CO₂-Prestatieladder 

Dagelijks werken wij met plezier aan de leefomgeving van mensen in Haarlem en Zandvoort. We zijn dankbaar dat we vitale functies in de openbare ruimte mogen uitoefenen.

We creëren meerwaarde door ons werk te doen in samenwerking met inwoners en bedrijven. Die verbinding vinden we belangrijk en mensen hebben de behoefte om te participeren in hun eigen leefomgeving. Duurzaamheid wordt hierbij steeds belangrijker. Circulariteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzame mobiliteit zijn geen papieren begrippen meer, maar eerder de lijn waarlangs steeds meer mensen kijken naar de kwaliteit van hun leefomgeving. En daarmee kent ons werk uitdagende vraagstukken.

Duurzame uitdagingen vragen ons om te innoveren. Ook in onze positionering. De oude gedachte van Markt en Overheid leidt tot oude of onvolledige oplossingen. Voor het bereiken van nieuwe doelen zijn ook nieuwe partnerschappen nodig. Partnerschappen waarbij iedereen meedoet en waarbij semioverheid krachtiger optreedt als regisseur. Duurzame ontwikkelingsdoelen zijn daarbij de nieuwe gids. Belangrijke en verfrissende innovaties zoals iZoof Carsharing, Green Collecting en de circulaire strandopgang komen voort uit deze nieuwe gedachte.

Duurzaamheid en gedragsverandering worden niet geleverd door een marktpartij, je kunt ze niet online bestellen en ze worden ook niet verkocht in de supermarkt. Het is alleen mogelijk om ze samen te ontwikkelen. Ze zijn het resultaat van samenwerking tussen overheid, markt en particulieren. Daarmee ontstaat een belangrijke en natuurlijke regierol voor Spaarnelanden in haar positie als semioverheidsbedrijf. In 2019 hebben operational excellence en onze CO2-voetafdruk aandacht gekregen binnen onze bedrijfsvoering. Ook besteden we binnen de organisatie veel aandacht aan onze kernwaarden ‘Echt Duurzaam Doen’. En is er aandacht voor scholing en innovatie voor medewerkers binnen eigen vakgebied.

CO₂-Prestatieladder

Met de CO₂-Prestatieladder, wil Spaarnelanden aantonen dat het bewust omgaat met energie en CO₂-uitstoot. Wij zien het als onze taak om de impact van onze bedrijfsactiviteiten op het klimaat te onderkennen en te reduceren. In 2014 zijn wij daarom gestart met het systematisch en structureel in kaart brengen van de CO₂-emissies van onze bedrijfsvoering. 

Niveau 5 van de CO2-Prestatieladder

Sinds 2018 staat Spaarnelanden op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Daar zijn we uiteraard erg trots op. Spaarnelanden beseft dat het bereiken van deze hoogste trede een prestatie is, maar dat on top blijven de echte uitdaging is. 

Spaarnelanden rapporteert vanaf het behalen van niveau 5 (2018) ieder halfjaar over haar CO2-footprint. Halverwege het kalenderjaar wordt het volledige, bijgewerkte portfolio over het afgelopen rapportagejaar gepubliceerd (2018). Dit portfolio is de basis voor de jaarlijkse opvolgingsaudit die eind 2019 plaatsvindt. Vanaf dit jaar wordt ook over de gemeente Zandvoort en Spaarnelanden Bedrijven B.V gerapporteerd. 

CO₂-footprint

Met de inzet van de CO₂-Prestatieladder laat Spaarnelanden zien dat duurzaamheid en CO₂-reductie centraal staat in de onderneming. Het jaarlijks monitoren van de CO₂-voetafdruk biedt ons bedrijf de kans om te sturen op reductiemaatregelen, de bewustwording bij medewerkers en klanten te vergroten en de bedrijfsvoering te verduurzamen.

Spaarnelanden heeft het energiegebruik van haar bedrijfsgebouwen en het brandstofgebruik van haar wagenpark in kaart gebracht. Op basis hiervan is de CO₂-footprint van Spaarnelanden bepaald: het totaal aan CO₂ dat jaarlijks wordt uitgestoten. 

De werkzaamheden van Spaarnelanden hebben in 2017 (nieuw basisjaar) geleid tot de volgende emissies:

CO₂-emissies 2019 - Spaarnelanden nv locatie Haarlem
 Scope 1 - direct  1.927 ton CO₂
 Scope 2 - indirect SPL  30 ton CO₂
 Scope 3 - indirect derden  19.438 ton CO₂
 
CO₂-emissies 2019 - Spaarnelanden nv locatie Zandvoort
 Scope 1 - direct  157 ton CO₂
 Scope 3 - indirect derden  2.356 ton CO₂
 
CO₂-emissies 2019 - Spaarnelanden Bedrijven BV
 Scope 1 - direct  11 ton CO₂
 Scope 3 - indirect derden  100 ton CO₂

De emissies in scope 1 en 2 worden door Spaarnelanden zelf veroorzaakt uit direct en indirect energiegebruik. De emissies in scope 3 worden door derden veroorzaakt maar wel als gevolg van Spaarnelanden activiteiten.

Berekeningsmethodiek

Bij het opstellen van de CO₂-footprint is de methodiek aangehouden zoals wordt voorgeschreven in het door SKAO uitgegeven Handboek CO₂-Prestatieladder versie 3.1 (22 juni 2020). Bij het in kaart brengen van de scope 3 emissies zijn de criteria uit de Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard gehanteerd.

Voor het omrekenen van het energiegebruik naar CO₂-emissies is gebruik gemaakt van CO₂-emissiefactoren (www.co2emissiefactoren.nl). Voor het kwantificeren van emissies in scope 3 is daarnaast ook gebruik gemaakt van industriële data uit de Ecoinvent 3.2 database, emissies zijn berekend met SimaPro 8.5 software. De emissiefactoren voor AdBlue en de Aspen brandstof voor 2- en 4-takt materieel zijn gebaseerd op eigen berekeningen.

Binnen scope 3 ligt het zwaartepunt bij de afvalverwerking. De overige scope 3 emissies die in de inventaris zijn opgenomen zijn vanuit de omvang gezien weliswaar niet relevant maar spelen wel een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van Spaarnelanden.

Documentatie

Alle documentatie met betrekking tot de CO₂-Prestatieladder en de voortgang van de acties kunt u vinden in onderstaande downloads.
Documenten 2021

Documenten 2020 Documenten 2019 Documenten 2018 Documenten 2017

Certificaten