Car Sharing

In 2018 ontstond in het Ramplaankwartier en de Planetenwijk in Haarlem de wens om het bezit en de uitstoot van auto’s flink te verminderen. De reden? Minder auto’s in de straat en meer ruimte voor kinderen om te spelen. Vanuit daar ontwikkelden we Car Sharing.

Bur­ger­ini­ti­a­tief

Car Sha­ring is een mooi voor­beeld van een suc­ces­vol­le samen­wer­king met inwo­ners van Haarlem. Het ini­ti­a­tief kwam van­uit de bur­gers, Spaarnelanden onder­steun­de en faci­li­teer­de. Samen heb­ben we het 100% elek­tri­sche auto­deel­sys­teem ‘Car Sha­ring’ ont­wik­keld. Om het sys­teem een vlie­gen­de start te geven, is er eerst een pilot geor­ga­ni­seerd. Ver­vol­gens heb­ben we de ver­de­re uit­rol gefa­ci­li­teerd en gestimuleerd.

Het resul­taat?

In decem­ber 2021 maak­ten 135 inwo­ners gebruik van de Car Sha­ring deelauto’s. Meer dan 40 inwo­ners heb­ben hun auto ver­kocht. Een fan­tas­tisch resul­taat: duurzaam, groen én kindvriendelijk.

Inmid­dels heeft Spaarnelanden het stok­je over­ge­dra­gen aan Onze­Au­to. Wil je ook een auto delen met de buurt? Check onzeauto.com/haarlem