CO₂-Prestatieladder 

Spaarnelanden wil - nu, en voor de toekomst - de motor zijn achter een duurzame en plezierige leefomgeving voor burgers en bedrijven. Onze nieuwe visie en strategie vormen ons antwoord op de noodzaak dat we werk maken van duurzaamheid, klimaatadaptatie en nieuwe vormen van mobiliteit. Spaarnelanden slaat daarom de komende jaren nadrukkelijker de weg in van innovatie.

Als overheids nv zijn wij bij uitstek in staat om de brug te slaan tussen overheidsbeleid en het bedrijfsleven. Met name rond smart-city en mobiliteit wordt de wereld dermate complex, dat regie vanuit een neutrale, maatschappijgerichte partij de komende jaren essentieel is.

Spaarnelanden werkt in de openbare ruimte. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit en veiligheid van ons werk. We borgen dit met een geïntegreerd kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagementsysteem, dat intern voor iedere medewerker via intranet toegankelijk is. Sinds 2015 zijn we ISO 9001 (kwaliteit) en sinds 2017 voor ISO 14001 (milieu) gecertificeerd. Binnen onze duurzaamheidskaders heeft ook de CO₂-Prestatieladder de volledige aandacht. 

CO₂-Prestatieladder

Met de CO₂-Prestatieladder, wil Spaarnelanden aantonen dat het bewust omgaat met energie en CO₂-uitstoot. Wij zien het als onze taak om de impact van onze bedrijfsactiviteiten op het klimaat te onderkennen en te reduceren. In 2014 zijn wij daarom gestart met het systematisch en structureel in kaart brengen van de CO₂-emissies van onze bedrijfsvoering. 

Niveau 5 van de CO2-Prestatieladder

Sinds 2018 staat Spaarnelanden op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Daar zijn we uiteraard erg trots op. Spaarnelanden beseft dat het bereiken van deze hoogste trede een prestatie is, maar dat on top blijven de echte uitdaging is. 

Spaarnelanden rapporteert vanaf het behalen van niveau 5 (2018) ieder halfjaar over haar CO2-footprint. Halverwege het kalenderjaar wordt het volledige, bijgewerkte portfolio over het afgelopen rapportagejaar gepubliceerd (2018). Dit portfolio is de basis voor de jaarlijkse opvolgingsaudit die eind 2019 plaatsvindt. Vanaf dit jaar wordt ook over de gemeente Zandvoort en Spaarnelanden Bedrijven B.V gerapporteerd. 

CO₂-footprint

Met de inzet van de CO₂-Prestatieladder laat Spaarnelanden zien dat duurzaamheid en CO₂-reductie centraal staat in de onderneming. Het jaarlijks monitoren van de CO₂-voetafdruk biedt ons bedrijf de kans om te sturen op reductiemaatregelen, de bewustwording bij medewerkers en klanten te vergroten en de bedrijfsvoering te verduurzamen.

Spaarnelanden heeft het energiegebruik van haar bedrijfsgebouwen en het brandstofgebruik van haar wagenpark in kaart gebracht. Op basis hiervan is de CO₂-footprint van Spaarnelanden bepaald: het totaal aan CO₂ dat jaarlijks wordt uitgestoten. 

De werkzaamheden van Spaarnelanden hebben in 2017 (nieuw basisjaar) geleid tot de volgende emissies:

CO₂-emissies 2018
 Scope 1 - direct  1.848 ton CO₂
 Scope 2 - indirect SPL  31 ton CO₂
 Scope 3 - indirect derden  20.388 ton CO₂

De emissies in scope 1 en 2 worden door SPL zelf veroorzaakt uit direct en indirect energiegebruik. De emissies in scope 3 worden door derden veroorzaakt maar wel als gevolg van SPL activiteiten.

Berekeningsmethodiek

Bij het opstellen van de CO₂-footprint is de methodiek aangehouden zoals wordt voorgeschreven in het door SKAO uitgegeven Handboek CO₂-Prestatieladder versie 3.0 (10 juni 2015). Bij het in kaart brengen van de scope 3 emissies zijn de criteria uit de Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard gehanteerd.

Voor het omrekenen van het energiegebruik naar CO₂-emissies is gebruik gemaakt van CO₂-emissiefactoren (www.co2emissiefactoren.nl). Voor het kwantificeren van emissies in scope 3 is daarnaast ook gebruik gemaakt van industriële data uit de Ecoinvent 3.2 database, emissies zijn berekend met SimaPro 8.5 software. De emissiefactoren voor AdBlue en de Aspen brandstof voor 2- en 4-takt materieel zijn gebaseerd op eigen berekeningen.

Binnen scope 3 ligt het zwaartepunt bij de afvalverwerking. De overige scope 3 emissies die in de inventaris zijn opgenomen zijn vanuit de omvang gezien weliswaar niet relevant maar spelen wel een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van Spaarnelanden.

Documentatie

Alle documentatie met betrekking tot de CO₂-Prestatieladder en de voortgang van de acties kunt u vinden in onderstaande downloads.

Certificaten