Groeninnovaties

Als duurzame en innovatieve organisatie zijn we altijd bezig met het verbeteren van onze diensten en producten die we gebruiken. Waar het kan, doen we duurzaam en hergebruiken zoveel mogelijk al bestaande grondstoffen. Door het gebruiken van slimme oplossingen zorgen we voor nog beter beheer van het groen in de leefomgeving.

Pet­fles wordt insectenhotel

Zijn de bij­zon­de­re ver­keers­bor­den in het Kenau­park in Haarlem je wel­eens opge­val­len? Deze ver­keers­bor­den zijn gemaakt van recy­cle­baar bam­boe. Op de ach­ter­kant vind je 3D-geprin­te vogel­huis­jes en insec­ten­ho­tels. Ze zijn gemaakt van pet­fles­sen. De huis­jes en hotels zijn door het ster­ke plas­tic onder­houds­vrij en als ze stuk zijn, wor­den ze sim­pel­weg opnieuw gebruikt en geprint. Het con­cept van duur­za­me ver­keers­bor­den is ont­wik­keld door Spaarnelanden en uit­ge­voerd in samen­wer­king met 3D Makers Zone en Bug inn.

Duur­za­me verkeersborden

Waar het kan, doen we duurzaam. Zo is Spaarnelanden een proef gestart met ver­keers­bor­den van twee duur­za­me mate­ri­aal­soor­ten: oli­fan­tengras en swirl.

Voor het ver­keers­bord van oli­fan­tengras werk­ten we samen met Bewe­be BV. Het is het eer­ste bord in Neder­land dat op deze manier is gemaakt. Oli­fan­tengras wordt lokaal gewon­nen rond­om Schip­hol en neemt veel CO2 op. Op de ach­ter­kant kan een 3D-geprint insec­ten­ho­tel of vogel­huis­je wor­den geplaatst. De bor­den kun­nen ein­de­loos gere­cy­cled worden.

Swirl plas­tic is een soort plas­tic dat moei­lijk te recy­clen is. Geluk­kig blijkt het per­fect recycle mate­ri­aal te zijn voor ver­keers­bor­den. Cir­cle­fied en Spaarnelanden werk­ten samen en maak­ten een fris straat­naam­bord van het plas­tic van koel­boxen voor coronavaccins.

De twee bor­den zijn inmid­dels in het Scho­ter­bos te bewon­de­ren. Op dit moment moni­to­ren we hoe ze het doen onder invloed van zon en water. Zo komen we steeds een stap­je dich­ter bij een duur­za­me toekomst.

Lees meer over de ver­keers­bor­den in dit nieuws­ar­ti­kel.

Slim­me sensoren

Digi­ta­li­se­ring speelt een steeds gro­te­re rol in het werk van Spaarnelanden. Door data te ver­za­me­len, weten we steeds beter wat er nodig is en hoe we ons werk daar­op kun­nen aanpassen.

Een goed voor­beeld van zo’n inno­va­tie­ve oplos­sing zijn sen­so­ren die het vocht­ge­hal­te in de grond meten. De inno­va­tie ‘Slim Haarlem’ gebruikt deze sen­so­ren en data in het groen­on­der­houd. Hoe werkt het? Eind april 2021 zijn er 10 sen­so­ren geplant in het open­ba­re groen: acht stuks bij bomen in de grond en twee in het gras. De sen­so­ren meten het vocht­ge­hal­te van de grond. In een over­zich­te­lijk dash­board, gewoon op kan­toor, zien we per loca­tie wat de sta­tus is en of de grond niet te nat of te droog is. Een han­dig gra­fiek­je geeft pre­cies weer wan­neer er water is gege­ven. Ook lezen we hier­uit af wat voor invloed het weer heeft. Han­dig, want we weten nu pre­cies wan­neer een boom of gazon water nodig heeft.

Voor­de­len van dit sys­teem met sensoren:

  • Bespa­ring van tijd door min­der onderhoud
  • Min­der CO2-uit­stoot
  • Water- en tijdbesparing
  • Bete­re beeldkwaliteit
  • Voor­ko­men van dode bomen (inboet)

De digi­ta­le ont­wik­ke­lin­gen gaan in rap tem­po door. Wat bete­kent dit voor Spaarnelanden? Hoe kun­nen we ons werk hier­op aan­pas­sen? We blij­ven als orga­ni­sa­tie con­stant in beweging.