iZoof

Haarlem kent vele taxiondernemingen. Hoe zorg je voor een betere samenwerking, zodat taxi-overlast en uitstoot worden verminderd? iZoof Electric Taxi is een duurzame en sociale taxionderneming, opgezet door Spaarnelanden. Onze diensten: Zakelijk taxivervoer, opleidingen en re-integratiemogelijkheden.

Impact voor bedrijven

Met iZoof bie­den we een groen en toe­gan­ke­lijk alter­na­tief voor de gewo­ne taxi. Veel bedrij­ven, hotels en zorg­in­stel­lin­gen in de regio heb­ben hun weg naar iZoof al gevon­den. Dank­zij de elek­tri­sche taxi­rit­ten die onze klan­ten maken, dra­gen we bij aan scho­ne­re lucht in en rond­om de stad.

Het ini­ti­a­tief zorg­de voor een flin­ke besparing:

  • 40.000 kilo­gram CO2
  • Ruim 7.000 gram fijnstof
  • Ruim 23.000 gram stikstof
  • 290.000 m² parkeerruimte

En wist je dat... Onze CO2 emis­sie­be­spa­ring nu onge­veer gelijk staat aan de hoe­veel­heid CO2 die per jaar door 1600 bomen wordt opgenomen?

Soci­a­le onderneming

Soms lukt het men­sen niet lan­ger om hun func­tie te ver­vul­len. Bij­voor­beeld door­dat het fysie­ke werk te zwaar wordt. Hoe kun­nen ze toch blij­ven wer­ken? Als soci­a­le onder­ne­ming zet iZoof zich in voor men­sen die hun werk niet lan­ger kun­nen doen. Maar, mis­schien past een baan als taxi­chauf­feur wel goed bij hun moge­lijk­he­den? We lei­den men­sen op tot taxi­chauf­feur, direc­tie­chauf­feur of cen­tra­list. Door gebruik te maken van de dien­sten van iZoof draag je dus niet alleen bij aan een scho­ne­re leef­om­ge­ving, ook geef je men­sen een fris­se kans op de arbeidsmarkt.

Kort­om: Samen met onze klan­ten leve­ren we een posi­tie­ve bij­dra­ge aan de leef­om­ge­ving en gezond­heid van Haarlemmers.

Taxi­chauf­feur Wil­lie ver­telt: “Bij Spaarnelanden werk­te ik altijd in het groen­on­der­houd. Dit ging niet zo goed meer, omdat het werk door de jaren heen steeds zwaar­der werd. Ondanks de aan­ge­pas­te werk­tij­den was ik echt toe aan iets anders. Ik vind het gewel­dig dat ik de kans en gele­gen­heid heb gekre­gen om taxi­chauf­feur te wor­den. Op deze manier kon ik gezond uit­fa­se­ren naar mijn pen­si­oen. Ik heb, dank­zij de bege­lei­ding van het iZoof-team, veel geleerd en met ple­zier op de taxi kun­nen rijden.”

Meer weten of met­een een taxi bestel­len? Kijk op izoof.com