Naar het overzicht

Duurzaam werken in de praktijk

Als duurzame en innovatieve organisatie zijn we altijd bezig met het verbeteren van onze diensten. Hoe brengen we dit dagelijks in de praktijk?

Ver­keers­drem­pels in eigen beheer

Zijn oude ver­keers­drem­pels aan ver­van­ging toe? Spaarnelanden ver­vangt ze door vei­li­ge mam­moet tegels. Mam­moet is onder­houds­vrij en duurzaam. Kort­om: een klei­ne klus met groots resultaat.

Slim­me sensoren

Digi­ta­li­se­ring speelt een steeds gro­te­re rol in het werk van Spaarnelanden. Door data te ver­za­me­len, weten we steeds beter wat er nodig is en hoe we ons werk daar­op kun­nen aanpassen.

Een goed voor­beeld van zo’n inno­va­tie­ve oplos­sing zijn sen­so­ren die het vocht­ge­hal­te in de grond meten. De inno­va­tie ‘Slim Haarlem’ gebruikt deze sen­so­ren en data in het groen­on­der­houd. Hoe werkt het? Eind april 2021 zijn er 10 sen­so­ren geplant in het open­ba­re groen: acht stuks bij bomen in de grond en twee in het gras. De sen­so­ren meten het vocht­ge­hal­te van de grond. In een over­zich­te­lijk dash­board, gewoon op kan­toor, zien we per loca­tie wat de sta­tus is en of de grond niet te nat of te droog is. Een han­dig gra­fiek­je geeft pre­cies weer wan­neer er water is gege­ven. Ook lezen we hier­uit af wat voor invloed het weer heeft. Han­dig, want we weten nu pre­cies wan­neer een boom of gazon water nodig heeft.

Voor­de­len van dit sys­teem met sensoren:

  • Bespa­ring van tijd door min­der onderhoud
  • Min­der CO2-uit­stoot
  • Water- en tijdbesparing
  • Bete­re beeldkwaliteit
  • Voor­ko­men van dode bomen (inboet)

De digi­ta­le ont­wik­ke­lin­gen gaan in rap tem­po door. Wat bete­kent dit voor Spaarnelanden? Hoe kun­nen we ons werk hier­op aan­pas­sen? We blij­ven als orga­ni­sa­tie con­stant in beweging.