Ontstaan Spaarnelanden

Spaarnelanden is ontstaan vanuit zelfstandige activiteiten binnen de gemeente Haarlem. Het doel? Een gespecialiseerde, externe organisatie op te richten die de leefomgeving van Haarlemmers zo fijn en duurzaam mogelijk maakte. Missie geslaagd!

Geschie­de­nis

Op 1 janu­a­ri 2005 ging Spaarnelanden offi­ci­eel van start met drie afde­lin­gen: Rei­ni­ging, Afval­ver­wij­de­ring en Tech­ni­sche Dienst (RATD). In 2008 is het taken­pak­ket uit­ge­breid met de over­na­me van het Vuil­over­laad­sta­ti­on (VOST). In janu­a­ri 2009 is het Ser­vi­ce Bedrijf Haarlem (SBH) zelf­stan­dig gewor­den en geïn­te­greerd in Spaarnelanden. Ook groen- en straat­on­der­houd en par­keer­be­heer vie­len nu onder onze vlag.

Op 1 novem­ber 2013 is Spaarnelanden ver­huisd naar een nieu­we loca­tie in de Waar­der­pol­der in Haarlem. Alle bedrijfs­on­der­de­len van Spaarnelanden komen samen op deze duur­za­me loca­tie, waar gebruik wordt gemaakt van warm­te-kou­de­op­slag, sen­sor­ver­lich­ting, zon­ne-ener­gie en duurzaam hout.

In janu­a­ri 2015 zijn er nieu­we con­trac­ten met de gemeen­te Haarlem afge­slo­ten voor een peri­o­de van vier jaar, met ver­len­ging van twee jaar voor de vol­gen­de domei­nen: Afval en Rei­ni­ging, Groen en Spe­len, Parkeren, Coör­di­na­tie Mel­din­gen, Ver­har­din­gen en Wagen­park. In 2022 vin­den er nieu­we con­tract­on­der­han­de­lin­gen plaats.

In 2017 werd de gemeen­te Zandvoort, na de amb­te­lij­ke fusie met Haarlem, voor 10% aan­deel­hou­der van Spaarnelanden. De gemeen­te Haarlem is voor 90% aandeelhouder.

Spaarnelanden heeft voor de domei­nen Beheer Open­ba­re Ruim­te en Afval & Grond­stof con­trac­ten afge­slo­ten met de gemeen­te Zandvoort. Deze con­trac­ten zijn in janu­a­ri 2023 verlengd.