Missie en visie

De missie en visie van Spaarnelanden zorgen voor focus en helderheid. Het geeft richting aan ons gezamenlijke doel en alle dagelijkse activiteiten.

Mis­sie

De mis­sie van Spaarnelanden is om een fij­ne en duur­za­me leef­om­ge­ving te cre­ë­ren. Van­daag én in de toekomst.

Visie

Spaarnelanden zorgt voor een leef­om­ge­ving waar inwo­ners van Haarlem en Zandvoort blij van wor­den. Ver­duur­za­ming staat op num­mer 1. Kort­om, jouw leef­om­ge­ving in goe­de handen.

Duur­za­me toekomst

Duur­za­me ont­wik­ke­lings­doe­len (SDG’s) zijn zeven­tien doe­len om van de wereld een bete­re plek te maken in 2030. De doe­len zijn opge­steld door de Ver­e­nig­de Naties en gaan o.a. over:

  • Ver­be­te­ring van de leef­baar­heid van onze planeet.
  • Het wel­zijn van mensen.
  • Duur­za­me productie.
  • Con­sump­tie.

Deze doe­len gel­den wereld­wijd, maar natuur­lijk ook voor onze loka­le omge­ving. Spaarnelanden maakt, samen met de gemeen­ten Haarlem en Zandvoort, onder­deel uit van het net­werk aan orga­ni­sa­ties die zich dage­lijks voor deze doe­len inzetten.

Meer weten? Lees snel ver­der