ge­bruikt, gere­cy­cled en ver­werkt tot nieu­we grond- en brandstoffen.

Slim aan de slag

Effi­ci­ën­te rou­tes, slim­me containers, elek­tri­sche voer­tui­gen en ban­den gevuld met stik­stof om slij­ta­ge te voor­ko­men: Spaarnelanden denkt con­ti­nue na over manie­ren van wer­ken die het mili­eu zo min moge­lijk belas­ten. De extra smal­le inza­mel­voer­tui­gen pas­sen door elk nauw straat­je in de gemeen­te Haarlem. Al onze nieu­we voer­tui­gen vol­doen aan de actu­e­le Euronormen.

Over­laad­sta­ti­on

Het over­laad­sta­ti­on van Spaarnelanden ligt cen­traal in de Waar­der­pol­der. Dit is een bewus­te keu­ze, dicht­bij belang­rij­ke uit­vals- en vaar­we­gen. Het restafval wordt van­af het over­laad­sta­ti­on getrans­por­teerd naar het afva­l­ener­gie­be­drijf in Amster­dam. Hier wordt alles ver­brand, waar­mee weer nieu­we ener­gie wordt opgewekt.

Een gea­dop­teer­de boom­spie­gel of fleu­ri­ge mini-tuin: veel inwo­ners van Haarlem dra­gen al bij aan de ver­groe­ning van de stad. Ook inwo­ners van gemeen­te Zandvoort dra­gen bij aan de ver­groe­ning van hun bad­plaats door het aan­leg­gen van een fleu­ri­ge mini-tuin of het gebruik van insect­vrien­de­lijk bloem­zaad. Spaarnelanden onder­steunt deze ini­ti­a­tie­ven graag. Ook zor­gen we voor straat- en gevel­rei­ni­ging, bestrij­ding van glad­heid, plaag­die­ren en plaag­plan­ten, onder­houd van straat- en ver­keers­meu­bi­lair, rio­le­ring, open­baar groen, school­tui­nen en speelvoorzieningen.

Rei­ni­ging

Stra­ten, plei­nen, wegen en water: Spaarnelanden houdt Haarlem en Zandvoort schoon. Dit doen we zelf, van de rei­ni­ging van afval voor de roos­ters van gema­len tot aan gro­te eve­ne­men­ten. Maar ook onder­steu­nen we mooie ini­ti­a­tie­ven op het gebied van wijk­schoon­maak­ac­ties. Samen met de inwo­ners van Haarlem en Zandvoort, zor­gen we voor een scho­ne straat en fij­ne leefomgeving.

Ambas­sa­deurs

Open­ba­re ruim­tes zijn van ieder­een. De ambas­sa­deurs van Spaarnelanden vor­men een stel extra ogen en oren in de wij­ken in Haarlem. Ze heb­ben nauw con­tact met onze wijk­teams en de inwo­ners van de buurt. Samen bespre­ken ze idee­ën en sug­ges­ties van inwo­ners en zoe­ken ze naar pas­sen­de oplossingen.

Bereik­baar­heid is belang­rijk voor gemeen­ten. Goe­de par­keer­voor­zie­nin­gen en een vlot­te ver­keers­door­stro­ming zijn dus onmis­baar. Van­uit de par­keer­cen­tra­le van Spaarnelanden wor­den zes par­keer­ga­ra­ges en hon­der­den straat­par­keer­me­ters beheerd in de gemeen­te Haarlem, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Het onder­houd voe­ren we zelf uit.

Maat­schap­pe­lijk op pad

Ook de open­ba­re fietsenstallingen in de gemeen­te Haarlem wor­den beheerd door Spaarnelanden. Vei­lig én maat­schap­pe­lijk. De stal­lin­gen wor­den name­lijk gerund door men­sen die een ach­ter­stand heb­ben tot de arbeids­markt. Zo doen ze kost­ba­re werk­er­va­ring op en soms keren ze zelfs hele­maal terug naar de arbeidsmarkt.

Tech­niek

Tech­niek is onze spe­ci­a­li­teit. We delen deze ken­nis en exper­ti­se over duur­za­me mobi­li­teit graag met bedrij­ven en par­ti­cu­lie­ren. Zo geven we bij­voor­beeld advies over alle soor­ten voer­tui­gen en in het bij­zon­der over spe­ci­a­lis­ti­sche voer­tui­gen, machi­nes en mate­ri­eel. De werk­plaats van Spaarnelanden is inmid­dels uit­ge­groeid tot een van de groot­ste uit de regio.