De stad heeft je nodig

Spaarnelanden is trotse partner van stichting De Stad Heeft Je Nodig. We werken samen op het gebied van inclusief ondernemen en ondersteunen de stichting financieel. De Stad Heeft Je Nodig Werkt met vrijwilligers in Haarlem. Het doel? Een bijdrage leveren aan een fijne en duurzame leefomgeving voor inwoners. Denk bijvoorbeeld aan bescherming van natuur en milieu en het bevorderen van duurzaamheid in openbare ruimtes. Kort gezegd: Maatschappelijke betrokkenheid met lokale impact.

Inclu­sief onder­ne­men bete­kent dat ieder­een mee­doet. Of je nu al werkt of (gedeel­te­lijk) terug wil keren naar de arbeids­markt: alle inwo­ners van Haarlem zijn wel­kom bij de stich­ting. Daar­naast is De Stad Heeft Je Nodig altijd op zoek naar nieu­we part­ners. Ben of ken je een onder­ne­ming die inte­res­se heeft in een mooie samen­wer­king? Neem gerust con­tact op:

destadheeftjenodig.nl

Ambas­sa­deurs

De ambas­sa­deurs van Spaarnelanden vor­men een stel extra ogen en oren in de wij­ken in Haarlem. Ze heb­ben nauw con­tact met onze wijk­teams en de inwo­ners van de buurt. Samen bespre­ken ze idee­ën en sug­ges­ties van inwo­ners en zoe­ken ze naar pas­sen­de oplossingen.

Schip­pers

Met vrij­wil­li­ge schip­pers hou­den we de veer­pont aan de Bel­gi­ëlaan in Haarlem zeven dagen per week in de vaart. Veel fiet­sers, wan­de­laars en kinderen maken gebruik van deze pont. Samen zor­gen we voor een vei­li­ge overtocht.