Interview: Rein Leguijt, deel 2

Geplaatst op: 31 december 2019

Eerder las je op deze site deel 1 van het interview met ecoloog Rein Leguijt over zijn werk voor de natuur, in en rondom Haarlem. Hier lees je deel 2.

Broedvogelstand gehalveerd
Volgens Rein is het belangrijk om aandacht te besteden aan biodiversiteit: “Simpelweg omdat de natuur achteruit holt als we dit niet doen. In Nederland is de broedvogelstand van de grutto de afgelopen 20 jaar bijvoorbeeld gehalveerd. Ook binnen de gemeentegrenzen van Haarlem broeden nog maar weinig weidevogels. Afgelopen voorjaar waren er drie paar grutto’s in de Hekslootpolder. Deze beschermen we door vossenrasters te plaatsen, in samenwerking met de vrijwilligersgroep en de vereniging Behoud Hekslootpolder. Maar liefst 90% van alle grutto’s in Europa verblijft in Nederland. Als we hem hier niet voldoende beschermen, dan verdwijnt hij. Gelukkig vinden veel Haarlemmers dat we als land én gemeente de morele plicht hebben om zo’n bijzondere soort te beschermen. Datzelfde geldt voor broedvogels als de kievit, graspieper, tureluur en slobeend. Als die soorten eenmaal uit Haarlem verdwenen zijn, komen ze niet snel meer terug, omdat ze op andere plekken ook afnemen. En dat zou een gevoelig verlies zijn voor de biodiversiteit in Haarlem.”

Succesverhalen
Gelukkig zijn er ook succesverhalen, vertelt Rein: “Zoals een mooie klutenkolonie in de Hekslootpolder die de afgelopen jaren flink groter is geworden. Ook het leefgebied van de roerdomp, aan de oost- en zuidrand van Haarlem, is opgeknapt. In Nederland broeden zo’n 300 roerdompen in totaal, waarvan 1% binnen de gemeente Haarlem. Heel bijzonder voor een grote stad! In het broedgebied van de roerdomp komen daarnaast ook veel andere soorten voor als snor, baardman, waterral, rietgors en rietzanger.”

Hij vervolgt: “We wonen in een aangeharkt landje en ook binnen de landbouw is er weinig ruimte om de natuur zijn gang te laten gaan. De natuur als plek voor ontspanning en recreatie zie je daardoor steeds meer verdwijnen. De gemeente Haarlem probeert dit een andere richting in te duwen, bijvoorbeeld door terreinen weer in goede staat terug te brengen en ook binnen de bebouwde kom te werken aan meer natuur in de stad. Gelukkig wordt er de laatste tijd steeds meer nagedacht over behoud en compensatie. Een goed voorbeeld hiervan zijn de flats aan de rand van Schalkwijk. Tijdens de renovatie worden er ruimtes gecreëerd waarin vleermuizen kunnen verblijven.

Voor de inwoners van Haarlem
Ook voor de inwoners van Haarlem zijn er genoeg mogelijkheden om zich in te zetten voor de natuur, aldus Rein: “Overal zijn vrijwilligersgroepen actief, waar Natuurlijke Zaken veel mee samenwerkt. Neem bijvoorbeeld de Hekslootpolder en de Meerwijkplas. Ik kan me voorstellen dat er ook in de binnenstad nieuwe bewonersgroepen actief aan de slag zullen gaan met groenbeheer. Betrekken bij Groen (een andere afdeling van Landschap Noord-Holland) kan vrijwilligers cursussen aanbieden over onderwerpen als snoeien en het omgaan met maaigereedschap. Ook geven we advies en handvaten voor de organisatie van zo’n vrijwilligersgroep. Bijvoorbeeld over hoe ze een stichting kunnen worden en op die manier ook subsidie kunnen aanvragen. Kortom: er liggen veel kansen voor mensen uit de stad om iets met de natuur te gaan doen! En daar helpen wij ze graag bij.”

Meer informatie over Natuurlijke Zaken: www.landschapnoordholland.nl/zakelijk

Foto Rein Leguijt: Cees de Jonge