Bomen

Spaarnelanden zorgt voor het bomenbeheer in de openbare ruimte van de gemeenten Haarlem en Zandvoort. We verzorgen en snoeien de bomen en ze worden gecontroleerd op vitaliteit en stabiliteit. Soms moet een boom worden gekapt, omdat hij schade veroorzaakt of de veiligheid in gevaar brengt. Hoe werkt dat precies?

Regu­lie­re kapprocedure

Het gebeurt het regel­ma­tig dat een vei­lig­heids­keu­ring van Spaarnelanden uit­wijst dat een boom in de open­ba­re ruim­te gekapt moet wor­den. Of we krij­gen melding van een inwo­ner. Voor bomen met een stam­di­a­me­ter van 50 cm en gro­ter vra­gen we een omge­vings­ver­gun­ning aan. Bomen met een dia­me­ter klei­ner dan 50 cm, mogen zonder kap­ver­gun­ning wor­den verwijderd.

Monumentale bomen

Hele oude, bij­zon­de­re bomen moe­ten helaas soms ook gekapt wor­den. Voor­dat een monu­men­ta­le boom wordt gekapt, vindt er altijd over­leg met de gemeen­te en ande­re betrok­ke­nen plaats. Het col­le­ge van Bur­ge­mees­ter en Wet­hou­der moet daar­naast ook goed­keu­ring geven voor het kap­pen van de boom. Het gebeurt dus niet zomaar.

Particuliere bomen

Spaarnelanden kapt alleen bomen in de open­ba­re ruim­te van Haarlem en Zandvoort. Deze val­len onder onze ver­ant­woor­de­lijk­heid. Wil je zelf een boom kap­pen? Dan heb je meest­al een omge­vings­ver­gun­ning nodig. Ook als je een boom in eigen tuin wilt kap­pen. De ver­gun­ning vraag je op via de gemeen­te Haarlem of de gemeen­te Zandvoort.

Noodkap

Ondanks de vei­lig­heids­in­spec­ties komt het wel­eens voor dat een boom een gevaar vormt voor de omge­ving. Bij­voor­beeld als hij ieder moment om kan val­len. Spaarnelanden voert dan een uit­ge­breid boom­tech­nisch onder­zoek uit. Als blijkt dat de boom zo snel moge­lijk ver­wij­derd moet wor­den, dan mag hij gekapt wor­den zonder de ver­gun­ning­pro­ce­du­re te door­lo­pen. We noe­men dit een noodkap.

Her­plan­ting

In de gemeen­ten Haarlem en Zandvoort wordt voor elke gekap­te boom een nieu­we boom geplant. Het planten gebeurt van half novem­ber tot half april (afhan­ke­lijk van het weer). Het rooi­en van de bomen, weg­ha­len van stron­ken en bestel­len van nieu­we bomen wordt voor half novem­ber afge­rond. Zo benut­ten we het plant­sei­zoen maximaal.

Wel­ke planten en bomen zijn er door ons geplant in de gemeen­te Haarlem? Ont­dek het in de plantlijsten.

Publi­ca­tie vergunningen

Omge­vings­ver­gun­nin­gen die zijn geac­cep­teerd vind je terug op: haarlem.nl/mededelingen en officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar? Dan mag je op grond van de Alge­me­ne wet bestuurs­recht, bin­nen zes weken na bekend­ma­king, bezwaar maken. Het bezwaar­schrift dien je in bij het col­le­ge van Bur­ge­mees­ter en Wet­hou­ders van Haarlem of Zandvoort.

Ook kan er een voor­lo­pi­ge voor­zie­ning wor­den aan­ge­vraagd bij de recht­bank Haarlem. De ver­gun­ning blijft dan gel­dig tot er een besluit is geno­men over het ver­zoek. Pas als de voor­lo­pi­ge voor­zie­ning is toe­ge­we­zen, wordt de wer­king van de beschik­king geschorst.

Vra­gen

Wil je meer infor­ma­tie over het kap­pen van bomen, een omge­vings­ver­gun­ning aan­vra­gen of bezwaar maken? Kijk op: haarlem.nl/kapvergunning-bomen of Zandvoort.nl.

Heb je vra­gen over bomen in Haarlem of Zandvoort? Je bent van har­te wel­kom bij de gemeen­te. Kom langs of bel 14023 (maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur).