Onze Helden: Henny is Afvalcoach

Henny is sinds een jaar afvalcoach voor Spaarnelanden in Zandvoort. Deze spontane, sociale en doortastende dame is de allereerste (en enige) afvalcoach in de badplaats en heeft het enorm naar haar zin.

Als afval­coach geeft ze voor­lich­ting over afval­schei­ding en behan­delt ze mel­din­gen, vra­gen en klach­ten over dit onder­werp. Eigen­lijk is ze een soort ‘tus­sen­per­soon’ tus­sen bewo­ners van Zandvoort en Spaarnelanden. Henny zit deels op kan­toor, maar is ook veel bui­ten te vin­den tus­sen de Zandvoorters.

Wat Henny het leukst vindt aan haar werk? Dat is toch wel het con­tact met bewo­ners. ‘Soms krij­gen we boze mail­tjes of tele­foon­tjes van bewo­ners. Voor mij is het de uit­da­ging om hen te woord te staan en zo goed moge­lijk te hel­pen met hun klacht of vraag. Als ik dan terug­bel of langs­ga en het een en ander uit­leg is het eigen­lijk altijd hele­maal o.k.’

“Het leuk­ste aan mijn werk vind ik het con­tact met bewoners.”

Wat best las­tig kan zijn, is wan­neer Henny een klacht van een bewo­ner steek­hou­dend vindt, maar er niets aan kan ver­an­de­ren. Want soms is het beleid nou een­maal zoals het is. Een voor­beeld is wan­neer iemand een piep­klein post­ze­gel­tuin­tje heeft en hier toch een container in moet wor­den geplaatst. Henny is dan dege­ne die dit nieuws moet brengen.

En wel­ke vraag wordt het meest gesteld aan Henny? Dat is toch wel de vraag wat wel en niet in wel­ke container hoort. Geluk­kig heeft Spaarnelanden een goe­de web­si­te en een afval­wij­zer app waar deze infor­ma­tie te vin­den is.

Tot slot zou Henny aan de bewo­ners van Zandvoort graag het vol­gen­de wil­len mee­ge­ven: Wij zijn er echt niet op uit om het afval schei­den zo moei­lijk moge­lijk te maken, maar juist zo mak­ke­lijk moge­lijk. Daar doen we dan ook alles aan. Dus blijf voor­al uw vra­gen stel­len en meld het als u ergens tegen­aan loopt. Waar moge­lijk den­ken we samen met bewo­ners graag mee over oplossingen.