Haarlem groener

Voel je je betrokken bij de wijk, omgeving en je medemens? Zet je dan vrijwillig in voor de buurt. Dit noemen we (burger)participatie. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een schoonmaakactie in de wijk of adopteer een groenstrook of boomspiegel.

Groen­strook adopteren

Via Spaarnelanden kun je een groen­strook in de buurt van je woning adop­te­ren. Ide­aal voor bij­voor­beeld een klei­ne bloe­men­tuin. Samen bekij­ken we of de groen­strook geschikt is voor adop­tie en beden­ken we een plan.

Boom­spie­gel adopteren

Een boom­spie­gel is een stuk­je grond rond­om de stam van een boom. Ide­aal voor extra beplan­ting. Alle inwo­ners van de gemeen­te Haarlem mogen de boom­spie­gel voor hun woning adop­te­ren. Fleur jij de buurt op met een kleur­rij­ke mini-tuin?

Bloem­bak adopteren

Hoe meer groen, hoe beter! Heb je niet zoveel ruim­te? Adop­teer dan een bloem­bak. Alle inwo­ners van Haarlem kun­nen een bloem­bak van gere­cy­cled mate­ri­aal aan­vra­gen bij Spaarnelanden. En die ver­vol­gens naar eigen wens inzaai­en en onderhouden.

Gevel­tuin

Gevel­tui­nen zijn smal­le groen­stro­ken tegen de gevel van een huis aan, direct aan de straat­kant. Stra­ten zonder voor­tui­nen zijn hier ide­aal voor. Met een gevel­tuin­tje draag je bij aan een groe­ne en gezon­de stad. Doe je mee?

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het aan­leg­gen van een gevel­tuin? Laat het ons weten via het con­tact­for­mu­lier. We den­ken graag met je mee.

Heb je hulp nodig bij de inrich­ting van een gevel­tuin­tje? Iede­re woens­dag­mid­dag tus­sen 14:00 tot 16:00 uur zijn de hove­niers van NME beschik­baar om te hel­pen. Bel gerust aan bij NME in het wit­te gebouw aan de Kle­ver­laan 9, Haarlem.

Aan het inloopspreek­uur zijn geen kos­ten ver­bon­den. Meer infor­ma­tie: nmeactiviteiten@haarlem.nl.

Aan­vra­gen

Wil je een gevel­tuin aan­leg­gen? Of gaat jouw groe­ne hart snel­ler klop­pen van een bloem­bak, boom­spie­gel of groen­strook adop­te­ren? Help ons Haarlem groener te maken en vraag je pro­ject met­een aan via het aanvraagformulier.

  • Lees eerst de alge­me­ne voor­waar­den goed door.
  • Op de web­si­te van gemeen­te Haarlem vind je meer infor­ma­tie over wel­ke planten geschikt zijn.
  • Vul het aan­vraag­for­mu­lier in. Na ver­zen­ding ont­vang je een beves­ti­ging per e-mail.
  • We nemen zo snel moge­lijk con­tact met je op.
Vra­gen

Vra­gen? Laat het ons weten via participatie@spaarnelanden.nl of bel 023 - 751 72 00.