Oevers en Groen

Spaarnelanden houdt zich ook bezig met het beheer van onkruid en plaagplanten. We maaien oeverbegroeiing en onkruid bestrijden we op een milieu- en diervriendelijke manier.

Oevers

Tus­sen twee tot vier meter van­af de water­lijn, afhan­ke­lijk van de breed­te van de groen­strook, wor­den de oevers in Haarlem jaar­lijks door Spaarnelanden gemaaid. Rond­om zit­ban­ken en afval­bak­ken wordt drie keer per jaar gemaaid. Ook ver­keers­ge­vaar­lij­ke plek­ken maai­en we vaker. Dit is voor de veiligheid.

Natuurlijke oevers

Spaarnelanden maait ook natuur­lij­ke oevers. Deze vind je bij­voor­beeld langs de noord­zij­de van de Jan Gij­zen­ka­de, tus­sen de Rijks­straat­weg en de Von­del­weg, en langs het fiets­pad van­af de Pim Mulier­laan naar Sant­poort, langs de Delft. De natuur­lij­ke oevers ver­be­te­ren de water­kwa­li­teit en kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving. Ze zor­gen voor een ide­aal leef­kli­maat voor die­ren en planten.

Maailocaties

Waar maait Spaarnelanden oevers in Haarlem?

De Delft

 • Tus­sen het fiets­pad en de bomen­rij: 2x per jaar, in juni en september.
 • Tus­sen de bomen­rij en 1 m van­af de water­lijn: tus­sen 1 oktober en 1 november.

Jan Gij­zen­vaart

 • Onder­ste 4 m van­af de eer­ste meter, gere­kend van­af de water­lijn: 1x per jaar, in oktober.
 • Tus­sen de ver­har­ding en de boven­lijn van de onder­ste 4 m: 2x per jaar, in juni en oktober. Boot­ei­ge­naar en last bij het aan­me­ren? Neem con­tact op met de Havendienst.

De Delft bij de IJsbaan

 • Onder­ste strook van 4 m, gere­kend van­af het water: 1x per jaar in oktober
 • Strook gras tus­sen de ver­har­ding en de boven­lijn van de onder­ste 4 m: 2x per jaar, in juni en oktober.

Overige oeverbegroeiing in Haarlem

 • Niet alle oever­be­groei­ing in de ber­men is even breed. Daar­om kan er geen breed­te­maat wor­den vast­ge­steld voor de onder­ste groen­strook die 1x per jaar in oktober wordt gemaaid. We gaan uit van een mini­ma­le strook van 2m tot een maxi­ma­le strook van 4m (afhan­ke­lijk van de tota­le breed­te van de berm).
 • De strook daar­bo­ven, tot aan de ver­har­ding, wordt 2x gemaaid door de trek­ker en maai-laad­wa­gen van Spaarnelanden. Dit gebeurt in juni en oktober.
Oevers

Tus­sen twee tot vier meter van­af de water­lijn, afhan­ke­lijk van de breed­te van de groen­strook, wor­den de oevers in Zandvoort jaar­lijks door Spaarnelanden gemaaid. Rond­om zit­ban­ken en afval­bak­ken wordt drie keer per jaar gemaaid. Ook ver­keers­ge­vaar­lij­ke plek­ken maai­en we vaker. Dit is voor de veiligheid.

Maai­lo­ca­ties

Waar maait Spaarnelanden oevers in Zandvoort?

 • Bij de sportvelden
 • Vij­ver­duin­wijk
 • Mar­ti­nus Nijhoffstraat