Haarlem groener

Voel je je betrokken bij de wijk, omgeving en je medemens? Zet je dan vrijwillig in voor de buurt. Dit noemen we (burger)participatie. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een schoonmaakactie in de wijk of het adopteren van een groenstrook of boomspiegel. Of doe mee met het vergroenen van je wijk, door bijvoorbeeld aan de slag te gaan met je eigen tuin. We bieden tijdelijk een tegeltaxi service om je een handje te helpen met het ophalen van je tegels. 

Tegel­taxi

Bij het ver­groe­nen van je tuin houd je mis­schien tuin­te­gels over die je niet meer gebruikt. Om je een hand­je te hel­pen, bie­den we moge­lijk­heid om deze tegels gra­tis te laten opha­len. Doe je mee aan het NK Tegel­wip­pen? Dan zor­gen wij ook dat de tegels gemeld wor­den op de site van het NK Tegel­wip­pen. Tegels eruit, planten erin! 

De tegel­taxi haalt elke maandag tegels op. Dat gebeurt t/m 31 oktober 2023. In de zomer­va­kan­tie rijdt de tegel­taxi niet. Wil je dat je tegels opge­haald wor­den door de tegel­taxi? Je maakt een afspraak via de afval­wij­zer.

Groen­strook adopteren

Via Spaarnelanden kun je een groen­strook in de buurt van je woning adop­te­ren. Ide­aal voor bij­voor­beeld een klei­ne bloe­men­tuin. Samen bekij­ken we of de groen­strook geschikt is voor adop­tie en beden­ken we een plan.

Boom­spie­gel adopteren

Een boom­spie­gel is een stuk­je grond rond­om de stam van een boom. Ide­aal voor extra beplan­ting. Alle inwo­ners van de gemeen­te Haarlem mogen de boom­spie­gel voor hun woning adop­te­ren. Fleur jij de buurt op met een kleur­rij­ke mini-tuin?

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het aan­leg­gen van een gevel­tuin? Laat het ons weten via het con­tact­for­mu­lier. We den­ken graag met je mee.

Heb je hulp nodig bij de inrich­ting van een gevel­tuin­tje? Iede­re woens­dag­mid­dag tus­sen 14:00 tot 16:00 uur zijn de hove­niers van NME beschik­baar om te hel­pen. Bel gerust aan bij NME in het wit­te gebouw aan de Kle­ver­laan 9, Haarlem.

Aan het inloopspreek­uur zijn geen kos­ten ver­bon­den. Meer infor­ma­tie: nmeactiviteiten@haarlem.nl.

Aan­vra­gen

Wil je een gevel­tuin aan­leg­gen? Of gaat jouw groe­ne hart snel­ler klop­pen van een boom­spie­gel of groen­strook adop­te­ren? Help ons Haarlem groener te maken en vraag je pro­ject met­een aan via het aanvraagformulier.

  • Lees eerst de alge­me­ne voor­waar­den goed door.
  • Op de web­si­te van gemeen­te Haarlem vind je meer infor­ma­tie over wel­ke planten geschikt zijn.
  • Vul het aan­vraag­for­mu­lier in. Na ver­zen­ding ont­vang je een beves­ti­ging per e-mail.
  • We nemen zo snel moge­lijk con­tact met je op.
Vra­gen

Vra­gen? Laat het ons weten via participatie@spaarnelanden.nl of bel 023 - 751 72 00.