Duurzaam werken in de praktijk

Als duurzame en innovatieve organisatie zijn we altijd bezig met het verbeteren van onze diensten. Hoe brengen we dit dagelijks in de praktijk?

Ver­keers­drem­pels in eigen beheer

Zijn oude ver­keers­drem­pels aan ver­van­ging toe? Spaarnelanden ver­vangt ze door vei­li­ge mam­moet tegels. Mam­moet is onder­houds­vrij en duurzaam. Kort­om: een klei­ne klus met groots resultaat.

Slim­me sensoren

Digi­ta­li­se­ring speelt een steeds gro­te­re rol in het werk van Spaarnelanden. Door data te ver­za­me­len, weten we steeds beter wat er nodig is en hoe we ons werk daar­op kun­nen aanpassen.

Een goed voor­beeld van zo’n inno­va­tie­ve oplos­sing zijn sen­so­ren die het vocht­ge­hal­te in de grond meten. De inno­va­tie ‘Slim Haarlem’ gebruikt deze sen­so­ren en data in het groen­on­der­houd. Hoe werkt het? Eind april 2021 zijn er 10 sen­so­ren geplant in het open­ba­re groen: acht stuks bij bomen in de grond en twee in het gras. De sen­so­ren meten het vocht­ge­hal­te van de grond. In een over­zich­te­lijk dash­board, gewoon op kan­toor, zien we per loca­tie wat de sta­tus is en of de grond niet te nat of te droog is. Een han­dig gra­fiek­je geeft pre­cies weer wan­neer er water is gege­ven. Ook lezen we hier­uit af wat voor invloed het weer heeft. Han­dig, want we weten nu pre­cies wan­neer een boom of gazon water nodig heeft.

Voor­de­len van dit sys­teem met sensoren:

  • Bespa­ring van tijd door min­der onderhoud
  • Min­der CO2-uit­stoot
  • Water- en tijdbesparing
  • Bete­re beeldkwaliteit
  • Voor­ko­men van dode bomen (inboet)

De digi­ta­le ont­wik­ke­lin­gen gaan in rap tem­po door. Wat bete­kent dit voor Spaarnelanden? Hoe kun­nen we ons werk hier­op aan­pas­sen? We blij­ven als orga­ni­sa­tie con­stant in beweging.