Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) groene stroom

Verschillende Noord-Hollandse gemeenten nemen duurzame energie af én stimuleren zo het opwekken van schone energie in de regio. Regionale ondernemers die groene stroom opwekken, kunnen deze stroom rechtstreeks aan de gemeenten verkopen via een alternatief handelsplatform. Ook Spaarnelanden is afnemer van deze stroom.

Deel­ne­men­de gemeen­ten en organisaties

De gemeen­ten Haarlem, Zandvoort, Haar­lem­mer­meer, Amstel­veen, Aals­meer, Uit­hoorn en Ouder-Amstel nemen deel aan deze nieu­we manier van stroom inko­pen. Naast de betrok­ken gemeen­ten doen ook Spaarnelanden, het Noord-Hol­lands Archief en het Frans Hals Muse­um mee. Hier­bij is het stre­ven om bij zo lokaal moge­lij­ke bron­nen stroom in te kopen.

Trans­pa­rant, duurzaam en lokaal inkopen

Gemeen­ten en orga­ni­sa­ties zijn voor de inkoop van hun ener­gie aan­be­ste­dings­plich­tig. Wat voor­heen niet kon, kan nu wel: dyna­misch ener­gie inko­pen van onder­ne­mers uit eigen regio. De deel­ne­men­de par­tij­en wer­ken hier­voor met een zoge­naamd ‘Dyna­misch Aan­koop­sys­teem (DAS)’. Het plat­form dat gebruikt wordt, is de Groen­dus Ener­gie­markt­plaats. Op dit alter­na­tie­ve han­dels­plat­form komen vraag en aan­bod van loka­le en duur­za­me ener­gie samen.

Loka­le opwek en afna­me stimuleren

Zoals in elke aan­be­ste­ding voor ener­gie weegt de prijs erg zwaar. Om loka­le opwek en afna­me extra te sti­mu­le­ren, wordt in deze spe­ci­fie­ke aan­be­ste­ding een fic­tie­ve toe­slag bere­kend op basis van afstand. Dat ver­groot de kans voor pro­du­cen­ten uit de buurt om aan de gemeen­te te mogen leveren.

Wer­king DAS

Spaarnelanden is voor het inko­pen van ener­gie aan­be­ste­dings­plich­tig. Een ‘Dyna­misch Aan­koop­sys­teem’ (DAS) maakt de ambi­ties, om dyna­misch en lokaal in te kopen moge­lijk. Met een DAS kun­nen we bin­nen de kaders van de Euro­pe­se aan­be­ste­dings­wet voort­du­rend afspra­ken maken voor het uit­wis­se­len van groe­ne ener­gie. Het faci­li­te­rend plat­form dat als DAS gebruikt wordt is de Groen­dus Energiemarktplaats.

De Ener­gie­markt­plaats

Via Ten­der­Ned is (op 2 september 2022) de aan­be­ste­ding voor scho­ne ener­gie gestart. Pro­du­cen­ten die vol­doen aan de selec­tie­cri­te­ria krij­gen toe­gang tot de Ener­gie­markt­plaats. Groot voor­deel voor de deel­ne­men­de pro­du­cen­ten is dat zij pro­fi­te­ren van bete­re prij­zen, omdat zij geen afdracht meer aan een tra­di­ti­o­ne­le ener­gie­le­ve­ran­cier hoe­ven te beta­len. Daar­bij kun­nen zij gun­sti­ge prijs­af­spra­ken maken voor de lan­ge­re termijn.

Meer infor­ma­tie

Er zijn al meer­de­re par­tij­en gecon­trac­teerd, maar er is nog meer ener­gie nodig om alle par­tij­en van ener­gie te voor­zien. Dus meld je voor­al aan!
Is jouw bedrijf geïn­te­res­seerd, maar nog niet klaar om in te schrij­ven voor dit bij­zon­de­re pro­ject? Jeroen Fik­se van Groen­dus geeft graag per­soon­lijk uit­leg, zet alle voor­de­len voor je op een rij­tje en kan zo even­tu­e­le twij­fels weg­ne­men. Jeroen is te berei­ken via tel. 06 - 23624374 of via het alge­me­ne num­mer van Groen­dus, tel. 085 - 130 73 42. Of kijk voor uit­ge­brei­de infor­ma­tie eerst op Ener­gie­markt­plaats DAS | Groen­dus. Je kunt je ook direct aan­mel­den. Om aan de slag te gaan, vind je hier de Hand­lei­ding Ten­der­Ned - 2023.