Doorstart autodeelproject Ramplaankwartier en Planetenwijk. OnzeAuto neemt het stokje over van Spaarnelanden

Vanaf 1 december a.s. is OnzeAuto aanbieder van elektrische deelauto’s in het Ramplaankwartier en in de Planetenwijk in Haarlem. OnzeAuto neemt daarmee het stokje over van Spaarnelanden die dit autodeelproject, genaamd iZoof Car Sharing, in 2018 op initiatief van inwoners ondersteunde.

Dit voor­jaar heeft de gemeen­te Haarlem, na besluit­vor­ming in de gemeen­te­raad, Spaarnelanden ver­zocht om te stop­pen met het onder­steu­nen van dit auto­deel­pro­ject. Vijf actie­ve deel­ne­mers en bewo­ners heb­ben samen met Spaarnelanden een erva­ren markt­par­tij gevon­den om hun bur­ger­ini­ti­a­tief voort te kun­nen zet­ten; OnzeAuto.

Er zijn ver­schil­len­de aan­bie­ders met elkaar ver­ge­le­ken aan de hand van cri­te­ria zoals visie op deel­mo­bi­li­teit, tarie­ven, betrok­ken­heid van deel­ne­mers en betrouw­baar­heid. Onze­Au­to staat voor auto­de­len in beslo­ten kring: je kent elkaar of leert elkaar ken­nen. Zo voelt het echt als een eigen auto. Het doel is om op een betaal­ba­re en toe­gan­ke­lij­ke manier de eigen auto’s in buur­ten te ver­van­gen door deelauto’s, zodat er meer ruim­te ont­staat voor recre­a­tie en groen en kinderen weer kun­nen stoep­ran­den. De bewo­ners heb­ben in Onze­Au­to dé par­tij gevon­den die ze zoeken.

Samen wordt gewerkt aan een soe­pe­le over­gang zodat de bestaan­de 110 deel­ne­mers en toe­kom­sti­ge deel­ne­mers ver­der gebruik kun­nen maken van moder­ne, duur­za­me en betaal­ba­re deel­mo­bi­li­teit en daar­mee een bij­dra­ge leve­ren aan de leef­baar­heid in de buurt. Inwo­ners van ande­re Haarlemse wij­ken zijn van har­te wel­kom om zich te melden bij Onze­Au­to, zodat ook op ande­re plek­ken in de stad een nieuw bur­ger­ini­ti­a­tief kan ontstaan.

Jaap Lam­pe, inwo­ner Ram­plaan­kwar­tier: “Als deel­ne­mer van het eer­ste uur en sinds die tijd hele­maal zonder eigen auto ben ik vol­le­dig afhan­ke­lijk van het auto­de­len op buurt­ni­veau. Ik ben eraan ver­slin­gerd geraakt en zie dat het werkt, daar­om heb ik samen met ande­ren mijn schou­ders gezet onder het voort­be­staan van het pro­ject. Ik ver­wacht dat ik met Onze­Au­to op dezelf­de voet ver­der kan gaan. Delen is de toekomst!”

Mar­cel Klo­prog­ge, oprich­ter Onze­Au­to: “Onze­Au­to heeft de pilot van Spaarnelanden altijd met veel inte­res­se gevolgd. De visie van het auto­deel­pro­ject past heel goed bij onze visie. We zijn dan ook zeer ver­heugd dat de bewo­ners heb­ben geko­zen voor een door­start met Onze­Au­to en kij­ken ernaar uit om de hui­di­ge en toe­kom­sti­ge auto­de­lers te verwelkomen.”

Robert Oos­ting, direc­teur Spaarnelanden: “Wat zijn we trots op dit bur­ger­ini­ti­a­tief en de suc­ces­vol­le pilot. Tien­tal­len huis­hou­dens heb­ben hun auto ver­kocht en gezorgd voor meer leef­baar­heid en ruim­te in de wijk. Een fan­tas­ti­sche bewe­ging. Inwo­ners over de hele stad heb­ben gedu­ren­de de pilot aan­ge­ge­ven ook deel te wil­len nemen aan dit ini­ti­a­tief. Onze regie­func­tie dra­gen we nu over aan Onze­Au­to, een betrouw­ba­re markt­par­tij die onze visie deelt en het suc­ces ver­der kan gaan uitbreiden.”

Meer infor­ma­tie over de voor­zet­ting van het auto­deel­pro­ject in het Ram­plaan­kwar­tier en Pla­ten­wijk vind je op onzeauto.com/haarlem.