Onze Helden: Bas is Afvalcoach

Bas werkt sinds een maand bij Spaarnelanden als afvalcoach. Bas is geen onbekende in het vak, hiervoor werkte hij 4,5 jaar bij de gemeente Den Haag als coördinator afvalcoach en meewerkend afvalcoach.

Voor Bas is het leuk­ste aan zijn werk de inter­ac­tie met bewo­ners. “Elke dag heb ik wel weer een gesprek over de nood­zaak van afval­schei­ding. Dan leg ik uit hoe het werkt en waar­om het zo belang­rijk is. Leuk om te zien hoe inwo­ners het dan ook zien en nog beter hun afval schei­den. Je moet het ten­slot­te alle­maal samen doen.”

Voor Bas is er het afge­lo­pen jaar wel wat ver­an­derd, van Den Haag naar Haarlem. De groot­ste ver­an­de­ring die hij opmerkt is dat het han­dig is dat bij Spaarnelanden ver­schil­len­de units zijn onder­ge­bracht. “Daar­door kun­nen we nog snel­ler scha­ke­len en zie je de resul­ta­ten van je werk ook direct. Fijn hoe kort de lijn­tjes hier zijn.”

“Elke dag heb ik wel weer een gesprek over de nood­zaak van afval­schei­ding. Dan leg ik uit hoe het werkt en waar­om het zo belang­rijk is. Leuk om te zien hoe inwo­ners het dan ook zien en nog beter hun afval schei­den. Je moet het ten­slot­te alle­maal samen doen.”

De vraag die Bas het meest gesteld krijgt is of inwo­ners ver­plicht zijn om afval te schei­den. En het ant­woord daar­op? “Ja! Dit is wet­te­lijk vast­ge­legd. Geluk­kig maar, want door afval geschei­den in te leve­ren en te ver­wer­ken hel­pen we de natuur en het mili­eu. Grond­stof­fen zijn ook niet onein­dig beschik­baar, dus we moe­ten er zorg­vul­dig mee omgaan. Voor nu en voor onze kinderen en de gene­ra­ties na ons.”