Onze Helden: Mien is Servicemedewerker Parkeerservice

Mien is Servicemedewerker Parkeerservice bij Spaarnelanden. Deze vrolijke, klantvriendelijke dame werkt al 10 jaar in de Haarlemse ondergrondse fietsenstalling op het station. ‘Als alles maar netjes en schoon is in de stalling en de klanten tevreden zijn, dan doe ik mijn werk goed’ zegt Mien.

Mien vindt haar werk afwis­se­lend en ze heeft veel vrij­heid en leuk con­tact met klan­ten (bezoe­kers van de fietsenstalling). Het is zelfs zo dat, als klan­ten met pen­si­oen gaan en niet meer dage­lijks in de stal­ling komen, ze afscheid komen nemen van Mien.

Mien zorgt er dage­lijks voor dat de fietsenstalling op orde blijft. Taken zoals ramen lap­pen en de vloe­ren schoon­hou­den horen daar­bij. Ook staat ze dage­lijks klan­ten te woord die vra­gen heb­ben over hun fiets of waar ze deze kun­nen stal­len. De meest gestel­de vraag die ze krijgt? Dat is: ‘Waar staan de OV-fiet­sen?’ De loca­tie om de OV-fiet­sen van NS/ProRail op te halen is sinds een tijd­je naar de ondergrondse stal­ling ver­plaatst en men­sen zijn dan toch wel aan het zoe­ken. Als het ove­ri­gens druk is bij de uit­gif­te van OV-fiet­sen, dan draait Mien haar hand er niet voor om even mee te helpen.

“Als alles maar net­jes en schoon is in de stal­ling en de klan­ten tevre­den zijn, dan doe ik mijn werk goed.”

En hoe is het om in de fietsenstalling te wer­ken in deze coro­na­tijd? Mien merkt toch wel dat er iets min­der men­sen van de stal­ling gebruik maken dan nor­maal het geval is. Maar er staan nog genoeg fiet­sen in de stal­ling. Ook omdat som­mi­ge fiet­sen niet wor­den opge­haald, omdat de eige­na­ren in een ande­re stad wonen en al een jaar thuis­wer­ken. In de fiet­sensta­ling gel­den er uiter­aard ook coro­na­re­gels. Men­sen hou­den zich over het alge­meen aan de regels in de stal­ling, dus het hou­den van afstand, vol­gen van loop­rou­tes en dra­gen van een mondkapje.

Mien zou graag nog aan klan­ten wil­len mee­ge­ven dat er, naast de ondergrondse fietsenstalling, ook nog twee ande­re fietsenstallingen bij het sta­ti­on zijn. Er is zelfs een bewaak­te stal­ling, waar je heel goed je bak­fiets kwijt kan. Goed om te weten als je de vol­gen­de keer je fiets bij het sta­ti­on parkeert!

Als het aan Mien ligt blijft ze dit werk voorlopig nog wel doen. Geluk­kig maar, want dan kun­nen klan­ten nog lang blij­ven genie­ten van Mien’s servicegerichtheid.