Inclusief ondernemen

Spaarnelanden draait dingen graag om: mensen hebben geen afstand tot de arbeidsmarkt, de arbeidsmarkt heeft vaak een afstand tot mensen. Inclusief ondernemen legt de focus op talenten en op wat mensen wel kunnen. En zo geeft Spaarnelanden iedereen de kans mee te draaien op de arbeidsmarkt.

Werk­er­va­ring opdoen

In samen­wer­king met regi­o­na­le re-inte­gra­tie­be­drij­ven en reclas­se­ring biedt Spaarnelanden men­sen de kans om (weer) deel te nemen aan het arbeids­pro­ces. Ze wor­den bij­voor­beeld inge­zet als beheer­der van fietsenstallingen of bij het groen­on­der­houd. Of krij­gen een aan­stel­ling in een wijk­team, waar­in ze direct samen­wer­ken met mede­wer­kers van Spaarnelanden. Ze doen belang­rij­ke werk­er­va­ring op en maken weer onder­deel uit van onze maatschappij.

Spaarnelanden besteedt opdrach­ten voor druk­werk en post­be­zor­ging uit aan de soci­a­le werk­voor­zie­ning. Ook werkzaamheden zoals het ver­wij­de­ren van zwerfafval, het legen van afval­bak­ken en groen­on­der­houd wor­den hier onder­ge­bracht. In samen­wer­king met soci­a­le werk­plaat­sen wor­den onze mede­wer­kers gecoacht en geschoold.

Pres­ta­tie­lad­der Soci­aal Onder­ne­men (PSO)

Spaarnelanden staat op Tre­de 3 van de PSO-Pres­ta­tie­lad­der. Hier­mee beho­ren we tot de kop­lo­pers op het gebied van werk­ge­le­gen­heid voor men­sen met een kwets­ba­re arbeids­po­si­tie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer men­sen met een afstand tot de arbeids­markt werk­zaam, dan bij ande­re orga­ni­sa­ties van dezelf­de groot­te. En daar zijn we trots op!

PSO is een weten­schap­pe­lijk onder­bouwd meet­in­stru­ment en keur­merk van TNO. Het meet de mate van soci­aal onder­ne­men op een objec­tie­ve en zicht­ba­re manier.