Zandvoort groener

Gemeente Zandvoort staat op de vierde plaats in de Top vijf van meest versteende gemeenten van de provincie Noord-Holland. Groene tuinen dragen bij aan een gezonde leefomgeving voor mens én dier. Spaarnelanden houdt zich daarom al jaren bezig met het stimuleren van de biodiversiteit in de gemeente Zandvoort. Help je mee?

Groe­ne tuin of balkon

Met een groe­ne tuin zorg je niet alleen voor een bete­re afvoer van (regen)water en afkoe­ling tijdens war­me dagen, het trekt ook vogels, bij­en, vlin­ders en ande­re insec­ten aan. Kort­om: meer bio­di­ver­si­teit. En het staat ook nog eens heel gezellig.

Kleur op het balkon

Een bal­kon is een ide­a­le plek voor wat extra groen. Wat dacht je bij­voor­beeld van een kleur­rij­ke plan­ten­wand of pot­ten met planten? Het bal­kon fleurt ervan op én je helpt er de bij­en en ande­re bestui­ven­de insec­ten mee. In de tuin­cen­tra vind je vol­op inspiratie.

Tips:

 • Help insec­ten en klei­ne die­ren door de muren of bal­kon­hek­ken te laten begroei­en met bij­voor­beeld een drui­ven­struik, kam­per­foe­lie of een klimop.
 • Door het plaat­sen van pot­ten met klei­ne klim­plan­ten zorg je voor nog meer begroei­ing. Goed voor de die­ren en jij geniet, bij­voor­beeld door een per­go­la te plaat­sen, van koe­le scha­duw op een war­me zomerdag.
Groe­ne daken

Als eige­naar of huur­der van een pand in Zandvoort kun je sub­si­die aan­vra­gen voor het aan­leg­gen van een groen dak. Kijk op de web­si­te van de gemeen­te Zandvoort voor meer informatie.

Adopteer een boomspiegel

Een boomspiegel is een stukje grond rondom de stam van een boom. Ideaal voor extra beplanting. Alle inwoners van de gemeente Zandvoort mogen de boomspiegel voor hun woning adopteren. Fleur jij de buurt op met een kleurrijke mini-tuin?

Wil je een boomspiegel adopteren?

Help ons Zandvoort groener te maken en vraag met­een een boom­spie­gel aan via het aanvraagformulier.

Gevel­tuin­tjes zijn smal­le groen­stro­ken tegen de gevel aan, direct aan de straat­kant. Stra­ten met hui­zen zonder voor­tui­nen zijn hier heel geschikt voor. Een gevel­tuin­tje aan­leg­gen is sim­pel, niet duur en goed voor de biodiversiteit.

Hoe leg je zelf een gevel­tuin­tje aan?

Tips:

 • Haal sim­pel­weg een rij stoep­te­gels weg voor de gevel.
 • Er moet genoeg ruim­te over­blij­ven voor wan­de­laars, scoot­mo­bie­len en kinderwagens.
 • Zorg voor een opstaan­de rand langs het (gevel)tuintje. Hier­mee voor­kom je dat je tuin­tje ver­zakt. Gebruik bij­voor­beeld de ver­wij­der­de ste­nen om de rand te maken.
 • Het is jouw tuin­tje, maar de grond blijft eigen­dom van de gemeente.
 • De eige­naar van het pand, waar­aan de gevel­tuin grenst, moet wel akkoord gaan met de aanleg.
 • Als bewo­ner ben je zelf ver­ant­woor­de­lijk voor het onder­houd van de geveltuin.
 • Kijk goed naar de plek en het zon­licht en pas je plant­keu­ze hier­op aan.
 • Onder ‘Plant de juis­te planten’ vind je een lijst met planten die goed groei­en in de gemeen­te Zandvoort.
 • Kijk voor meer regels over afme­tin­gen, vei­lig­heid en straat­beeld op de web­si­te van gemeen­te Zandvoort.

Kies voor de juis­te planten en voor­kom dat ze snel ster­ven. Waar zet je de planten neer? Is daar veel of juist wei­nig zon? Pas je plan­ten­keu­ze hier­op aan. Wil je bij­en en ande­re insec­ten voe­den, kies dan voor inheem­se planten. Lees hier­on­der meer over het kie­zen van de juis­te planten.

Lijst met planten

Hier­on­der vind je een lijst met planten die goed groei­en in de gemeen­te Zandvoort.

Stand­plaats: zuid, zon

Stok­roos [twee­ja­rig], Muur­bloem [vas­te plant sterk], Leeu­wen­bek [een­ja­rig lan­ge bloei­tijd, sterk], Teu­nis­bloem [vas­te plant], Zon­ne­hoed [vas­te plant trekt veel bij­en aan], Ooi­e­vaars­bek [vas­te plant], Lupi­ne [een­ja­rig, meer­ja­rig], Kat­ten­kruid [vas­te plant, bodem­be­dek­ker], Zon­ne­bloem [een­ja­rig], Kamil­le [vas­te plant eet­baar], Ven­kel [vas­te plant eet­baar], Laven­del [vas­te plant geu­rend], Oost-Indi­sche kers [een-twee­ja­rig, klimt graag langs regen­pijp of ande­re planten omhoog], klim­roos [vas­te plant, ver­schil­len­de soor­ten] en bollen.

Stand­plaats: oost, west, halfschaduw

Ake­lei [vas­te plant, rots­plant], Bru­nel [vas­te plant], Vin­ger­hoeds­kruid [vas­te plant], Citroen­me­lis­se [vas­te plant eet­baar], Pas­sie­bloem [klimt graag], gebro­ken Hart­je [vas­te plant], Cle­ma­tis [klimt graag], klei­ne maag­den­palm [vas­te plant bodem­be­dek­ker], Vuur­doorn [groeit langs de muur, bes­sen voor vogels en nest­ruim­te], Cala­min­t­ha nepe­ta [vas­te plant trekt veel bij­en aan], Toscaan­se jas­mijn [ klimt graag en geu­rend], druif [kan omhoog geleid wor­den], Viool­tje [meest­al ver­schil­len­de kleu­ren meer­ja­rig], Heu­che­ra [vas­te plant, kleur­rijk blad] en bollen.

Stand­plaats: noord, schaduw

Klim­op [win­ter­groen, trekt veel bij­en aan], Hosta [vas­te plant], Sleu­tel­bloem [vas­te plant], Long­kruid [vas­te plant], Lirio­pe mus­ca­ri [vas­te plant], Klim­hor­ten­sia [vas­te plant klimt], Krui­pend Zene­groen [vas­te plant, win­ter­groen, bodem­be­dek­ker], Elfen­bloem [vas­te plant] Hulst [hees­ter, win­ter­groen] en bollen.

Bestrij­dings­mid­de­len zijn scha­de­lijk voor de natuur. Gebruik ze daar­om lie­ver niet. Veel onkruid? Gebruik dan azijn als natuur­lij­ke bestrij­der. En wist je dat...

 • Je plant- en snoei­afval beter kunt laten lig­gen? Insec­ten en klei­ne die­ren zijn er dol op. Het biedt ze in het najaar en de win­ter een beschut­te plek.
 • Vlin­der­kas­ten en vogel­huis­jes plaat­sen altijd een goed idee is?
 • (Regen)water beter in de grond kan zak­ken door tegels weg te halen?
 • Je bij­en en bestui­ven­de dier­soor­ten ook helpt door tegels weg te halen en plantjes te planten?
 • Meer groen zorgt voor ver­koe­ling tijdens war­me dagen? Ste­nen en beton wor­den erg warm in de vol­le zon. Bomen en planten zor­gen daar­en­te­gen juist voor ver­koe­ling, door­dat ze water verdampen.