Stibat

Duurzame inzameling van batterijen: vier dagen per week, 175 km per dag.

In de regio Haarlem en Amster­dam wor­den bat­te­rij­en door een vol­le­dig elektrisch voer­tuig (zero emis­si­on) opge­haald. Ruim 4000 win­ke­liers, scho­len en bedrij­ven maken gebruik van de unie­ke samen­wer­king tus­sen Sti­bat en Spaarnelanden. Samen heb­ben we een manier gevon­den om een spe­ci­fie­ke afval­stroom, in dit geval bat­te­rij­en, op een duur­za­me en 100% klein­scha­li­ge manier in te zame­len. Sti­bat streeft altijd naar maxi­maal her­ge­bruik. Daar­bij staat een vei­li­ge en ver­ant­woor­de ver­wer­king van bat­te­rij­en en accu’s voor­op. Onze samen­wer­king maakt het inza­me­len van bat­te­rij­en niet alleen effi­ci­ën­ter, de bat­te­rij­en kun­nen nu ook ver­werkt wor­den tot waar­de­vol­le grondstoffen.

Mili­eu­vrien­de­lijk, schoon en effi­ci­ënt: een samen­wer­king voor de toekomst.