Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) groene stroom

Verschillende Noord-Hollandse gemeenten willen duurzame energie afnemen én het opwekken van schone energie in de regio stimuleren. Regionale ondernemers die groene stroom opwekken, kunnen deze stroom voortaan rechtstreeks aan de gemeenten verkopen via een alternatief handelsplatform. Ook Spaarnelanden gaat voortaan zo stroom inkopen.

Deel­ne­men­de gemeen­ten en organisaties

De gemeen­ten Haarlem, Zandvoort, Haar­lem­mer­meer, Amstel­veen, Aals­meer, Uit­hoorn en Ouder-Amstel nemen deel aan deze nieu­we manier van stroom inko­pen. Naast de betrok­ken gemeen­ten slui­ten ook Spaarnelanden, het Noord-Hol­lands Archief en het Frans Hals Muse­um zich aan. Hier­bij is het stre­ven om bij zo lokaal moge­lij­ke bron­nen stroom in te kopen.

Trans­pa­rant, duurzaam en lokaal inkopen

Gemeen­ten en orga­ni­sa­ties zijn voor de inkoop van hun ener­gie aan­be­ste­dings­plich­tig. Wat voor­heen niet kon, kan nu wel: dyna­misch ener­gie inko­pen van onder­ne­mers uit eigen regio. De deel­ne­men­de par­tij­en wer­ken hier­voor met een zoge­naamd ‘Dyna­misch Aan­koop­sys­teem (DAS)’. Het plat­form dat gebruikt wordt, is de Groen­dus Ener­gie­markt­plaats. Op dit alter­na­tie­ve han­dels­plat­form komen vraag en aan­bod van loka­le en duur­za­me ener­gie samen.

Loka­le opwek en afna­me stimuleren

Zoals in elke aan­be­ste­ding voor ener­gie weegt de prijs erg zwaar. Om loka­le opwek en afna­me extra te sti­mu­le­ren, wordt in deze spe­ci­fie­ke aan­be­ste­ding een fic­tie­ve toe­slag bere­kend op basis van afstand. Dat ver­groot de kans voor pro­du­cen­ten uit de buurt om aan de gemeen­te te mogen leveren.

Wer­king DAS

Spaarnelanden is voor het inko­pen van ener­gie aan­be­ste­dings­plich­tig. Een ‘Dyna­misch Aan­koop­sys­teem’ (DAS) maakt de ambi­ties, om dyna­misch en lokaal in te kopen moge­lijk. Met een DAS kun­nen we bin­nen de kaders van de Euro­pe­se aan­be­ste­dings­wet voort­du­rend afspra­ken maken voor het uit­wis­se­len van groe­ne ener­gie. Het faci­li­te­rend plat­form dat als DAS gebruikt wordt is de Groen­dus Energiemarktplaats.

De Ener­gie­markt­plaats

De Ener­gie­markt­plaats is het plat­form dat dus wordt inge­zet om DAS moge­lijk te maken. Op de Ener­gie­markt­plaats is recht­streek­se han­del tus­sen pro­du­cen­ten en afne­mers moge­lijk. Vraag en aan­bod wor­den gekop­peld op basis van uur­lijk­se gelijk­tij­dig­heid. Dat bete­kent dat groe­ne stroom aan­toon­baar wordt afge­no­men bin­nen het uur dat deze wordt opge­wekt. Het plat­form maakt voor de gemeen­te inzich­te­lijk hoe­veel stroom gelijk­tij­dig is inge­kocht. Ook is inzich­te­lijk hoe­veel er níét gelijk­tij­dig is ver­bruikt, en dus niet afkom­stig van loka­le ener­gie­bron­nen. Met dit inzicht kan de gemeen­te het ver­bruiks­pa­troon aan­pas­sen en steeds beter afstem­men op de momen­ten dat er veel scho­ne, loka­le ener­gie beschik­baar is. Zo wordt het ener­gie­ver­bruik uit­ein­de­lijk steeds meer lokaal en dus duur­za­mer ingekocht.

Voor­de­len
  • De deel­ne­men­de par­tij­en kopen op een ver­nieu­wen­de manier nu echt duurzaam in, zo lokaal moge­lijk en op basis van gelijktijdigheid;
  • Gemeen­ten geven een goe­de invul­ling aan de Regi­o­na­le Ener­gie­stra­te­gie en bij­be­ho­ren­de RES-doelstellingen;
  • Loka­le pro­du­cen­ten kun­nen hun aan­bod voort­du­rend toe­voe­gen, waar­mee loka­le opwek wordt gesti­mu­leerd; Meer­de­re keren per jaar zul­len gemeen­ten opnieuw pro­du­cen­ten selecteren.
  • De gun­nings­kans voor nabij­ge­le­gen pro­du­cen­ten wordt ver­groot, omdat er voor afstand een fic­tie­ve toe­slag wordt bere­kend, als Dyna­misch Aan­koop­sys­teem (DAS)
Meer infor­ma­tie

Meer infor­ma­tie is te vin­den op www.groendus.nl/das.