Onze Helden: Jane is Afvalcoach

Jane is afvalcoach bij Spaarnelanden. Deze goedlachse Heldin werkte voordat zij begon als afvalcoach op het Milieuplein en maakte de overstap naar afvalcoach omdat ze het contact met inwoners zo ontzettend leuk vindt. Jane maakt dagelijks een rondje door haar wijken en krijgt veel verschillende reacties van inwoners.

“De ene inwo­ner vindt afval­schei­ding com­ple­te onzin en de ander is ont­zet­tend fana­tiek” ver­telt Jane. “Maar hoe ont­zet­tend gaaf is het, dat ik door uit te leg­gen waar­om afval­schei­ding zo belang­rijk is en wat er met het afval gebeurt, toch iemand om kan krij­gen. En de mooi­ste winst? De inwo­ner die het meest pro­tes­teer­de tegen afval­schei­ding, is de meest fana­tie­ke afval­schei­der uit de straat geworden.”

Het afge­lo­pen jaar is er voor Jane niet zo heel veel ver­an­derd. Wel is de hoe­veel­heid afval die nu aan­ge­bo­den wordt behoor­lijk toe­ge­no­men. Ook mist Jane het con­tact met haar collega’s, “Nor­maal ging ik altijd wel lun­chen met de man­nen en vrou­wen uit de uit­voe­ring, maar sinds coro­na kan dat helaas niet meer. Geluk­kig spreek ik op kan­toor nog wel wat collega’s, maar ver­der mis ik het con­tact wel erg.”

“Wat ik heel graag wil delen is dat onze mede­wer­kers ont­zet­tend hard wer­ken. Door­dat we alle­maal meer thuis zijn rui­men we ont­zet­tend veel op en veel men­sen pak­ken een deel van het huis aan. En daar komt altijd best wel veel afval bij kijken.”

De vraag die Jane dage­lijks het meest gesteld krijgt is of de papier­bak niet vaker geleegd kan wor­den. Voor Jane ook een beken­de frus­tra­tie: “Ja, dat snap ik. Ik word er af en toe ook hele­maal gek van dat ik mijn kar­ton­nen dozen niet kan weg­gooi­en.” Hoe het komt? “Door de corona­cri­sis wordt er veel meer onli­ne geshopt, waar­door er heel veel extra kar­ton is. Het is ont­zet­tend goed dat inwo­ners recy­clen, zodat we het kun­nen her­ge­brui­ken, alleen maken veel inwo­ners de dozen niet klein. Door­dat kar­ton­nen dozen in hun geheel in de container gepropt wor­den, raakt deze ver­stopt en past er veel min­der in. Ik advi­seer dus altijd om de dozen klein te maken, dan past er veel meer in de container en blij­ken ze ineens min­der vaak ‘vol’ te zitten.”

Jane weet direct het ant­woord op de vraag of ze nog iets met de inwo­ners wil delen. “Wat ik heel graag wil delen is dat onze mede­wer­kers ont­zet­tend hard wer­ken. Door­dat we alle­maal meer thuis zijn rui­men we ont­zet­tend veel op en veel men­sen pak­ken een deel van het huis aan. En daar komt altijd best wel veel afval bij kij­ken. Geen won­der dat er hele files bij het Milieuplein staan. Ook mer­ken we bij­voor­beeld dat er veel meer afval in de stad is door­dat alle hore­ca nu van alles to-go aan­biedt. Of wat dacht je van de sneeuw­val vori­ge maand? Onze teams heb­ben afwis­se­lend 24/7 dag en nacht in de vries­kou door­ge­werkt om de glad­heid te bestrijden.”

En wat Jane graag ook nog wil mee­ge­ven; “een beter mili­eu begint echt bij jezelf. In de super­markt, waar en hoe je kle­ren en ande­re spul­len koopt en natuur­lijk thuis als je je afval scheidt. De afval­berg klei­ner maken is iets wat we samen moe­ten doen. Er is ten­slot­te geen plan(eet) B.”