Naar het overzicht

Kerstbomenactie Zandvoort

De gemeente Haarlem, Zandvoort en Spaarnelanden organiseren ieder jaar gezamenlijk een kerstbomenactie. Leuk voor kinderen en zo voorkomen we dat afgedankte kerstbomen op straat rondslingeren.

Hoe werkt het?

Kin­de­ren t/m 15 jaar halen de kerstbomen op en leve­ren ze in op ver­schil­len­de loca­ties in Zandvoort. Alle inge­za­mel­de bomen wor­den ver­snip­perd en ver­werkt tot com­post. De inza­mel­da­gen voor 2023 wor­den aan het eind van 2022 bekend­ge­maakt op de web­si­te van Spaarnelanden.

Altijd prijs

Per inge­le­ver­de boom krij­gen kin­de­ren t/m 15 jaar €0,50 en een loot­je, waar­mee ze kans maken op een VVV-cadeau­bon van vijf euro. De win­naars van de cadeau­bon­nen wor­den begin janu­a­ri bekend gemaakt op de pagi­na ‘prijs­win­naars’. Bewaar het loot­je dus goed en con­tro­leer zelf onli­ne of je wat hebt gewonnen.

Kin­de­ren van­af 16 jaar en vol­was­se­nen mogen ook kerstbomen inle­ve­ren. Zij doen alleen niet mee aan de actie.

Loca­ties Zandvoort

Op deze loca­ties mogen de kerstbomen wor­den ingeleverd:

  • Zandvoort: Spaarnelanden loca­tie Zandvoort - Remi­se Kamer­lingh Onness­traat 20
  • Zandvoort: Schui­ten­gat ach­ter Dirk van den Broek
  • Bent­veld: Bra­men­laan ter hoog­te van de Bodaan

Maatregelen vanwege corona

In ver­band met coro­na neemt Spaarnelanden extra maat­re­ge­len, zodat ieder­een zijn of haar boom vei­lig kan inle­ve­ren. Zo zor­gen we op alle loca­ties voor een loop­rou­te met een­rich­tings­ver­keer. Ook plaat­sen we hek­ken om vol­doen­de afstand te bewa­ren en gebrui­ken onze mede­wer­kers bescher­mings­mid­de­len waar nodig.

Kom je met (klei­ne) kin­de­ren? Bege­leid ze dan zoveel moge­lijk met één volwassene.

Kom met de fiets

Ver­mijd de auto en kom bij voor­keur lopend of met de (elek­tri­sche) fiets naar de inle­ver­lo­ca­ties. Aan­han­gers zijn niet toe­ge­staan. Ook ande­re voer­tui­gen dan auto’s zijn niet wel­kom. Dit om de door­stro­ming in goe­de banen te leiden.

Leef­tijd deelnemers

De maxi­mum­leef­tijd van deel­ne­mers is 15 jaar. Deel­ne­mers van­af 16 jaar mogen hun boom wel inle­ve­ren op de daar­voor bestem­de inle­ver­lo­ca­ties, maar ont­van­gen helaas geen loot­je of €0,50.

Cadeau­bon­nen

Met een loot­je zijn er VVV-cadeau­bon­nen ter waar­de van €5 te win­nen. De win­naars van de cadeau­bon­nen wor­den op de web­si­te van Spaarnelanden gepubliceerd.

Loot­jes

Voor de uit­gif­te van loot­jes geldt op = op.

De uit­slag van de trek­king wordt bekend­ge­maakt op: spaarnelanden.nl/jouw-leefomgeving/afval/kerstbomenactie-zandvoort.

Gewon­nen? Gefe­li­ci­teerd! Stuur een mail­tje naar zandvoort@spaarnelanden.nl. Ver­meld daar­in je naam, adres en tele­foon­num­mer. Plus: de naam van de school en je groep. Ver­geet niet een foto van het win­nen­de lot­num­mer toe te voe­gen als bewijs.

De NAW-gege­vens wor­den niet gebruikt voor een ander doel dan deze actie.

Let op! Als de win­naar zich niet meldt of als er geen bewijs van het win­nen­de lot­num­mer is, kan er geen aan­spraak wor­den gemaakt op de prijs. De prij­zen zijn niet res­ti­tu­eer­baar en mogen niet wor­den omge­wis­seld voor con­tant geld.